ကုလားေငြေအာက္ ျပားျပားေမွာက္သြားတဲ့ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ရြံစရာစာရိတၱ

ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး

ကုလားေငြေအာက္ ျပားျပားေမွာက္သြားတဲ့ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ရြံစရာစာရိတ

illegal papers

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s