#ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး #ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ #မ်ားသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သံဃနာယ ကအဖြဲ႔ (ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ) ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႔ (ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ) ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အနာ ဂတ္ျမန္မာ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသား /ေက်ာင္းသူ မ်ားသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

10384340_668772846583918_524986225931176019_n

#19/2 #UPDATE #War News #ဓာတ္ပုံ.. #တ႐ုတ္သတင္းမီဒီယာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ #တိုက္ပြဲအေျခအေနျပင္းထန္

Kyaw Thu
နာေရးကူညီမႈအသင္း-ရန္ကုန္

11001784_1795264994032127_7770346905050870935_n11002494_1795265017365458_8453739084777514461_n

ေလာက္ကိုင္မွစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္လာသည္႕ ျပည္သူတစ္ဦးယမန္ေန႕ မန္လီရူးဝါးႏွင္႕ လံုထန္အႀကား ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေႀကာင္႕ေသဆံုး 1922279_711427755622523_5490743769708975791_n-1 ကုန္ႀကမ္းတြင္ ပိတ္မိေနသည္႕ ေက်ာင္းဆရာမ ၂၀ ဦးကို ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ 10408158_711428902289075_7682897653428995388_n

MNDAA RED CROSS ATTACK

MNDAA RED CROSS ATTACK

10337693_1417886561843017_8718061633591768616_n10392309_1417886581843015_6746986179560971001_n Senior General Min Aung Hlaing ရွမ္းျပည္နယ္ (ကိုးကန္႔) ကိုယ္ ပိုင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ ေဒ သ တြင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦးအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ … ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔အမွတ္(၁/ ၂၀၁၅) ၁၃၇၆ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း(၁)ရက္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈)ရက္ ၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး(ၾကည္း) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၁)ကို ၁၃၇၆ခုႏွစ္၊ တပို႔တဲြလျပည္ေက်ာ္(၁၄)ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇)ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္(ေလာက္ကိုင္)၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦးအား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာ၀န္မ်ားကို လည္းေကာင္း က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသအတြင္းရွိ ေဒသအတြင္းရွိ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တို႔သည္ ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသ ကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)၏ ကြပ္ကဲမႈအရ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၃။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအတြင္း စစ္နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္၍ စစ္နယ္ေျမ မွဴးမ်ားကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ခန္႔ထားႏုိင္သည္။ ၄။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသအတြင္း မိမိကိုယ္တုိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စစ္နယ္ေျမမွဴးမ်ား ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ တာ၀န္ လႊဲအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္- (က) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၁- လုံၿခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၂- လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၃- ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၄- သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား။ (ခ) တရားစီရင္ေရး ၁- တရားရုံးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလအတြင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မူခင္းမ်ားကို တည္ဆဲ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တရားရုံးမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းသည့္ စစ္ခုံရုံးမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးစီရင္ႏုိင္သည္။ ၂- စစ္ခုံရုံးျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ စစ္ခုံရုံးမ်ားသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မူခင္းမ်ားကို အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္ ႏုိင္သည္။ ၃- ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း။ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားတြင္ မည့္သို႔ပင္ ပါရွိေစကာမူ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား(က)ပါ ျပစ္မႈ တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္သူ တစ္ဦးအား စစ္ခုံရုံးက ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ပါက ေအာက္ပါ ျပစ္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်မွတ္ရမည္- (ကက) ေသဒဏ္၊ (ခ ခ) ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္၊ (ဂ ဂ) သုံးႏွစ္ေအာက္မေလ်ာ့ေသာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သို႔တည္းမဟုတ္ သုံးႏွစ္ေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္။ ၄- အတည္ျပဳျခင္း။ စစ္ခုရုံးမ်ားက ခ်မွတ္ေသာ ဆုံျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီရင္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။ သို႔ရာတြင္ ေသဒဏ္စီရင္ပါက ထိုသို႔ စီရင္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ အတည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိေသာ ေထာင္ဒဏ္စီရင္ပါက ထိုသို႔ စီရင္ျခင္းသည္ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိမွသာ အတည္ျဖစ္ သည္။ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိသည္- (ကက) ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ (ခ ခ) ျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့ေပါ့ေစျခင္း၊ Continue reading “#19/2 #UPDATE #War News #ဓာတ္ပုံ.. #တ႐ုတ္သတင္းမီဒီယာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ #တိုက္ပြဲအေျခအေနျပင္းထန္”

#MYANMAR #BURMA #battles #UPDATE #taking #place everywhere in the #Kokang #region of #northern #Shan #State

https://democracyforburma.wordpress.com/2015/03/14/bomb-dropped-by-a-myanmar-warplane-in-yunnan/

KOKANG (CHINA SUPPORTED ) REBELS ATTACK PRISON TRANSFER TRUCK TODAY  10993965_702355809877317_5449929406392170045_n10525813_702355686543996_3001283536819597446_n Between 10 and 20 fully equipped Chinese troops have been carrying out security measures and building bunkers along the Chinshwehaw border while filming and photographing Myanmar’s army from across the boundary. “The Chinese troops took video and photographic records of Myanmar’s army this morning. We informed our superiors. There were about 10 to 20 of them,” said a major from No.11 Infantry Division, who asked not to be named. “The army cleared Lonhtan village where the Red Cross volunteers were injured. Clashes have reduced as we cleared the area around Laukkai. Kokang rebels have started withdrawing.” An unnamed high-ranking official said: “The Chinese troops have tightened security at the border. Myanmar’s army now controls a hill near Lonhtan village from where Kokang rebels fired on a motorcade carrying civilians and journalists. A civilian was killed and two Red Cross volunteers and another civilian were wounded. The army cleared Konekyan and Mawhtaik by the use of ground and air forces.” Refugees and Red Cross volunteers have reported hearing regular gunfire in the region. The clashes intensified between Laukkai and Chinshwehaw on February 21 and have spread to Kunlone, according to residents. ###### The United Wa Army, Ta’ang National Liberation Army (TNLA), Kachin Independence Army (KIA) and Mongla group (also known as the National Democracy Alliance Army) have been aiding the Kokang rebels, Lieutenant-General Mya Tun Oo from the Office of the Commander-in-Chief told a press conference in Nay Pyi Taw yesterday. “These groups, which have been helping the Kokang rebels in combat, need to take responsibilities for themselves. Since the sovereignty of our country is being infringed upon, the military will not yield. We will continue to fight them,” said Mya Tun Oo. He said the Kokang rebels had been reinforcing themselves with manpower and weapons to reclaim their land. They could not do this on their own and they had formed an alliance with the Wa, Mongla, KIA and TNLA. The path taken by the eight Chinese citizens with weapons seen on projector All eight captured Chinese citizens had confessed that Chinese mercenaries had been involved in the Laukkaing clashes, he said. “Those who were fighting with the rebels told us that they heard commands being given in Kachin and Wa languages. They’ve even heard women’s voices. Also the KIA, Mongla and Wa are involved in this,” he said. “The clashes continued today. We will fight them until the Kokang rebels are unable to take a foothold in this area. Then we will immediately try to bring peace to the area.” A commercial arms smuggling market was widespread in the border areas and it was difficult to know the amount of munitions that had been smuggled into the country, he said. ########## A third strike has occurred on one of the Red Cross convoy carrying civilians from Laukkai, injuring four, on its way back to Kunlong refugee camp. Reporter Min Thiha Maung from MRTV-4 was hit in his shoulder and three others, including a Red Cross volunteer and driver, were also wounded during the attack. Rescuers say the wounded are not in a critical condition. “The attack broke out at around 5pm [on Saturday] near where the other two shootings took place. They’re now at Kunlong hospital,” said female rescuer Chit Me. Min Thiha Maung travelled to Laukkai with two reporters from the 7Day Daily, spending a night guarded by government troops in the town. On their way back to Kunlong with a civilian convoy from Laukkai, they were attacked near Lonhtan village on the Laukkai-Chinshwehaw road, where previous shootings occurred. One dead, one wounded in fresh attacks in Laukkaing The government army is planning to step up its attacks on the Kokang rebels in the Laukkaing, Mawhtike and Gonegyan, soon. ###   China has sent its border guard forces to China-Myanmar border. Heavy armed vehicles and fully-equipped Chinese soldiers are seen at Chinshwehaw near the border line. A senior officer said, “The Kokang rebel group started its attack with the first bomb attack on Kunlong suspension bridge in last year’s April. Since two years ago, those from Kokang rebels have infiltrated into the nearby regions including the conflict-affected regions.” According to the secret information, the rebel group has planned to control Laukkaing region before the Chinese New Year. The government army has prepared to step up its attacks on the rebels. The deployment of soldiers from Nos.11, 33 and 77 Light Infantry Divisions is seen in the battle fields.On 17 February, many convey carrying heavy military equipment was seen in the region. According to an unnamed army officer, there may be heavy fighting soon. The government army could control the inflow of about 60 cars carrying Kokang rebels. KYAW THU Free Funeral Service  VISITS  WOUNDED BURMA MYANMAR SOLDIERS 11001784_1795264994032127_7770346905050870935_n11002494_1795265017365458_8453739084777514461_n President Office Ordinance No. (2/2015) 14th Waning Day of Tabodwe 1376 ME (17 February 2015) Military Administrative Order issued 1.In order to bring back normalcy in Kokang Self-Administered Zone where a state of emergency is declared under the Ordinance No. (1/2015), military administrative order is issued under Sub-section (b) of Section 413 of the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. 2.The executive powers and duties and judicial powers and duties concerning community peace and tranquility and prevalence of law and order in Kokang Self-Administrative Zone are conferred on the Commander-in-Chief of the Defence Services. 3. The Commander-in-Chief of the Defence Services may exercise the said powers and duties himself or empower on any suitable military authority to exercise thereof. ####### MNDAA ATTACKS RED CROSS CONVOY –The MNDAA emerged from the remnants of the Communist Party of Burma, a powerful Chinese-backed guerrilla force that battled the Myanmar government before splintering in 1989.10622918_1555509938051150_1145743903702643473_n10989174_1555510401384437_9211486424138934584_n U WIRATHU AND THE MONKS GIVE DONATION, FOOD AND TRANSPORT TO THE REFUGEES 10985257_895705583793661_3684665425014502716_n 10991361_895704570460429_9219348970656153883_n10993948_895704520460434_1458113451818666669_n BURMESE SOLDIERS DEFENDING COUNTRY AGAINST CHINA ALLIES  AND LOST LIFE 10922444_1010336795662492_1278702749721450908_n10978521_1010336748995830_592940765545249804_n From 9 to 12 February, 13 clashes broke out between the government troops and the Kokang renegade groups, with the former carrying out five airstrikes during the military operations. So far, the fighting has left government forces with 47 dead, 73 wounded and five vehicles destroyed. ENEMY10999104_656722804455589_4336317797819432072_n10246489_743908985717144_753988482864571188_n For not informed readers : After laying low for the past five years, Pheung Kya-shin, chief of the Kokang Special Region in Myanmar, is back to take on the Myanmar Armed Forces as the conflict between the government and ethnic rebels continue to ramp up. http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20141230000126&cid=1101

Pheung Kya-shin, chief of the Kokang Special Region in Myanmar
Pheung Kya-shin, chief of the Kokang Special Region in Myanmar

  Why civil war in northern Myanmar matters to China When the government troops launched the attack against the Kokang Special Region in 2009, about 30,000 refugees fled to Yunnan province in southwestern China. Despite Beijing’s diplomatic stance of nonintervention in the internal affairs of other countries, the Chinese government and civilians offered moral support to the Kokang National Democratic Alliance Army. http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1101&MainCatID=&id=20150122000017 State-controlled media said on February 12 that the government has informed the Chinese military attaché about the Laukkaing clashes, adding that “ethnic Kokang rebels” entered Myanmar through the Chinese border before the clashes and were well-trained in high-tech military weaponry. Afterward, there was widespread criticism of the government’s earlier reporting about the clashes, which described the situation as a small skirmish involving a 100-strong rebel force. In fact, the rebel force included over 1,000 troops, and local people reported that the fighting was different from the usual fighting with ethnic armed forces. There were 13 clashes from February 9 to 12, killing five officers and 42 soldiers, and wounding 11 officers and 62 soldiers, according to the state-owned Global New Light of Myanmar. The newspaper also said some of the “ethnic Kokang rebels” were wounded, and some arms were seized while the rebels were “fleeing.” The Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) said three of its soldiers were killed and six were wounded, while on the government side, there were 70 casualties and injured. The government’s report included some concurrences with facts uttered by local Laukkaing residents as a special difference. [In other words, the government talked the same as Laukkaing residents.] Laukkaing residents say the clashes were not the same like previous ones used to occur between the government troops and ethnic armed groups. The government’s report says the Kokang rebels seemed to arrive near the site of clashes [the intersection of 18 mile and Tarshwehtan] in advance wearing new uniforms without showing any tiredness for distant travelling and used first-rate compact vehicles for their faster transport via roads used for border trade and manufacturing. It also said the rebels used several rocket launchers and a large amount of grenades seeming to be well-trained for such fighting. According to facts not different with what local Laukkaing residents said, it has been learnt that the rebels were said to be Chinese mercenaries speaking only in Chinese holding flags written in theirlanguage as they’re totally different from the ethnic armed groupsalthough they’re joined together. MNDAA said the fact is true that it had a 1000-strong force fighting in those clashes but not detailing about how it obtained such a strong force. A faction of Kokang rebels fled to China after a four-day clash with government troops in 2009 sparked by drug-related problems and the issue of border guard forces. Later reports said that former Kokang leader Phone Kya Shin fled to China or Wa Special Region. The Kokang group has been crippled over the last five years. This month’s clashes occurred a month after Phone Kya Shin’s return last December. The 84-year-old leader told the Global Times in a recent interview that he would attack the government again. A month after the interview, the clashes began in Laukkaing, which is located between China and Myanmar. The Chinese foreign ministry announced on February 10 that the Chinese government was raising concerns about the clashes between government troops and the Kokang rebels. The ministry instructed the rebels and the Myanmar army to settle their disputes peacefully and said China would protect its security and rule of law. Union Minister Aung Min said although the Kokang participated in the previous peace talks, they would be disallowed to take part in the signing of a nationwide ceasefire deal. Military observers pointed out that Phone Kya Shin resurfaced after he was identified by a Chinese newspaper. A former communist party member said Chinese nationals joined the Burmese Communist Party and helped fight government troops with Chinese military assistance in 1968, 1970 and after 1980. According to the government’s official announcement, the insurgents intended to occupy Laukkaing before Union Day and attacked the Laukkaing administrative offices, as well as the prison and police station. Military observers pointed out that the clashes in Laukkaing were well-organised. The use of weapons and forces was different from other armed groups, except those of the United Wa State Army (UWSA). The Special Region-2 of UWSA, the Special Region-4 of Mongla and the Special Region-1 of Laukkaing are situated on the east bank of the Thanlwin River. The leader of Mongla is reported to be a son-in-law of Phone Kya Shin, leading some to believe that the Wa and the residents of Mongla may be behind the clashes in Laukkaing. The UWSA is the largest rebel army in Myanmar. It has also a weapons factory and can use modern weapons. Journalist Bertil Lintner has written said that Chinese intelligence gave military training to the UWSA, despite denials by both sides. Other rumours claim the UWSA provided reinforcements to the Shan State Progressive Party/Shan State Army (SSPP/SSA) in their clashes with government troops. Moreover, the UWSA provided weapons assistance to the Kachin Independence Organisation/Kachin Independence Army (KIO/KIA) in their clashes with the government troops. The UWSA describes itself as an ethnic organisation, but no members of its politburo were born in Myanmar. Most of the members were born in China. The UWSA usually makeS decisions only after consulting with the administrator of Yunnan Province, China. The clashes in Kokang broke out amid growing anger of Myanmar people over natural resources illegally flowing to China. The Myanmar government officially informed the Chinese military attaché to Myanmar of the clashes taking place along the Myanmar-China border, saying the Myanmar Army will strengthen its forces to prevent Kokang rebels from infiltrating through the Chinese border.eleven media update 13/2/ thousand fled and crossed into China’s Yunnan Province . battle still ongoing–Clashes between the government troops and the combined forces of Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA), Taung National Liberation Army ( TNLA) and Arakan Army (AA) are still going on in Laukkai.According to the military watchdogs in China-Myanmar border area, the government reinforced its troops from the No.33 battalion as heavy fighting continued. photocr.namkam 11000562_1573385652901566_3105593670398026582_n10991050_1573385542901577_8999848431449524183_n1924922_1573385569568241_2060344318545981366_n Clashes between government troops and ethnic armed groups continue in the Kokant Self-Administered Region in northern Shan State. The conflict has been active since February 9. On February 9, skirmishes broke out in Laukkai, Nyan Kwan village, Taukshwe village and Maw Htaik. The military reported that a local battalion is doing land-clearing work in the area. One army officer said he heard the Kokant militia and its allies are attacking police and military troops in Laukkai area. “They are waging a one-sided war against us. We didn’t start the clashes. But we have to maintain security in the region as they attack our camps,” the officer said. Casualties have been reported by the government troops, as well as by the Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) and the Ta’ang National Liberation Army (TNLA). The government has carried out air strikes in the area, according to TNLA information officer Mai Aik Kyaw. “At present, clashes continue in three or four places. The government dropped bombs using two helicopters, and just now another bombing happened in that area. The cause of the clashes is that Kokant groups are fighting for freedom in their region,” said Mai Aik Kyaw.The rebels were formerly part of the Communist Party of Burma (CPB), a China-backed guerrilla force that battled the Burma government until the group fell apart in 1989. 10991210_1609716429247801_2452077761446309693_n-110959554_389305567897645_5218196104690423519_n10987461_649614178499930_7145332490714433657_n10959442_649614208499927_7662453427098086276_n10917117_649614158499932_2311852802689977378_n 9.02.2015 an outpost of the Burma Army in northern Shan State’s Kokang region where it is fighting with the Kokang Army aka MNDAA (Fierce battles started to break out between the two armies in at least three locations just after midday today. Aircraft are being used by the Burma Army.     Burma Army reinforcements are being sent in at night. Fierce battles are taking place everywhere in the Kokang region of northern Shan State. Kokang MNDAA troops are fighting to regain their former territories. ရွမ္းျပည္အေရွ့ေျမာက္ပိုင္း ေလာက္ကိုင္၊ တာေရႊထန္၊ ကုန္းၾကမ္းႏွင့္ ညံခြမ္းေဒသေတြမွာ ခလရ (၁၂၅) ျမန္မာတပ္မ်ားနဲ႕ ကိုးကန္႕ တပ္ေတြ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြါးေနပါတယ္10647244_649338905194124_3109734625215029475_n 10991064_649338841860797_7144790781366683829_n 10985535_1572075219699276_6074136735644860669_n10432495_1572080969698701_3252361491355443844_n10991139_649338908527457_4385700935798056247_n10978522_649338911860790_2776509943147445824_n Clashes broke out between the government and the joined forces of the Kokant, Kachin and Taung ethnic militias in Laukkaing, located in the Kokant Self-Administered Region in northern Shan State, on February 9. “Clashes have been occurred in four places in Konegyan and Koulon. I heard that the ethnic forces started the clashes,” said an unidentified military official. An official from Laukkaing district administrative office said the clashes broke out in Konegyan and Mawhtaik. The district administration is cooperating with police and the military to take security measures. The clashes broke out between the Myanmar Armed Forces and the TNLA, KIA and MNDAA, according to TNLA information officer Mai Aik Kyaw. From December 10 to 12 last year, clashes broke out in Kunlon in Northern Shan State. In that incident, 7 military personnel were killed and 20 were wounded, according to a government statement released on December 14, 2014. The clashes broke out while the local Myanmar Army battalion in Laukkaing was carrying out a security patrol, according to reports by state-run media. Some believe the Kokant groups intentionally started the clashes to disrupt efforts to reach a nationwide ceasefire with the government, leaving locals worried that clashes will continue to rage in the area.

#BURMA #MYANMAR #Htin #Lin #Oo #paid #respect to #monks and #asked for t#heir f#orgiveness.

Writer Htin Lin Oo, arrested for insulting Buddhist religion, was denied bail after attending his 5th court hearing at the Chanug-U Township court on January 15.
After the court hearing, he paid respect to the monks and asked for their forgiveness.
The head of the township Immigration Department filed a lawsuit against him under Article 295 (a) and 298 of the penal code after he spoke out against religious nationalism at a literary event in Thone Pan Hla Model Village in Chaung-U Township, Sagaing Region on October 23, 2014.
“I paid respect to the monks because the monks may feel uneasy about what I’ve said. I really didn’t want to hurt them as I am a Buddhist. For me, I said nothing wrong. I have already planned to do like this but I was arrested and unable to apologise to the monks. Some of my words in my speech may sound rude and it may hurt the monks. In saying rude words, it may sound rude if the circumstance is true. For example, General Aung San said that our country will be a nation of prostitutes but what come after that word is that if the citizens didn’t abide by the discipline. His words reflect sincere good will,” said writer Htin Lin Oo.

Writer Htin Lin Oo, arrested for insulting Buddhist religionWriter Htin Lin Oo, arrested for insulting Buddhist religion

 

His lawyer, Thein Than Oo, said that he will appeal for changing of the court after the 5th court appearance.
“My client was denied bail on all the five court appearances. If the judge gives bail, I think unnecessary things will emerge at the court. So, I will appeal for hearing the trial at different court,” said his lawyer.
Besides, his lawyer said concerning his client speech, his client said mostly about the politics and very few on the religion.
The 6th court appearance will be held on January 23.

#ရန္ဟီးလီ #အား #ဆႏၵထုတ္ေဖၚရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသူမ်ား

ရခိုင္ျပည္ကိုယ္သာမက
ရခိုင္ျပည္သားတိကို
ဒုကၡေပးေသာ ………မိန္းမ

10926365_756360087778038_3902227794103240056_n

ရန္ဟီးလီ အား ဆႏၵထုတ္ေဖၚရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသူမ်ား
၈ . ၁ . ၂၀၁၅ ညေန ၅း၃၀ နာရီ ။ စစ္ေတြေလဆိပ္ ။
အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ၃၀၀ ႏွင့္ သံဃာ ၁၀၀ ခန္႔ ။ PHOT CR. Than Tun Than

10922828_790737417628057_4955627159233893070_n10906031_790736890961443_4852855873079645784_n

 

10922445_790737310961401_6585715039795060692_n10923520_790737264294739_7792700084121939028_n10892028_790737507628048_2048670396929790387_n-110924628_790736987628100_6390722431830481573_n

 

10897885_863310157045544_2749270277023533563_n10906366_863181523725074_1362912551037532695_n10402973_926987260654182_8814287466813451235_n

#UN #Special #Rapporteur #PROTEST #tour of #Myanmar #Burma

Yanghee Lee, the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, launched her tour of Myanmar by visiting Insein prison in Yangon today. PROTEST ARIPORT SITTWE 100 MONKS AND MORE THAN 300 VILLAGERS

10892028_790737507628048_2048670396929790387_n-1

10922445_790737310961401_6585715039795060692_n

10926365_756360087778038_3902227794103240056_n10924628_790736987628100_6390722431830481573_n10922828_790737417628057_4955627159233893070_n10923520_790737264294739_7792700084121939028_n

10897885_863310157045544_2749270277023533563_n10906366_863181523725074_1362912551037532695_n

 

Resolution No.

A/RES/69/248
______________________________
Plenary or Cttee.

C.3
______________________________
Agenda Item No.

68 (c)
______________________________
Meeting Record/ Date/ Press Release/ Vote

A/69/PV.77
29 December 2014
GA/11608
without a vote
_______________________
Draft

A/69/488/Add.3 DR III
_______________________
Topic

Situation of human rights in Myanmar

69th General Assembly of United Nations are
@Null and void!!!
@Null and void!!!
@Null and void!!!

PHOTOCR. ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္ – စစ္ေတြ

10915196_572410879569240_5016363574970268640_n

10897735_1520954798129455_638591722428869539_n

`Opinion Statement of OPNRR (CENTRE)´´
===========================

There was an encouragement resolution to the Myanmar government on December 29th 2014, which was held by the 69th Plenary Session of UN General Assembly that Bangalees so called Rohingyas are granted citizen rights and hung out liberally within the Myanmar State.

1. There were no nomenclature of the Rohingya in the Myanmar ethnic groups throughout the successive ages of history at all. There also had one firm opinion remark as they were Bangalee trespassers which was proclaimed by the embassy of the England from Burma(Myanmar) in December 23rd 1975 expressed that “ Bangladesh and Burma. He admitted that there were upward of a million Bangalee trespassers in Arakan whom the Burmese had some right to eject”. There were no nomenclatures, terms and ethnics as Rohingyas at all.

2. Myanmar is an independent and sovereign state proclaimed by the United Nation. She also has historical significance which is in succession with her own valuable cultural heritages. There once was a prominent world history that Myanmar honourable UN Secretary General U Thant himself solved and handled the world serious cases without prejudices, which were leading to impending third world war, appreciated by the world. That was an epic event of a responsible and accountable leader. Continue reading “#UN #Special #Rapporteur #PROTEST #tour of #Myanmar #Burma”

!! #UPDATE #MYANMAR #BURMA #riot #police #kill #villagers at #Latpadaung #coppermine #site

 

 

UPDATE 23. PROTEST YANGON

YANGON PROTESTLATPADAUNG PROTEST YANGON10848061_10202482174535794_8263033368159126131_n10646993_10202482174855802_8393351932938214977_n

UPDATE SAIGAIN LATPADAUNG

 

10433153_625635297562639_6906090637585364686_n10881543_625635724229263_3132065251030989606_n

10333312_625582637567905_2645897899739863577_o1017560_625582340901268_3324900659980543815_n10404452_625561124236723_6779536422403430034_n10882247_565240040286701_7552204065247797768_n10432983_625546470904855_4728763313358799797_n10629661_625651037561065_687389918936359035_n

 

RIP KHIN WIN

 

10377377_1574045612829791_2465704461987106975_n

BREAKING NEWS:
One woman killed, 20 villagers injured, when riot police fired on villagers at Latpadaung copper mine site at 2:20pm local time on Monday. Two hundred local villagers tried to stop Myanmar Wanbao employees from laying fence around site by firing stones with slingshots. Police in riot gear responded with slingshots and gunfire.Khin San Hlaing, a lawmaker from the National League for Democracy party, said the Monday’s confrontation occurred as police and Chinese workers erected a fence on land that the villagers claimed as theirs.
She said a 50-year-old woman was fatally shot in the head, though it was not clear if she was shot by police or mining company security personnel.

 

10857931_323081614546109_823305259966433735_n

10154985_619977308130284_6588484495929295308_n

10885208_619994488128566_1662694946325103678_n10403634_619994421461906_5003485414002376101_n

1453258_817776931602426_3176667788165430593_n

10882276_333370426870377_7563489627998985760_n

10885174_817770691603050_6329818971173126708_n10408099_817770681603051_8667712802086078693_n

10371948_817742874939165_4772321659157492757_n

Wai Lwin Lwin
22/12/2014 at Letpadaung
How to continue to get community participation
Really Really ….Really sad for that.Where is negotiation process? I don’t have to consider why government authority can’t consult with local villagers. Does a villager need to die for natural resource extraction? She died while saving her land.
(I would like to say about it as a member of EITI Yangon Region.)

ေဒၚခင္ဝင္း ျပည္သူ႔သူရဲေကာင္း အသက္(၅၆)နွစ္
ေဒၚခင္ဝင္း
ျပည္သူ႔သူရဲေကာင္း
အသက္(၅၆)နွစ္

1513783_817756778271108_3587754152176843860_n1896757_817756764937776_3448759048453628205_nRIP

#အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆုိသည္မွာ (၁)” #Burma’s #MYANMAR #religious #conversion #law 2014 (draft)

“အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆုိသည္မွာ (၁)”
=======================
အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဟူသည္ လုံၿခဳံေရးဥပေဒပင္ျဖစ္သည္။ တစ္မ်ဳိးသားလုံး လုံၿခဳံေရး၊ တစ္သာသနာလုံး လုံၿခဳံေရး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လုံၿခဳံေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေနေသာ ဥပေဒႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာလုံၿခဳံေရး၊ ဗမာလူမ်ဳိးလုံၿခဳံေရး တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္စရာ ရွိသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဘာသာမ်ဳိးစုံ လုံၿခဳံေရး၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ လုံၿခဳံေရးပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ဘာသာအားလုံး၊ လူမ်ဳိးအားလုံး အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ရရွိ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးႀကီး ဘာသာႀကီးက လူမ်ဳိးငယ္ ဘာသာငယ္မ်ားကုိ အႏုိင္က်င့္၍ မရႏုိင္သလုိ လူမ်ဳိးငယ္ ဘာသာငယ္တစ္ခုခုကလည္း လူမ်ဳိးႀကီး ဘာသာႀကီးကုိ ျပစ္မွားေစာ္ကား၍ မရႏုိင္ေတာ့ေပ။ ဘာသာလူမ်ဳိးအားလုံး သူ႔စည္းႏွင့္သူ ကုိယ္စည္းႏွင့္ကုိယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္စည္းေနထုိင္ႏုိင္ေရးကုိ ေရွးရႈ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၌
(က) ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ
(ခ) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ
(ဂ) တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သုံးေရး ဥပေဒ
(ဃ) လူဦးေရ ထိန္းညွိျခင္းဥပေဒဟူ၍ ဥပေဒခြဲေလးရပ္ရွိေပသည္။ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဟူသည္ ထုိဥပေဒခြဲ ေလးရပ္လုံးကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ ေခၚဆုိထားေသာအမည္ပင္ျဖစ္ေလသည္။
(က) ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ အဘယ့္ေၾကာင့္လုိအပ္သနည္းဆုိလွ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ လာေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
မိန္းကေလးဆႏၵမပါဘဲ လင္ျဖစ္သူႏွင့္ လင္ျဖစ္သူ၏ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မိခင္ဘာသာ တရားကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရသည့္ အႏၲရာယ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ေလသည္။ မိန္းကေလးက ေက်နပ္လွ်င္ ကိစၥမရွိေသာ္လည္း မိန္းကေလးက မိခင္ဘာသာကုိ မစြန္႔လႊတ္ဘဲ တင္းခံေနလွ်င္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မိခင္ဘာသာကုိ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္၍ လင္မသိေအာင္ ခုိးေၾကာင္ ခုိးဝွက္ က်င့္သုံးေနလွ်င္ ျပႆနာရွိလာေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိန္းကေလးဆႏၵပါသည့္တုိင္ ထုိမိန္းကေလး၏ မိဘ အုပ္ထိန္းသူမ်ား မသိလုိက္ရဘဲ လူမသိ သူမသိ တိတ္တိတ္ပုန္း ဘာသာကူးေျပာင္းလုိက္ရျခင္းသည္ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒလုိအပ္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္။ Continue reading “#အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆုိသည္မွာ (၁)” #Burma’s #MYANMAR #religious #conversion #law 2014 (draft)”

#BURMA #BUDDHISTS #PATRIOTS #PROTEST #AGAINST #UN #BAN-KIMOON #ROHINGYA ” #TODAY

1660453_608482449279770_2003783202531668594_n10700308_793435584049807_5416889334523920915_o10389278_608482005946481_1230675600989917496_n10805641_608482425946439_209026372096405497_n

10423672_608482012613147_2177565649829187840_n

Photo ၾကည္နူး Ko Hla Moe 29/11/2011

 

1555302_793446604048705_3727418197181292154_n544959_793451057381593_6173297335871501112_n-110653725_793450510714981_4403419414655935609_n10805770_793442940715738_7126659055151353460_n

10401456_793454657381233_2976303732449053198_n10689673_793451407381558_5165336633676979789_n1518286_793453487381350_7098274605685606891_n1598533_793434897383209_6134007011103788753_o

ဘဂၤ ါလီမြန္းကို ကန္႕ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲ ( ၂၉-၁၁-၂၀၁၄ )
အမွိဳက္ေကာက္ကုသိုလ္ယူအဖြဲ႕

 https://democracyforburma.wordpress.com/2012/06/27/response-to-the-press-release-of-the-rohingyas-by-khin-maung-saw-berlin-germany-2009-wontharnu/