☆ ျပ ည္ သူ႔ သ မို င္ း ျပ ည္ သူ႔ လိွဳ င္ း ၊ ၀ို င္ း ၀ န္ း ဆ င္ ႏႊဲ ေ ငြ ရ တု ပြဲ ☆8888 25th Anniversary Event ☆ USA

☆ ျပ ည္ သူ႔ သ မို င္ း ျပ ည္ သူ႔ လိွဳ င္ း ၊ ၀ို င္ း ၀ န္ း ဆ င္ ႏႊဲ ေ ငြ ရ တု ပြဲ ☆

★★★★★★★★-★★★★★★★★ ★★★★★★★★ ty ★★★★★★★★

Date:
August 10th, 2013 (Saturday)

graphic design : ko myoe 88
graphic design : ko myoe 88

Place:
“Warren Center Theater”
Buffalo State Collage
1300 Elmwood Ave,
Buffalo, NY. 14222out door

Time:
(Out Door)
10 to 12 noon (အလံတင္ပြဲ)
in front of City Hall.

(In Door)
1pm to 4 Pm (8888 25th Anniversary Event) Continue reading “☆ ျပ ည္ သူ႔ သ မို င္ း ျပ ည္ သူ႔ လိွဳ င္ း ၊ ၀ို င္ း ၀ န္ း ဆ င္ ႏႊဲ ေ ငြ ရ တု ပြဲ ☆8888 25th Anniversary Event ☆ USA”