#คสช. #ไม่มีน #โยบาย #ในการจำกัดเสรีภาพการแสดงออกของสื่อและประชาชน #HATE #SPEECH

Freedom of speech, but no hate speech
… คสช. ไม่มีนโยบายในการจำกัดเสรีภาพการแสดงออกของสื่อและประชาชนที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมากจะเป็นการขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การบังคับใช้กฎหมายนั้นได้เจาะจงเฉพาะต่อการแสดงออกในลักษณะยุยง ปลุกปั่น และบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น ข้อความที่เป็น “Hate Speech” หรือ “วาทกรรมที่สร้างความเกลียดชัง” ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น อันอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและสถาบันหลักของชาติได้เท่านั้น
Freedom of speech, but no hate speech .. Is not a policy to restrict freedom of the media and public opinion is properly according to the law. For the most part they are getting cooperation from various sectors in the powerful creative. The legislation is intended only to show off in such a way to incite. Agitate and distort the facts, such as the text as “Hate Speech” or “discourse that create hatred,” which is considered a violation of the rights of others, which may be causing a conflict in society increases and can affect the stability of the nation and the main institutions of the nation.

10460557_1472023853041421_8964495085475682210_o

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s