ႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး by Ko Ko Gyi (The 88 Generation Students)

https://www.facebook.com/pages/Ko-Ko-Gyi-The-88-Generation-Students/531873223505812 

 ႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး

( ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ ရက္၊ ညေန ၃ နာရီတြင္ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ၌ ျပဳလုပ္ေသာ “ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္” ၏ ဥပေဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီး ဖတ္ၾကားသည္။ )

ႏိုင္ငံေတာ္ဟူသည့္ စကားရပ္သည္ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားတြင္ အႀကိမ္ေရ အမ်ားဆံုး သံုးစြဲသည့္ ေဝါဟာရျဖစ္မည္ ထင္သည္။ ရာစုႏွစ္ဝက္ရွိသည့္တိုင္ “ႏိုင္ငံသားမ်ား” အေနျဖင့္ အဓိပၸာယ္ ဗလံုးဗေထြးျဖင့္ ဖတ္ခဲ့၊ ၾကည့္ခဲ့၊ ၾကားခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။

အမွန္စစ္စစ္ “အစိုးရ” ႏွင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္”ကို လံုးေထြးသံုးစြဲျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္လုပ္ျခင္း- ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ကို က်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္  “ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ တည္ေထာင္ခန္႕အပ္ေသာ အစိုးရ” ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသည္။ အဖြဲ႕ပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကား ရပိုင္ခြင့္၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းျခင္း၊ အေရးယူ ရုပ္သိမ္းျခင္းမ်ားကို သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုေသာ ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ခု တရားဝင္ ခိုင္မာမႈ ရွိေစရန္မွာ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖ်ားေဆာင္ေသြးေဆာင္ျခင္း တစ္စံုတစ္ရာမပါပဲ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာလ်က္ရွိစဥ္ မိမိဆႏၵသေဘာအေလ်ာက္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ စာခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို လိုက္နာေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ပင္လွ်င္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုး၌ တည္သည္”  ဟူ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ား၊ အခန္း ၁၊ ပုဒ္မ (၄) တြင္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဥပေဒအားလံုး၏ အျမင့္ဆံုး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံမ်ားသားထံမွ ဆင္းသက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚျခင္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၂၁) ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရလည္း “ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ တည္ေထာင္ခန္႕အပ္ေသာ အစိုးရ” ဟူ၍ အတိအလင္း ဖြင့္ဆိုျပဌာန္းခ်က္အရ အျခားနည္းျဖင္း တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းေသာ အစိုးရမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဟူ၍ မသတ္မွတ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရပ္အရ “ႏိုင္ငံေတာ္” ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဂၤါရပ္မ်ားအျဖစ္

၁။ ပထဝီနယ္နိမိတ္

၂။ ႏိုင္ငံသား

၃။ အစိုးရ ႏွင့္ Continue reading “ႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး by Ko Ko Gyi (The 88 Generation Students)”