အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Mr.Jelson Garcia ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အသံဖိုင္-SOUNDCLOUD ENGLISH

 

DOLLARS

 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Mr.Jelson Garcia ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အသံဖိုင္

BIC (Bank Information Center) ၏ Asia Program မန္ေနဂ်ာ Mr.Jelson Garcia က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ ရွိေသာ ေငြစာရင္းငါးခု ျပည္ပတြင္ ရွိေနေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္း ေျပာၾကားမႈႏွင့္ ဘာသာျပန္ေပးခဲ့သူ၏ အသံဖိုင္ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။   11 Billions US Dollar

စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

https://soundcloud.com/lp-paing/mr-jelson-garcia-talk-about

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s