ရမ္းျဗဲ လ၀ကမွဴး ထင္တိုင္းၾကဲေန (ေပးစာ)

ရမ္းျဗဲ လ၀ကမွဴး ထင္တိုင္းၾကဲေန (ေပးစာ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္မွ လဝက ဦးစီးသိန္းေဇာ္္သည္ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး ကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရန္ လာေရာက္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား မိုက္ရုိင္းစြာထပ္မံ ဆက္ဆံျခင္း ဟိန္းေဟာက္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး ကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးမ်္ိဳး ေငြညွစ္၍ ေတာင္းခံေနပါသည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း
တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ညစ္ပတ္ျပီးႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရး ကတ္ျပားတစ္ခုကို ၃၀၀၀ က်ပ္ ကို လဝက ဦးစီး သိန္းေဇာ္ ကိုယ္တိုင္ မိမိအခန္းတြင္း၌ ေတာင္းခံေနပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ အသိေပး တင္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း ထိေရာက္စြာအေရးယူမူ မရွိ၍ သူကိုယ္တိုင္ ထင္တိုင္း လုပ္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၄င္းလဝက ဦးစီးသိန္းေဇာ္အား အေရးယူ ေပးႏိုင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ သိရွိႏိုင္ပါရန္ ဒုတိယ အႀကိမ္ တင္ျပ လိုက္ပါသည္။

ရမ္းျဗဲသား

 1378807_602260806497063_1316355811_n

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s