ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခြန္မုန္း(မ္) ဦးေဆာင္ေသာ RCSS ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ UPWCသည္ ခ်င္းမိုင္ခ႐ိုင္တြင္ယေန႔ ညေနပိုင္း၌ေတြ႔ဆံု႔ေဆြးေႏြးေနပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခြန္မုန္း(မ္) ဦးေဆာင္ေသာ RCSS ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ UPWCသည္ ခ်င္းမိုင္ခ႐ိုင္တြင္ယေန႔ ညေနပိုင္း၌ေတြ႔ဆံု႔ေဆြးေႏြးေနပါသည္။

1510717_10152174599018594_853421096_n

 

1511249_10152174598823594_1751137326_n

 

PHOTO CREDIT Nyo Ohn Myint
PHOTO CREDIT Nyo Ohn Myint

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s