“ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ၏ လယ္ေတာအိမ္၌ ေတြ႔ဆုံ ”

“ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေနျပည္ေတာ္ရွိ
သမၼတ၏ လယ္ေတာအိမ္၌ ေတြ႔ဆုံ ”

1208914_363913427072758_507006163_n

1176370_531345743652261_1824664237_n

1237137_531339856986183_1611516980_n1240314_531338763652959_584909358_n

ယေန႔၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၄ရက္၊ နံနက္ ၁၀း၀၀
နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လယ္ေတာ
အိမ္သို႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)မွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မင္းကိုႏိုင္၊ကိုကိုႀကီး၊မင္းေဇယ်၊
ကိုေဌးၾကြယ္၊ကိုဂ်င္မီ၊ကိုမာကီ၊ကိုေအာင္သူ၊ကိုသက္ေဇာ္၊ကိုေဇာ္မင္း
ႏွင့္မနီလာသိန္းတို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကျပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး
ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးစိုးသိမ္း၊
ဦးေအာင္မင္း၊ဦးတင္ႏိုင္သိန္းဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ဦးခင္ရီတို႔က လႈိက္လွဲ
ပ်ဴငွာစြာ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲစတင္သည္ႏွင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္း
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ကုိမင္းကိုႏိုင္က“ လက္ရွိရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားကို ” စတင္ ေျပာဆုိ
ေဆြးေႏြးျပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကလည္း “ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရး
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားကို” ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆို
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အျပန္အလွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ – “ အမ်ဳိးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္
လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးပါဝင္
ႏိုင္ေရး၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းေရး၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျပန္အလွန္
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမျပႆနာ
အစရွိသည္မ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းသြားေရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ၊ သေဘာထားႀကီးႀကီးျဖင့္ ရင္ဆိုင္
ေျဖရွင္းေရး။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ျမင့္မား
လာေစဖို႔ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေရးစသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေန႔လည္ ၃း၀၀ နာရီတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးမ်ားက ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ၾကသည္။ ၈၈မ်ဳိးဆက္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔သည္ ညေန
၄း၀၀နာရီတြင္္ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည္။

– ၈၈မ်ဳိးဆက္( ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း )
www.facebook.com/the88gen.pr )

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s