!! #ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ #DKBA # စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာ

ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ (DKBA) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာ
မတ္ — ၂၁ – ၂၀၁၅
သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု – ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္ တာ၀န္မွအနားယူၿပီး ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို တာ၀န္လြဲေျပာင္းခန္႔အပ္လိုက္သည့္ အမိန္႔စာကို ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

DKBADKBA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s