ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ UNFC ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္ BY INFORMATION MM YE HTUT

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ UNFC ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ UNFC ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္

857830_355596627887279_75281041_o

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s