တန္တူညီမ်ွအခြင့္အေရးအတြက္ တိုုက္ပြဲ၀င္ျခင္းလား???

တန္တူညီမ်ွအခြင့္အေရးအတြက္ တိုုက္ပြဲ၀င္ျခင္းလား???

တကယ္လိုု႔ မီတာခ ကိုု ရခုုိင္ေတြက တစ္မီတာ ၃၄ က်ပ္၊ ဗမာေတြက တစ္မီတာ ၅၀၀ ေပးေနရတယ္ဆိုုရင္ ၊ မေက်နပ္လိုု႔ ဆႏၵျပၾကလိုု႔ ေထာင္က်တ့ဲ လူေတြထဲမွာ ရခိုုင္လူမ်ိဳး ပိုုမ်ားမယ္ထင္တယ္….

ဂ်ပန္နဲ႔ အဂၤလိပ္ ဗမာျပည္ကိုု ကြ်န္ျပဳေတာ့ ၊ ပထမဆံုုး ထျပီး အဂၤလိပ္နဲ႔ ေဆာ္တာ ရခုုိင္လူမ်ိဳးပါ၊ ဒါ ရခိုုင္ျပည္တစ္ခုုအတြက္ လြတ္လပ္မႈကိုု ေတာင္းခ့ဲတာ မဟုုတ္ဘူး

ဗမာျပည္သူေတြကိုု ပထမဆံုုး နိုုင္ငံေရး မ်က္စိ ဖြင့္ေပးခ့ဲတာ ရခိုုင္လူမ်ိဳး ဆရာေတာ္ ဥတၱမ ျဖစ္တယ္၊ ရခိုုင္ျပည္သူ လြတ္ေျမာက္ဖိုု႔အတြက္ မဟုုတ္ဘူး ၊ တနိုုင္ငံလံုုးအတြက္ အလုုပ္ လုုပ္ခ့ဲတာ၊

ရခုုိင္ျပည္သူေတြ လ်ွပ္စစ္ မီးတာခ (၅၀၀) ေဆာင္လာတာ ေတာ္ေတာ္ ၾကာျပီ ဘယ္ဗမာ ျမန္မာက ထျပီး ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားသလဲ ….. ရခိုုင္က ဂစ္ေတြ အစိုုးရက တရုုတ္ကိုု ေရာင္းစားတယ္၊ ဘယ္ဗမာျမန္မာ ဦးေဆာင္ျပီ ထ ကန္႔ကြက္သလဲ …..

ကြ်န္ေတာ္ေစာင့္ျပီးေျပာတာ မဟုုတ္ပါဘူး … ရခုုိင္ေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တကိုုယ္ေကာင္းမဆန္ဘူး ၊ စိတ္ထဲမွာလဲ အေကြ႕အေကာက္မရိွဘူး ၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အျမဲတမ္းလုုပ္တတ္တယ္….. ရခိုုင္ေတြ မီတာခ ၅၀၀ ရာေပးေနရလိုု႔ ဗမာေတြကိုု (၅၀၀) ေပးရမယ္လိုု႔ က်ေနာ္မဆိုုလိုုဘူး မလိုုလားဘူး ၊ ဒါေပမယ့္ ဗမာေတြ ကိုုယ္တိုုင္က ဒါ လံုုး၀ မတရားဘူးလိုု႔ စိတ္ထားတတ္ရမယ္….

ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစုု ေနတ့ဲ ေနရာေတြ တိုုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး တျခားလူမ်ိဳးစုု ေနတ့ဲ ေနရာေတြ ပညာေရး လူမႈးေရး စီးပြားေရး ႏိွမ္က်ေနတာကိုု ဗမာေတြက ဒါေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး ဒါမတရားဘူးလိုု႔ ခံယူတတ္ရမယ္.. ဒါကိုု ညီအကိုု စိတ္ဓာတ္လိုု႔ေခၚတာ…. မဟုုတ္ပါးစပ္က ေျပာေနလိုု႔ အပိုုဘဲ ..ဘာမွ မေျပာတာ ေကာင္းတယ္….

ဒီေတာ့ ရခိုုင္ေတြ လ်ွပ္စစ္မီတာခ တစ္မီတာ ၅၀၀ ေပးေနရတုုန္းက တိတ္တိတ္ေနျပီး ၊ သူတိုု႔က တစ္မီတာ ၂၀ က်ပ္ေလာက္ အစိုုးရက အပိုုေဆာင္ခိုုင္းမွာ ထေအာ္တာ …. ဒါဟာ တန္တူညီမ်ွအခြင့္အေရးအတြက္ တိုုက္ပြဲ၀င္တ့ဲ စိတ္မဟုုတ္ဘူး ၊ အမ်ားအက်ိဳး ကိုုသယ္ပိုုးလိုုတ့ဲ စိတ္မဟုုတ္ဘူး .. ဒါ ဗမာေကာင္းစားေရး၊ ဗမာအက်ိဳးသယ္ပိုုးတာ… ဒါ ညီအစ္ကိုုစိတ္မဟုုတ္ဘူး ၊ ဒါကိုု တကိုယ္ေကာင္းစိတ္လိုု႔ ေခၚတယ္…..

တနိုုင္ငံလံုုး တန္းတူအခြင့္အေရး ရၾကပါေစ

Aye Maung

 all ethnic

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s