ထားဝယ္ခရိုင္၊သရက္ေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ေက်ာင္းေျမာင္းရပ္ကြက္တြင္မၾကံဳစဖူးဆိုင္ကယ္တ္ုက္မွဳျဖစ္ပြား။

ထားဝယ္ခရိုင္၊သရက္ေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ေက်ာင္းေျမာင္းရပ္ကြက္တြင္မၾကံဳစဖူးဆိုင္ကယ္တ္ုက္မွဳျဖစ္ပြား။

ေက်ာင္းေျမာင္းရပ္ကြက္(၁၆)မိုင္(၁)လုံအနီး၊ယေန႕ညေန(၃း၂၀)နာရီ(12-9-2013)ရက္ေန႕တြင္ ကိုေက်ာ္စြာထိုက္အသက္(၂၀)ႏွစ္ေမာင္း သည့္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္မမီးေအးေမာင္းသည့္ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီးယာဥ္တိုက္မွဳျဖစ္ပြားခ့ဲရာ(၅)ဦးတြင္(၄)ဦးေသဆုံးခ့ဲပါသည္။

ထိုေသဆုံးသူမ်ားမွာ-
ဖိုးေထာ္ကေလး၊အသက္(21)ႏွစ္၊(အဘ)ဦးျမင့္သိန္း၊
ဥတၱဴေက်းရြာ။မေဌးရီ၊အသက္(58)ႏွစ္၊(အဘ)ဦးျမဝင္း၊
ပန္းေတာရပ္ကြက္။။မမီးငယ္၊အသက္(33)ႏွစ္၊(အဘ)ဦးေအာင္စိုး၊
ပန္းေတာရပ္ကြက္။။မမီးေအး၊အသက္(43)ႏွစ္၊(အဘ)ဦးသန္းေဌး၊

ပန္းေတာရပ္ကြက္ တို႕ျဖစ္ပါသည္။

ယာဥ္ေမာင္းကိုေက်ာ္စြာထိုက္မွာျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေဆးရံုတြင္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ေဆးကုသေပးထားပါသည္။

Posted From Hein Zaw

1016414_551435981572999_14137044_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s