#BURMA #ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ #ANP# ညီလာခံ (သံတြဲ) သို႔ ပီးပို႔အပ္ေသာ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္
ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ညီလာခံ (သံတြဲ) သို႔ ပီးပို႔အပ္ေသာ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ
ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီညီလာခံကိုက်င္းပျပဳလုပ္ႏိူင္သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ ဤညီလာခံသည္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားရီး လႈပ္ယွားမႈသမိုင္းသစ္၏ ထူးျခားေသာ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အတြက္ေမာ္ကြန္းဝင္မည့္ မွတ္တိုင္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လာကတ္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအနီျဖင့္ အမ်ိဳးသားရီးအတြက္အရီးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏူိင္ ကတ္ပါစီေၾကာင္း ဆုမြန္ ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။
ႏိူင္ငံရီးပါတီတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ကို သာမန္ႏိူင္ငံရီးပါတီဟူ၍ မယူဆပါ။ သူ႔ေခတ္သူ႔ အခါ အေလ်ာက္ ေအာင္ပြဲခံခကတ္ေသာ အထင္ကရအမ်ိဳးသား ရီးပါတီ ႏွစ္ခုသည္ တိုင္းျပည္ တာဝန္ကို စုစည္းညီညြတ္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိူင္ရန္ ပူးေပါင္းခကတ္ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ေလးနက္လွေပသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိ႐ို႕ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီအေပၚတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာထားဟိေၾကာင္းကို သိဟိစီလိုပါသည္။
ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယခင္ထက္ပို၍ႀကီးမားေသာ အမ်ိဳးသားရီးစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ နိစဥ္ႏွင့္အမွ် အႏႈတ္လကၡဏာျပကာဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာနီေသာ အၿခီအနီမ်ားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနီကတ္ရေပသည္။ ဤ အနီအထားမ်ား ကို အဖတ္ဆယ္ကာ မိမိ႐ို႕၏ လက္ဟိအၿခီအနီႏွင့္အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖယွင္းရန္ အတြက္ စုစည္းက်စ္လ်စ္ေသာ ပါတီတစ္ခုကို ဒုကၡႏံြတြင္းထဲေရာက္ရခိုင္လူထုႏွင့္ ပစၥကၡရခိုင့္အေမွာင္သမိုင္းက ေတာင္းဆိုလွ်က္ ဟိနီပါသည္။
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအၿခီခံဥပေဒကို မေထာက္ခံေသာ္လည္း မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာ့ ႏိူင္ငံရီးအခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ မိမိ႐ို႕ရခိုင္လူမႈဘဝ၏ အခက္အခဲမ်ားကိုဆက္စပ္ကာ အေကာင္းဆံုးအၿခီအနီ မ်ားကိုသံုးသပ္ရွာဖြီျပဳလုပ္ လွ်က္ဟိနီပါသည္။ လက္ဟိျမန္မာ့ႏိူင္ငံရီး အလားအလာမ်ားက အလြန္တရာ ဝိေရာဓိျဖစ္စရာေကာင္းေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ခရီး ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းနီ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပနီသည္ကိုတြိျမင္ရပါသည္။
ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံကိုတည္ေဆာက္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္နီေသာ္လည္း အဆက္မျပတ္ႏိူင္ေသာ ကိုလိုနီျပဳမႈမ်ားႏွင့္ သိမ္ေမြ႕စြာေရာျပြမ္းလွ်က္ဟိနီသည္ကို ထင္ထင္ယွားယွားျမင္တြိႏိူင္ကတ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ဟူေသာ စကားလံုးကိုေတာင္မွ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ၊ လိုလိုလားလား လက္သင့္ခံႏိူင္သည့္ အနီအထားသို႔ပင္ မေရာက္သိသည္ကို သတိမူသင့္ေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားအၿခီခံ မိမိ႐ို႕ျပည္နယ္မ်ား သည္ ဤျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္လူမ်ိဳးစုႀကီးတစ္ခု၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ လက္ေဝခံမဟုတ္ေၾကာင္းကို ယွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအယူအဆကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္တိုင္ သေဘာေပါက္လက္ခံလာရန္လိုအပ္ေပသည္။
ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ရီးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မည္၊ မေအာင္ျမင္မည္ကို အထူးတလည္မေျပာ လိုပါ။ သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္မွ်ေသာပြင့္လင္းမႈကိုအသံုးခ်ကာ မိမိ႐ို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးတစ္စံု တစ္ရာကို မရမကေဆာင္ၾကဥ္းပီးရမည္မွာ ကၽြႏူ္ပ္႐ို႕၏ အဓိကက်ေသာတာဝန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပြင့္လင္း သေယာင္ ႏွင့္ ယႈပ္ထြီးလာနီသည့္ အနီအထား၏မေရရာမႈမ်ားကို ကၽြႏူ္ပ္႐ို႕အတြိအႀကံဳအရ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ အဆိုးဆံုးအတြက္ျပင္ဆင္ကာ ခရီးဆက္ကတ္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပုဂၢိဳလ္ရီးအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္စီ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္စီ၊ လက္ခံသည္ျဖစ္စီ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္စီ လက္ဟိဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒေအာက္မွ ဂနိႏိူင္ငံရီး အခင္းအက်င္းတြင္ မိမိ႐ို႕ရခိုင့္ အမ်ိဳးသားရီး ၊ ႏိုင္ငံရီးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္က အေကာင္းဆံုး ေဆာင္႐ြက္ကတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ပြင့္လင္းလာေသာ အနီအထားတစ္ရပ္ကို တိုင္းျပည္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အမိအရ ရယူလုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္းစုစည္းညီညႊတ္စြာျဖင့္ နည္းလမ္းတက်ေဆာင္႐ြက္ႏိူင္ပါက ကၽြႏူ္ပ္႐ို႕၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္နည္းဗ်ဴဟာ ခရီးတစ္ေထာက္ပင္ျဖစ္လာႏိူင္သည္ကို အထူးသတိျပဳအပ္ေပ သည္။ ဤသို႔ေသာ အၿခီအနီေကာင္းမ်ားကိုဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိူင္မႈမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားရီး အၿခီခံအုတ္ျမစ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို စနစ္တက် အစီအစဥ္ခ်အားသစ္ေလာင္း၍ ရခိုင့္အိမ္မက္၊ ရကၡိတ ရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ အနာဂတ္ခရီးကိုဆက္ကတ္ရေပမည္။
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ ရကၡိတလမ္းစဥ္ကို ခိုင္မာပီျပင္စြာ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အျဖစ္ တာဝန္ယူလွ်က္ ခရီးဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းနီပါသည္။ မိမိ႐ို႕၏ အမ်ိဳးသားရီးယံုၾကည္ခ်က္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲဆုပ္ကိုင္ကာ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္လားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားရီး ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ဟိႏိူင္ရီး အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္း လက္တြဲလားမည္ျဖစ္ပါသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာလိုသည္မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားရီးစိတ္ဓာတ္ႏိူးၾကားမႈ အားေကာင္းနီေသာ္လည္း မွန္ကန္ယွင္းလင္း ေသာ ႏိူးၾကားမႈမ်ိဳးျဖစ္စီလိုပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တင္းမာစြာ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း ၊ မိမိယံုၾကည္ရာကို သာ အလြန္အမင္း႐ွိတန္း တင္ကာ ေျပာဆို
ေဆြးေႏြးျခင္းစသည့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အရီးမ်ားကို ဇက္ကုန္ဖြင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခ်ိန္အခါႏွင့္ အၿခီအနီမက်ေရာက္သိပါ။ ညီညြတ္ရီးသည္သာ ပဓာနက်ေၾကာင္းကို အထူး တလည္ အေလးထား ကတ္စီလိုပါသည္။ ပါတီ၏ဂုဏ္ျဒပ္ကို အသံုးခ်လို၍ ညီညြတ္ရီးကိုခုတံုးလုပ္ကာ အမ်ိဳးသားရီးအရီၿခံဳ အေခ်ာင္ခိုသမားမ်ားႏွင့္ သစၥာေဖာက္မ်ားဝင္မပါလာမိစီရန္ သတိျပဳကတ္စီ လိုပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ အမ်ိဳးသားရီးရပ္တည္မႈမွသည္ အမ်ိဳးသားရီးေအာင္ပြဲသို႔တိုင္ ညီညီညာညာခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိူင္ကတ္ပါစီဟု ဆႏၵျပဳလွ်က္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီညီလာခံ (သံတြဲ) ကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
တပ္မႉးခ်ဳပ္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္။ cr.Nyo Twan Awng

10712827_583992061705912_3148506160879942713_n10533326_583992041705914_2722148861726368360_n

#Security #tightened on #Myanmar #Burma #border with #Bangladesh #following the #announcement by #alQaeda

The army and border police have tightened security along the border with Bangladesh in Rakhine State’s Maungdaw Township following the announcement by al-Qaeda that it is planning attacks in India, Bangladesh and Myanmar, an officer of the Border Police Force said.
Security forces have also received information that the Rohingya Solidarity Organisation is planning attacks in Rakhine State this month, the officer said.
Despite these reports, however, there have been no attacks by insurgents in Rakhine State.
The Maungdaw District Administration Department announced on September 5 that its staff should be more alert to possible attacks, and they must report any visits to the border area to their departmental heads. It also informed its staff that they were likely targets of insurgent groups.
In May the government claimed that four Myanmar border guards were killed by insurgents at the No 25-mile post in the northern part of Maungdaw Township. Two civilians were also kidnapped by the insurgents and killed, the government said. cr. eleven media

daily11-sept11-akk0510413396_677923515638073_4119715156468814757_n

#Burma/Myanmar #Ye #MIN #Oo #အားလုံးတာဝန္ရွိသည္။ #၁၀။၉။၂၀၁၄

အားလုံးတာဝန္ရွိသည္။
၁၀။၉။၂၀၁၄
မြတ္ဆလင္ကုလားမ်ား ျမန္မာျပည္သိမ္းစီမံခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္လာသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါလဲ ဆုိရင္ ပါတီၾကီးတစ္ခု အထူးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္ကုလားမ်ား မ်ားျပားလာသည္မဟုတ္ေပ။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီအားလုံး တာဝန္ရွိသည္။ အဓိကအာဏာရွင္ပါ
တီ ၾကီးမွာ တာဝန္ရွိသည္ မွတ္ပုံတင္အတုေတြ ေငြမ်က္ႏွာနဲ႕ထုတ္ေပး ဘြဲ႕ေတြ ေငြမ်က္ႏွာနဲ႕ထုတ္ေပး ေျမသိမ္းယာသိမ္းေတြကုိ ကုလားမ်ားအားေငြမ်က္ႏွာနဲ႕ ျပန္ေရာင္းေပ းစသည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြဟာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မဟုတ္ေပ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးေခၚ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ ၾကီးပင္ျဖစ္သည္ ။သုိ႕ေသာ္လည္း ဒီခ်ဳပ္လည္း ကုလားေတြ ေနရာေကာင္းေတြ ဝင္ယူလာသည္မွာလည္း သတိၾကီးစြာ ထားျပီးကန္႔ကြက္ရမည့္ကိစၥပင္။ အေရးၾကီးဆုံးက လတ္တေလာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕နဲ႕ စစ္တပ္ ၾကီးအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံး အမ်ိဳးသားေရး ေသြးမေအးဖုိ႕လုိအပ္ပါသည္။ တစ္ဦး နဲ႕တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႕နဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အျပစ္တင္ မေကာင္းေျပာ အပုပ္ခ်ေန၍ မျပီးေတာ့ပါ။ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း လူမ်ိဳး ဘာသာ သာနာေပ်ာက္မည့္ အေရးအစဥ္ေတြးျပီး အမ်ိဳးသားေရးကုိ ေရွးတန္းတင္ျပီး ကုိယ့္အမ်ိဳးသားအခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႕လုိပါသည္။
တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္းျဖင့္ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲၾကီးကုိ မခုခံႏုိင္ေပ။ဒါေၾကာင့္အေရးၾကီးေသြးနီးၾကဆုိေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဖြါး တုိင္းရင္းသားအားလုံး စည္းလုံးညီညြတ္ဖုိ႔လုိပါျပီ။ ခုေတာ့ အစုိးရကလည္း အာဏာရွင္စတုိင္ ေကာင္းမွန္းသိေတာ့ အရူးဝက္သားစားသလုိ မ်ိဳးေပါ့ ေကာင္းေတာ့လက္မလြတ္ခ်င္ အမွန္ေတာ့ လူတစ္စုေလာက္ေကာင္းစားတာ ျပည္သူေတြကမြဲေတဆင္းရဲတြင္းနက္သြားတာ ထုိ႕ေၾကာင့္ဒါကုိ အထူးျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိတယ္ ။ဒီခ်ဳပ္ကလည္း ေလ့က်င့္မွဳအားနည္းေတာ့ ဘယ္လုိမွ စစ္တပ္ၾကီးကုိ မယွဥ္ႏုိင္ဘူး သုိ႕ေသာ္ျပည္သူ႕ကရုဏာနဲ႕ေအာင္ပြဲေတြ အလီလီႏြဲခဲ႕တယ္ ။ ဒီလမ္းစဥ္ကေသြဖီျပီး ခု ပါတီတြင္း ကုလားေတြ ၾကီးစုိးလာေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ၾကီးဟာ မြတ္ခ်ဳပ္ၾကီးျဖစ္လာတယ္ ။သုိ႕ေသာ္ လည္း ဒီခ်ဳပ္ျဖစ္ေစ ၾကံ႕ဖြတ္ျဖစ္ေစ အျခားမည္သည့္ပါတီျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသားရဟန္းရွင္သူ အေပါင္းမွ ေဝဖန္ေထာက္ျပ ကန္႕ကြက္ရမည္ ထုိမွ သာအခ်ိန္မွီခ်ဳပ္ အစုတ္သက္သာဆုိသလုိ စစ္တပ္ပုိင္း အစုိးရပုိင္း ပါတီပုိင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းပုိင္း အျမန္သတိဝင္ျပီးသကာလ မိမိတုိ႕တုိင္းျပည္ ဘက္စုံဖြ႔ံျဖိဳးေအာင္ ဘက္စုံအင္အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ ဒီေျမေန ဒီေရေသာက္ ၾကသည့္မူလပုိရွင္ေတြ ဧည့္သည္ဘဝ မေရာက္ေရး ယာရွင္ကုိ ေမ်ာက္ႏွင္ကိန္းမဆုိက္ေရာက္ေရး အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး သေဘာတရားကုိ အမွန္ျမင္ျပီး အျမင္မွန္ၾကေစရန္ ယေန႕ႏွဳိးေဆာ္လုိက္ပါသတည္း။ O YE MIN Oo

10687089_1472848806320876_7892278459577672983_n10700244_1472848819654208_6429386415513886492_o10623315_1472848769654213_6167055343587519479_o

#MYANMAR #BURMA” #သီတဂူဆရာေတာ္ ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ (အေမရိကန္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔) အား ေျပာင္ေျမာက္ ျပတ္သားေသာစကားမိန္႔ “

” သီတဂူဆရာေတာ္ ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ (အေမရိကန္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔) အား ေျပာင္ေျမာက္ ျပတ္သားေသာစကားမိန္႔ ”
( ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း ကင္းေ၀းေရးအတြက္ ဆုုိသည့္ မိန္႔ခြန္း)
၂၁-၈-၂၀၁၄ နံက္(၀၉း၀၀)နာရီတြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ သီတဂူကမၻာ့ဗုုဒၶတကၠသုုိလ္ရွိဆရာမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔တုုိ႔ စစ္ကုုိင္းေတာင္႐ုုိး၊ သီတဂူကမၻာ႔ဗုုဒၶတကၠသုုိလ္ရွိ ပဋလိပုုတ္ေက်ာင္းေဆာင္ အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ထုုိအခမ္းအနားတြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးက ဘာသာေရးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း ကင္းေ၀းေရးအတြက္ ဆုုိသည့္ မိန္႔ခြန္းကုုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုုိ႔ေနာက္ အစည္းအေ၀းကုုိ ၁၁း၀၀ နာရီတြင္ ၿပီးဆုုံးခဲ့ပါသည္။ ထုုိမိန္႔ခြန္းကုုိ ျမန္မာဘာသာ (မူရင္း) အတုုိင္း တင္ေပးလုုိက္ပါသည္။ English လိုမူရင္း ဖတ္လိုသူ၊ Share လုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Religion for Peace and Freedom from Fear (NOTE) တြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
>>သီတဂူဆရာေတာ္မိန္႔သည့္စကား<<
(Religion for Peace and Freedom from Fear)
===========================
လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊
ေကာင္းေသာနံနက္ခင္းပါ။
သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္က ရင္းႏွီးစြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။
ေတြ႕ဆံုခြင့္၊ စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ရလို႔ ၀မ္းသာပါတယ္။
ဘာသာတရားစတင္ေပၚေပါက္
———————————
ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ လူသားတို႔ကိုးကြယ္ရာ အဓိကက်ေသာဘာသာၾကီး(၆)ခု ရိွၾကပါတယ္။ ကမၻာဦးလူသားေတြ ေျမၾကီးေပၚေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး လူသားတို႔သည္ ေၾကာက္စိတ္ကို အေျခခံ၍ ေနကိုကိုးကြယ္ျခင္း၊ လကိုကိုးကြယ္ျခင္း၊ နတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုကိုးကြယ္ျခင္းတို႔ ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒါကို Primitive Religion လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီေခတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ Religionေတြကို ေၾကာက္စိတ္က စတယ္လို႔ ပညာရိွအမ်ားစုတို႔က ဆိုၾကပါတယ္။ အေၾကာက္တရားေတြမွ သက္သာရာရေစဖို႔ ကိုးကြယ္မွဳဆိုင္ရာ အယူအဆေတြ စတင္ခဲ့ၾကတာလို႔ ဗုဒၶကလည္း အတိအလင္း ေျပာထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘာသာတရားတိုင္းဟာ လူသားေတြရဲ႕ရင္ထဲက အေၾကာက္တရားေတြကို သက္သာရာ ရေစဖို႔နဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အေၾကာက္တရားေတြကို လံုး၀ဖယ္ရွားေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။
ဘာသာတရားတုိင္းႏွင့္ အတူလက္တြဲႏုိင္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ
————————————————————
ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ဘာသာတရားတခ်ိဳ႕နဲ႔ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ့ ဘာသာ၀င္တခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္လာတာဟာ အလြန္ပဲ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။ Primitive Religionေတြရဲ႕ ေနာက္မွာေတာ့ ဟိႏၵဴဘာသာ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ဟိႏၵဴဘာသာ ထြန္းကားတဲ့ နယ္ေျမမွာ ဂ်ိန္းဘာသာရယ္လို႔ ေပၚေပါက္လာျပန္တယ္။ ဂ်ိန္းဘာသာ ေပၚေပါက္လာျပီးသည့္ေနာက္ အႏွစ္ေလးဆယ္ေလာက္အၾကာမွာ ဗုဒၶဘာသာ ေပၚေပါက္ခ့ဲျပန္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ ဂ်ိန္းဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕ နယ္ေျမမွာေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ ဂ်ိန္းဘာသာ၀င္ေတြႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြျငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဂ်ိန္း၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕သမိုင္းမွာ အခ်င္းခ်င္းေသြးထြက္သံယို တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္နိွပ္စက္တဲ့ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္ရယ္လို႔ မရိွခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႔က ဗုဒၶဟာ ဗိႆနိဳး၀င္စားတဲ့သူလုိ႔ ဆိုတာေတာင္မွ ျပန္လွန္တိုက္ခိုက္ျခင္း ပ႗ိပကၡမ်ိဳး မရိွခဲ့ပါဘူး။ ေဟာေျပာေရးသား တုန္႔ျပန္ေခ်ပတာေလာက္ပဲ ရိွခဲ့ပါတယ္။
လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္ရွိေသာ ဘာသာ
—————————————-
ဗုဒၶ၏ေနာက္ အႏွစ္ေျခာက္ရာေက်ာ္ၾကာေတာ့ Jesus Christ ေပၚေပါက္လာပါခဲ့တယ္။ Jesus Christ ေဟာျပတဲ့ ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါးမွာ ဗုဒၶေဟာျပေသာသီလတရား ျဗဟၼစရိယတရားေတြႏွင့္ ထပ္တူညီမွ်တဲ့ အခ်က္ေတြ မ်ားစြာေတြ႕ရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳတို႔ အေရွ႕အာရွဘက္ကို ၀င္ေရာက္လာၾကေတာ့ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ နိဳင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အိႏၵိယ၊ သီဟိုဠ္၊ ဗမာ၊ ထိုင္း၊ ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္ စတဲ့ နိုင္ငံေတြမွာ ၀င္ေရာက္ျပီး ခရစ္ယာန္သာသနာကို ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီခရစ္ယာန္သာသနာျပဳေတြနွင့္ သူတို႔ေရာက္ရာ တိုင္းျပည္အသီးသီးက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေပါင္းသင္း၍ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပဋိပကၡရယ္လို႔ မရိွခဲ့ၾကပါဘူး။ အဲဒါဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဂ်ိန္းဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ သူတို႔သက္ဆိုင္ရာဘာသာတရား အသီးသီးမွာ ေဟာထားတဲ့ သီလ(morality)၊ ေမတၱာ (loving-kindness)၊ ကရုဏာ(compassion)ဆိုတဲ့ common-platformေပၚမွာ အတူတကြ လက္တြဲ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတဲ့အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမတၱာႏွင့္ကရုဏာကို အေျခခံေသာဘာသာေရးမွာ ပဋိပကၡကင္းျပီးေတာ့ က်န္းမာေရး ပညာေရး အစရိွတဲ့ လူမႈေရးအက်ိဳးစီးပြားေတြကိုသာ ေဆာင္ရြက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြ ဗုဒၶဘာသာထဲ ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္ၾကတာေတြ အတိတ္မွာေရာ ပစၥဳပၸန္မွာပါ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက အတင္းအၾကပ္နွိပ္စက္လို႔ ၀င္လာၾကတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ခရစ္ယာန္ဘာသာထဲ ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္ၾကတာလည္း ကြ်န္ဳပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံထဲမွာ အမ်ားအျပားပဲ ရိွပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြကျခိမ္းေျခာက္လို႔ ၀င္ေရာက္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဆႏၵနဲ႔ သူတို႔ ၀င္ေရာက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ဘာသာမဆိုလြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္ freedom of worship, freedom of belief ဆိုတာရိွပါတယ္။
ကမၻာ့ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ဘာသာတရားတစ္ခု ရွိေန
—————————————————————–
Aggressiveness and extremism ၀ါဒဟာ ဘာသာေရးမွာေရာ နိုင္ငံေရးမွာပါ ပဋိပကၡ ျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အစလို႔ အားလုံးသတိျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ အီရတ္မွာ အစၥလာမ္းမစ္ အစြန္းေရာက္ေတြက ေရွးေဟာင္း Zoroastrianism ဘာသာ၀င္ေတြကို ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ျပီးေတာ့ သူတို႔ဘာသာထဲ အတင္းအက်ပ္ ၀င္ခိုင္းေနပါတယ္။ အစၥလာမ္ဘာသာထဲ မေျပာင္းရင္ သတ္မယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။ အာဖရိကမွာေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာထဲ ၀င္ခဲ့ေရာက္လို႔ ေသဒဏ္ေပးခံရတဲ့ သတင္းကိုလည္း ၾကားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒို႕အေရွ႕အာရွကအင္အားခ်ိနဲ႕တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏုိင္ငံေလးေတြဟာ ယေန႔အရိွန္အဟုန္နဲ႔ ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဓါးေအာက္ က်ေရာက္ရမွာကို ေၾကာက္ရြံ႕ စိုးရိမ္ ေနၾကပါတယ္။ အႏွစ္ေလးဆယ္ၾကာ ခရူးဆိတ္ ဘာသာေရး စစ္ပြဲၾကီးကို ၾကည့္ပါ။ ကမၻာ့သမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ရတဲ့ စစ္ပြဲၾကီးတစ္ခုပါ။
မြတ္စလင္ႏုိင္ငံထူေထာင္ဖို႔ ကမၻာအႏွံ႔အျပား တုိက္ခုိက္ေန
—————————————————————
ေအဒီ-(၁၃ရာစု)ႏွစ္ေလာက္က တူရကီမွအိႏၵိယျပည္ၾကီးကို ျဖတ္သန္းခ်ီတက္လာတဲ့ မြတ္စလင္စစ္တပ္ၾကီးဟာ ပါလေခၚတဲ့ ဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံၾကီးတစ္ခုလုံးကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီး၍ အတင္း အက်ပ္ အစၥလာမ္းမစ္နိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းခဲ့တဲ့ သမိုင္းတစ္ခုရိွခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမင္းဆက္ေပါင္း ၁၂-ဆက္ မွ်အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ပါလဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးဟာ ဒီကေန႔ ကမၻာေက်ာ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံပါပဲ။ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔ မြတ္စလင္ Muslim State ထူေထာင္လိုက္ပါျပီ။
ထိုင္းနိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းမွာလည္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ ဒီကေန႔ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ ေနၾကပါျပီ။ မူစလင္ နိုင္ငံထူေထာင္ေရးပါပဲ။ ဘာသာေရးကို သန္႕သန္႕ရွင္းရွင္း၊ လူတို႔ရဲ႕အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေရး၊ စိတ္ထားျဖဴစင္ေရးနဲ႔ လူမႈေရး ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးေတြအတြက္သာ အသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီကေန႔ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ေလာကမွာ ဘာသာေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲျပီးေတာ့ အစၥလာမ္းမစ္နိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔ လုပ္ေနၾကတာဟာ အလြန္ပဲစိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းပါတယ္။
ဘဂၤလားေတြကို ျမန္မာျပည္ထဲသြင္းခဲ့သူ
——————————————–
ကြ်န္ဳပ္တို႔ ျမန္မာႏိင္ငံဟာ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္က အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္က ကြ်န္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံကို အႏွစ္တစ္ရာနီးပါးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအဂၤလိပ္ေတြက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ကားလမ္း ရထားလမ္းေဖာက္ျခင္းစတဲ့ အလုပ္ေတြအတြက္ အလုပ္သမားေတြကိုအိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေနၿပီး စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ဥပေဒကင္းမဲ့စြာနဲ႕ ေျမာက္မ်ားစြာ တင္သြင္းခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ေတြ United Statesကို ထူေထာင္ခဲ့စဥ္တုန္းက အာဖရိကကလူမည္းေတြကို ေက်းကြ်န္အျဖစ္ ေခၚသြင္းခဲ့ၾကသလိုပါပဲ။ ျပီးေတာ့ အဂၤလိပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အနာဂတ္ဆိုးက်ိဳးကို မ်ားစြာျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အခ်က္တစ္ခု ရိွပါေသးတယ္။ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္တစ္ရာအတြင္းမွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ရယ္လို႔ ဗမာေတြကိုု စစ္တပ္ဖြဲ႕၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာမရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းတာက ကရင္တပ္မေတာ္ ကခ်င္တပ္မေတာ္ ခ်င္းတပ္မေတာ္ ကယားတပ္မေတာ္ေတြရယ္လို႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ားစုျဖစ္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို စစ္တပ္ဖြဲ႕ၿပီး ဒို႔ဗမာနိုင္ငံကိုု အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတယ္။
အဂၤလိပ္ေတြထားခဲ့ ဆုိးေမြ
—————————-
အဂၤလိပ္အစိုးရအဂၤလန္ျပန္သြားတဲ့အခါမွာ သူတို႔ဖြဲ႕ထားခဲ့တဲ့ ကရင္တပ္ေတြ ကခ်င္တပ္ေတြ ကယားတပ္ေတြ အားလုံးသူပုန္ထၿပီး ဗမာအစိုးရကို ေတာ္လွန္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီျပႆနာေတြကို ဒီကေန႔တိုင္ ဒို႔နိုင္ငံမွာေျဖရွင္းလို႔ မရေသးပါဘူး။ အဲဒါဟာလြတ္ေျမာက္ျပီးစ ဒို႕လို ကိုလိုနီနိုင္ငံေလးမ်ားရဲ႕ ခံစားရစျမဲျဖစ္တဲ့ ဒုကၡေတြပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခုရိွေသးတယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခြင္မွာ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္တစ္ရာနီးပါးမွ်ကာလပတ္လုံး ဥေပဒမဲ့ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဘဂၤါလီေတြဟာ (၁၉၄၈-၄၉) ခုႏွစ္မ်ားမွာ မူဂ်ာဟစ္အမည္နဲ႔ သူပုန္ထျပီးေတာ့ ျပည္နယ္ေတာင္းခဲ့ၾကတယ္။ Musulim State ထူေထာင္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအစၥလာမ္းမစ္ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္ေတြကို ဗမာ့တပ္မေတာ္ဟာ အၾကိတ္အနယ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒီကေန႔ေတာ့ သူတို႔ဟာ ဘဂၤါလီလို႔လည္းမေျပာဘူး။ မူဂ်ာဟစ္လို႔လည္း မေျပာဘူး။ ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ ေၾကညာျပီးေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သူတို႔အိမ္ေတြကို မီးရႈိ႕ျပီးေတာ့ သူပုန္ထဖို႔၊ သီးျခားနယ္ေျမေတာင္းဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္။
ကမၻာၾကီးနဲ႔ မီဒီယာမ်ားကို ၾကီးစုိးလာတဲ့ အစၥလာမ္
——————————————————
ဒို႔တေတြက ကမၻာမွာဒုတိယအင္အားအၾကီးမားဆုံး ေငြေၾကးအၾကြယ္၀ဆုံး ျဖစ္တဲ့ အစၥလာမ္ကမၻာကို မျပိဳင္နိုင္ၾကဘူး၊ မယွဥ္နိုင္ၾကဘူး။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံ ေတြထဲမွာေတာင္ အစၥလာမ္းမစ္နိုင္ငံေတြက ဒုတိယေနရာအမ်ားဆုံးမွာ ေရာက္ေနၾကျပီ။ မီဒီယာေလာကမွာလည္း Money Powerနဲ႔ မီဒီယာေတြအေပၚမွာ လႊမ္းမိုးလို႔ေနပါျပီ။ Money Powerအားေကာင္းတဲ့ အစၥလာမ္ေတြက ကမၻာမွာ ေရဒီယို တယ္လီေဗးရွင္းနဲ႕ ဂ်ာနယ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ထားျပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလို ၾသဇာအာဏာၾကီးမားတဲ့ မီဒီယာေလာကကို ဒို႔ဆင္းရဲတဲ့ဗမာနိုင္ငံေလးဟာ ထိုးေဖာက္နိုင္ျခင္းမရိွလို႔ ဗမာကေျပာသမွ် ကမၻာကမယုံဘူး။ အစၥလာမ္ကေျပာလိုက္ရင္ တစ္ကမၻာလုံး တအုန္းအုန္းျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒို႕နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သတင္းဟာ ကမၻာမွာ မေကာင္းဘဲျဖစ္ေနတာဟာ အစၥလာမ္မီဒီယာေတြရဲ႕ ၾသဇာအာဏာေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒို႕ကေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶဆုံးမတဲ့အတိုင္း favour ႏွင့္ fear အစြန္းနွစ္ဘက္က လြတ္ေအာင္ေရွာင္ၿပီး ဒို႔တိုင္းျပည္နဲ႕ဒို႔လူမ်ိဳးကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလို ပါတယ္္။
လူၾကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား
နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ကြ်နု္ပ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီဘ၀နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာနီးပါးေနခဲ့ၾကရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊လြတ္လပ္ေရးရျပီးတဲ့အခါမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္နီးပါး ျပည္တြင္းမွာ လူမ်ိဳးေရးစစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကြ်နု္ပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။ ဤအခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း အကူအညီေတြလာၾကေသာ္လည္း ျပႆနာေတြ ေျပလည္မသြားဘဲ ပိုမိုခက္ခဲေအာင္ လုပ္သြားခဲ့ၾကတာေတြ ရံခါမွာေတြ႕ရပါတယ္။
သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္ ဒီေန႔ေျပာၾကားလိုသည္မွာ ထိုအခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ခင္ဗ်ားတို႕တတ္နိုင္သည့္ဘက္က ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းေပးၾကပါလို႔ ကြ်န္ုပ္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုေျပာခ်င္တာက – လူမ်ိဳးေရးစစ္ပြဲေတြ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေစဖို႔ ကြ်န္ုပ္တို႕အစိုးရက စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ နိုင္ငံေရး အစြန္း ေရာက္ႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္တခ်ိဳ႕က ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ဖန္တီး ေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။ ဤပဋိပကၡမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းသြားေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း ေျဖရွင္းေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရာမွာ နည္းစနစ္ဟာ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေျဖရွင္းရင္း ေျဖရွင္းရင္းျဖင့္ ပို၍ပို၍ ရႈတ္ေထြးမသြားေအာင္ သတိျပဳၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ကြ်နု္ပ္တိုိ႕ကလည္း ဗုုဒၶဘာသာဗမာပီပီ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕အဆုံးအမအတိုင္း သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ သူတပါးအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကိုယ္က်ိုဳးစီးပြားစြန္႔လြတ္ျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ သုံးသပ္ျခင္းဆိုတဲ့ ခႏၱီ ေမတၱာ သတိ ပညာ ၾကီးၾကီးထား၍ ဤဘာသာေရး ျပႆနာမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခင္း လုံး၀ကင္းလွ်က္ ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္္။
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာရွိၾကပါေစ။
ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ ( Ph.D,D.Litt )
သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္

10632636_556388111155871_4957762149157922525_n10422979_556388167822532_5453191125150280587_n10616210_556388137822535_1999397518457684848_n

#MYANMAR #BURMA #Sitagu #International #Buddhist #Academy- #US #International #Religious #Freedom

Religion for Peace and Freedom from Fear
Delievered by Sitagu Sayadaw
at Seminor Sitagu International Buddhist Academy and US commission on International Religious Freedom
Sitagu International Buddhist Academy
Sagaing Hills, Sagaing, Myanmar
21.8.2014

10632636_556388111155871_4957762149157922525_n10422979_556388167822532_5453191125150280587_n10616210_556388137822535_1999397518457684848_n
Good morning Honorable gentlemen
Welcome to Sitagu International Buddhist Academy. I am glad to meet and to discuss with you.
There are six major Religions in the world today. Since Human beings came on Earth, people worshipped the Sun, the Moon and various deities. They also sought refuge in them on the basis of fear. It was called a primitive religion. Most of scholars stated that horror initiated the religions of those days. The Buddha also clearly said that the idea and concept of religions originated from fear. Therefore every religion has full responsibility for the removal of fear which is sticking on the mind of people. But, on the contrary, it is regrettable that a fearful religion and its followers emerged in the world.
After the primitive religions there appeared Hinduism. And afterwards, Jainism also came out on the Land where Hinduism was being flourished. Forty years after the emergence of Jainism, there appeared Buddhism also. Buddhism appeared on the birth place of Hinduism and Jainism and peacefully coexisted with them for ages. There was no traceable history of bloodshed and conflict among them. Also there was no violence and quarrel even on the statement issued by the Hindus saying that the Buddha was an incarnation of God Vishnu. We had only oral and written arguments.
Six hundred years after the Buddha, Jesus Christ appeared in the World. In the ten commandments of Christianity we find many similarities with Buddhism in the field of Morality and Noble practice. Christian missions tried to flourish their faith when they came to the East Asian countries such as India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Korea and Japan. The people of those countries were non-Christians. But, even after the arrival of Christianity also there was peaceful coexistence between Christians and non-Christians. No history of conflict can be traced to any side. Because all the Hindus, Janis and Christians are walking together on the common platform of their respective teachings, that is Morality, Loving-kindness and compassion. The religion, founded based on Loving-kindness and compassion, has no conflict and it does only social welfare services like Health, Education and other social infrastructures.
In Myanmar, many Christians converted to Buddhism in the past as well as at the present. They did it not because they were forced by the Buddhists. Similarly, many of Buddhists also converted to Christian faith. No single Christian threatened them to do so. They did it of their own free will. Every religion has and should have freedom of worship and freedom of belief. Look at the Crusade that prolonged about forty years. It was recorded in the history of the world.
We have to note that the beginning of conflict is aggressiveness and extremism either in the field of religion or that of politics. Today, in Iraq, the Islamic extremists are forcing ancient Zoroastrians to change their faith into Islam. They even threatened them to kill if their demand is not met. In Africa, a Muslim woman was given the death sentence just because she has converted to Christianity. Therefore, we, the East Asian Buddhist countries are living in constant daily fear of falling under the sword of the Islamic extremists. As we are lacking power and influence, we cannot compete against with the rapid growth of Islamic world.
There was a recorded history that in the thirteenth century A.D, a Muslim army marched from Turkey through India and destroyed Pala Buddhist dynasty and converted it into Islamic state. Pala Buddhist dynasty was none other than present Bangladesh. In the south of Philippine, the Islamic extremists revolted against the government for twenty years. Today, they established a Muslim state there. The Islamic extremists are holding weapons in the south of Thailand to make it a separate Muslim state.
Every religion, according to me, should perform its activities only for the good and welfare of the people. But, today, Islamic extremists are trying to establish Islamic states by waging war against non-Muslims. It is regrettable that they are performing the holy war (Jihad) on the name of God.
Myanmar regained its independence from British in 1948. They colonized Myanmar for nearly hundred years. Many Africans were imported as slaves when the United States of America was established. In the same way, the English rulers illegally imported labourers from India and Bangladesh to Myanmar for the hard labour during their rule.
There is also another bad consequence caused by English colonial rule. During hundred years of British rule, Burmese nationals were not formed as an army. But it was ridiculous that the English rulers administered Myanmar forming different groups of indigenous minorities as an army. When the British rulers went back to England, the minority groups revolted against the Burmese government. We cannot solve those problems until today. These are the natural sufferings faced by the colonial countries. Continue reading “#MYANMAR #BURMA #Sitagu #International #Buddhist #Academy- #US #International #Religious #Freedom”

#Thailand #Burma #Myanmar #200.000 US dollar #HANDED #OVER #Ambassador

World Humanitarian Day
200.000 us dollar on behalf of the Government and the Thai people to Win U . Republic Ambassador United Myanmar in Thai Government grants to Myanmar in order to solve problems and relieve the suffering of the Myanmar public, and displaced in Rakhine State as close neighbors and have a good relationship as a long, which is the amount the Government paid special attention to the implementation of Myanmar in the field of public health. Promoting agriculture. To improve the quality of life of the people in the Rakhine State. cr. wassana

200.000 dollar  for BURMA MYANMAR Ambassador

#MYANMAR #BURMA #Rakhine #State has #over #one #million #Bengalis #living

Rakhine State Government recently said more than one million Bengalis live in the state which has just nearly three million people.
Official figures show there are nearly three million people living in the state where 1.05 million are Bengalis and more than 1.9 million are ethnic nationals.
Sittwe District has a population of 687,922 including 483,088 ethnic nationals and 204,834 Bengalis while Sittwe Township has more Bengalis than ethnic people living as it has 94,934 ethnic people and 136,435 Bengalis.
The government said Maungdaw District has a population of 802,613: where Maungdaw Township has 23,446 ethnic people and 486,768 Bengalis living while Butheetaung Township has 40,496 ethnic people and 251,903 Bengalis.
Kyaukphyu District has a population of 429,427 including 418,280 ethnic people and 11,147 Bengalis and Thandwe District has a population of 325,807 including 317,807 ethnic people and 8000 Bengalis.
The former military government had established 27 villages from 1991 to 2006 in Maungdaw Township and eight villages from 1991 to 2000 in Butheetaung Township, according to official data.
Currently the state has five state-owned factories and mills running, among them the sugar factory in Kyauktaw Township is run currently by a private company.
MP Hla Swe lately asked a non-asterisked question at the parliament about the official figures of the state, and responded by the Rakhine government.eleven media

myanmar burma Bengali, so called "rohingya" population growing
myanmar burma Bengali, so called “rohingya” population growing

Four #suspects (BENGALI) #arrested over #fatal #attack on #village in #Rakhine

Four suspects have been arrested over a shooting incident on May 28 in a village in northern Rakhine State that left three people dead and nine others hospitalised, officials said.
The four suspects, described as “Bengalis” by authorities, have been charged over the incident in Maungdaw Township’s Southern Thinbawgway Village and another 12 suspects remain at large, township officials said.
The incident occurred amidst calls for increased security in the area near the border with Bangladesh, following reports of armed groups entering Myanmar from the country.
Village residents said the armed group had not tried to rob them, but that they took weapons from the village after the shootout.
The village head, his wife and an Islamic scholar were shot dead in the attack. Nine other people sustained gun shot wounds and were sent to Maungdaw General Hospital.
The shooting incident was the first of its kind this year, officials said.
It followed a recommendation in a report submitted to President Thein Sein that security be increased in the township. An investigation committee formed by the president to investigate violence in Ducheeratan village earlier this year compiled the report.
It called for the government to better equip police, increase their number, and teach them riot control techniques.
Some security assessments have said the Rohingya Solidarity Organisation – a terrorist organistion – has increased incursions into Myanmar from Bangladesh, entering primarily through Maungdaw Township.

10329209_1416437888633194_8027322697840156765_n

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေပးမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၂/၂၀၁၄)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေပးမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၂/၂၀၁၄)

ေန႔စြဲ – ၂၃ ဇြန္လ ၂၀၁၄

===========

10410627_809566349062941_5566833566756299106_n

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔စြဲပါ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး အမိန္႔အမွတ္ (၁၃/၂၀၁၄) အရ ဦးလွေမာင္တင္အား ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးေနရာမွ ၄င္း၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးလွေမာင္တင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၁) မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူ၍ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခံရေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆံုးရထားသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ အမ်ိဳးသားပါတီ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ လစ္လပ္သြားေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးေနရာအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

၁။ အသစ္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ရမည္။

၂။ အသစ္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွသာလွ်င္ ျဖစ္ရမည္။

၃။ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ က်င့္သံုးမည္ ဆိုပါက ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆံုးရရွိထားသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခန္႔အပ္သင့္သည္။
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

#BURMA #MYANMAR #Unicef မွ ေတာင္းပန္ျခင္း

Unicef မွ ေတာင္းပန္ျခင္း
~~~~~~~~~~~~
မေန႔က စစ္ေတြ မင္းသူရိယခန္းမ တြင္
ျပဳလုပ္သည့္႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ UNICEF က Rohingya ဆိုသည့္အသံုးအႏွံဳး သံုးစြဲခဲ့မွဳ ႏွင့္ ပက္သက္၍ ႐ွင္းေပးရန္အတြက္ UNICEF အား
ယေန႔ ၅ .၆ .၂၀၁၄ ၊ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ ECC မွ ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ ။
စစ္ေတြ INGO watch team အားလဲဖိတ္ၾကား ခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ECC menber မ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္အရ UNICEF ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္
Mr. Bertrand Bainval က
၁။ Rohingya ဟု မွားယြင္းစြာ သံုးစြဲမိျခင္း အတြက္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း ႏွင့္
၂။ ေနာင္တြင္ ထိုအသံုးအႏွံဳးကို မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္ခါမ်ွ သံုးစြဲေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ။
ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

စစ္ေတြ INGO watch team မွလည္း ေနာက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာ မ်ွတမွဳ႐ွိရန္ကိစၥမ်ားအတြက္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ ။

( Than Tun Than )

10339547_10202319022233239_3111891616800554087_n10379978_10202319027833379_4199365148306607510_o