starting-to-born-uav-5 by photayokeking under policy law

“SKY 02 UAV” ေလယာဥ္၏ ေျမျပင္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား

ေပးပို႔သူ – ေ၀ဟင္ (ျပည္တြင္းမွ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ေလတပ္ အရာရွိ တစ္ဦး)

၅၁။ ‘SKY – 02 UAV’ ေလယာဥ္၏ ေျမျပင္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းသံုး ကြန္ျပဴတာအတြင္း ထည့္သြင္း ထားသည့္ ‘Software’ မ်ားျဖင့္ ေအာက္ပါ “Data Processing” လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္-

 • (က) သာမန္စစ္ဆင္ေရးသတင္း႐ုပ္ပံုမ်ားကို ေထာက္လွမ္းရရွိႏိုင္ျခင္း “Common Operational Picture”။
 • (ခ) စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း Persistent Surveillance’။
 • (ဂ) ဧရိယာတစ္ဝန္းအား ေထာက္လွမ္းႏိုင္ျခင္း “Area Reconnaissance”။
 • (ဃ) မွန္ကန္တိက်ေသာပစ္မွတ္အား ရွာေဖြေပးႏိုင္ျခင္း “Accurate Target Acquisition”။
 • (င) ေလယာဥ္မွတိုက္ရိုက္ ရိုက္ကူးေပးပု႔ိေသာ သတင္းဗြီဒီယိုပံုရိပ္အား ဆက္စပ္ ပံုေဖာ္ ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ပံုရိပ္အား ျပန္လည္ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း “Live Video Mosaicking and Stabilization”
 • (စ) ေထာက္လွမ္းရရွိေသာ ဗီြဒီယိုပံုရိပ္မ်ားအား ခ်ိန္ၫွိေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ျခင္း “Video and metadata synchronization and refinement” ။
 • (ဆ) တိက်ေသာ ေနရာၫႊန္းခ်က္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေျမပံုၫႊန္းခ်က္ပါရွိေသာ ဗြီဒီယိုပံုရိပ္မ်ားအား ရိုက္ကူးေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း “Geo-location and geo-registration of video”။
 • (ဇ) ရရွိလာေသာပံုရိပ္အား ပိုမိုၾကည္လင္ျပတ္သားေအာင္ ခ်ိန္ၫွိေပးႏိုင္ျခင္း “Resolution enhancement”။
 • (စ်) လႈပ္ရွားပစ္မွတ္အား ၫႊန္ျပေပးႏိုင္ေသာစနစ္ပါရွိျခင္း “Moving target indicators”။
 • (ည) ရရွိလာေသာဗြီဒီယိုပံုရိပ္အား ေျမပံုေပၚတြင္ခ်ိန္ကိုက္၍ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း “Display video over a map with overlays”။
 • (ဋ) လက္ေတြ႕ပ်ံသန္းမႈမစတင္မီ ပ်ံသန္းမႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္အား ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း “Mission planning and operations: Path planning before flying”။
 • (ဌ) ေလယာဥ္မွရိုက္ကူးရရွိသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ ခင္းက်င္းျပသႏိုင္ျခင္း “Intelligence Display”။
 • (ဍ) ေလယာဥ္မွရိုက္ကူးရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း “Information Dispatch”။

၅၂။ “SKY-02” ယူေအဗီြမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

affect-on-civilian-military-relationship-part-2 by photayokeking

အပိုင္း (၁) ကို ဒီေနရာမွာ ႏွိပ္ၿပီး ျပန္လည္ ေလ့လာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

ယခင္အပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားက ဒီမိုကေရစီကို ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အာရွလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စစ္တပ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဒီဂရီ အတိုင္းအတာတို႔အရ ျပန္လည္၍ ပုံသြင္းေပးခဲ့ေပ သည္။ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း မဟာဗ်ဴဟာ ပတ္၀န္းက်င္ (strategic environment) မွ အေျခခံက်ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ တကမၻာလုံးမွ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ျပန္လည္၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ေပသည္။ ျပင္ပဆို္င္ရာ ျခိိမ္း ေျခာက္မႈမ်ား မရွိေတာ့ျခင္းက ႀကီးမားေသာစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္အစားႀကီးေသာ ဘတ္ဂ်က္ လိုအပ္မႈမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း မဟာဗ်ဴဟာ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္က စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေခတ္မွီေရး (military modernization) အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈ (force restructuring) လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပသည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပိီးဆုံးမႈက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ တရုတ္ – ရုရွားနယ္စပ္ (Sino-Russian border) ပုံမွန္ျဖစ္ေစျခင္း၊ တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PLA) အား ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းအား ေစ့ေဆာ္အားေပးျခင္းႏွင့္ တရုတ္လက္နက္မ်ား ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ေရး သဘာ၀ကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပသည္။ တခ်ိန္တုန္းက မဟာ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံႏွစ္ခုအၾကား တည္ရွိခဲ့ေသာ ၾသဇာအာဏာ (leverage) မ်ား ေပ်ာက္ဆုံး သြားၿပီးေနာက္ တရုတ္သည္ ၄င္းကိုယ္တိုင္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ အခန္းက႑ျဖင့္ ရပ္တည္မႈကို အခုိင္အမာ ရယူခဲ့ေပသည္။ ယင္းမွာ အျပာေရာင္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ေရတပ္မေတာ္ (Blue-water navy) အား တည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီ ေလတပ္မေတာ္အား ဖန္တီး တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အထက္ပါ အေနအထား ရယူမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပသည္။ Continue reading “affect-on-civilian-military-relationship-part-2 by photayokeking”

truewords/open-letters-ကရင္လက္နက္ကုိင္ တပ္ေပါင္းစံုမွ ရဲေဘာ္မ်ားသို႔ အပိုင္း – (၃၀).photayokeking.

ေဆာင္းပါးရွင္ – မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္

ဖထီးနဲ႔အတူ KNLA ရဲေဘာ္စစ္သည္မ်ား အမွတ္တရပံု

သူရဲေကာင္း ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ေပါင္းစံုက ရဲေဘာ္တုိ႔ – (ဆြန္ဇူး) ရဲ့ “စစ္မဟာဗ်ဴဟာ က်မ္း” အခန္း(၃)၊ အပုိဒ္ (၃) “To Subdue the Enemy without Fighting is the Acme of Skill” လုိ႔ မိန္႔ၾကားထားတယ္။ တခ်ိဳ႕စာအုပ္ေတြက “The Supreme Act of War is to Subdue the Enemy Without Fighting” လုိ႔ ေဖၚျပတယ္။ “လက္နက္စဲြကုိင္ တိုက္ခုိက္ျခင္းမရွိဘဲ ရန္သူကုိ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ိဳးသည္သာ စစ္အတတ္ပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈ၏ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္”။ “All Warfare is Base on Deception” “အလံုးစံုေသာ စစ္ေရးစစ္ရာ ဟူသမ်ွ တုိ႔ကား လွည့္စားျခင္းအေပၚ အေျခခံသည္”

လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပဲြမဆင္ႏႊဲရဘဲ ရန္သူကုိ တုိက္ခုိက္နုိ္င္ဖုိ႔ “ဆြန္ဇူး”ရဲ့ သြန္သင္ခ်က္ကုိ (၁၉၆၅)၊ (၁၉၆၆) ခုနွစ္ေလာက္မွာ မိမိ (KPLA) (Karen People Liberation Army) တပ္ရင္း(၂)၊ တပ္ရင္း နုိင္ငံေရးမွဴးဘဝတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတိုိင္း၊ ေျမာင္းျမခရုိင္တြင္ “ဆြန္ဇူး” ရဲ့ ဒီသင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚ ၾကည့္ခဲ့ဖူးသည္။

မွတ္ခ်က္။ ထုိကာလ၌ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတုိင္းတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ေပါင္းစံုတြင္ (KPLA) (KPGF) ႏွင့္ (KNDO) ဟူ၍ တပ္အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳး ရွိသည္။ (KPGF) (Karen People Guerrilla Forces) နွင့္ (KNDO) (Karen National Defense Organization) ကရင္ျပည္သူ႔ေျပာက္က်ားတပ္ဖဲြ႔နွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႔ ဟူ၍ တပ္ဖဲြ႔ သံုးမ်ိဳးရွိခဲ့သည္။ Continue reading “truewords/open-letters-ကရင္လက္နက္ကုိင္ တပ္ေပါင္းစံုမွ ရဲေဘာ္မ်ားသို႔ အပိုင္း – (၃၀).photayokeking.”

ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွ KIA စစ္သည္မ်ား .photayokeking


ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွ KIA စစ္သည္မ်ား

ကြယ္လြန္သူ ဆရာနတ္ႏြယ္၏ ကမၻာ့အဆင့္မွီ ျမန္မာဂႏၶဝင္ဝတၳဳႀကီးျဖစ္ေသာ ‘ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း’ ဝတၳဳအဖြင့္ တြင္ ၁၉၆၃ ခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားသြားမႈသတင္းကို ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္တစ္ဦးက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ နားေထာင္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းႏွင့္ စတင္ထားသည္။

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ အရည္အခ်င္း ညံ့ဖ်င္းလွသည့္ သီေပါ မင္းလက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့ၾကပံုကို ဆရာနတ္ႏြယ္က ဇာတ္လမ္းဖြဲ႔ထားသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တိုက္ပြဲမွာ သက္တမ္းႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေခတ္သစ္ေတာ္လွန္ စစ္ပြဲအေနႏွင့္မူ ၁၉၆၀-၆၁ ခု၌ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အရပ္ဝတ္လဲသမၼတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသိန္းစိန္က ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ရပ္စဲခိုင္းလိုက္သည္ဆိုသည့္ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ဝူေထာဘြမ္ေတာင္ေပၚရွိ ခိုင္ဘန္းအနီး ယင္ဖန္ေတာင္ၾကား၌ ၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရ တပ္မ (၈၈) လက္ေအာက္ခံ ခမရ – ၃၁၇ (ယခင္ ကယား ၁)၊ ခမရ – ၄၁၅ တို႔ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တိုက္ပြဲျဖစ္ရာ ခလရ – ၈၃ စစ္ကူလိုက္ခဲ့ရသည္။ ေကအိုင္ေအက အေဝးထိန္းမိုင္း စစ္ဆင္ေရး ႏွင့္ ၁၂၀ – မမ ေမာ္တာ ေပါင္းစပ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ၾကံ႕ဖြတ္စစ္သား ၄၀ ေက်ာ္ ၅၀ ခန္႔ေသၿပီး ၁၀၀ နီးပါးဒဏ္ရာရသြား၍ ၾကံ႕ဖြတ္တပ္မ်ား ျပန္ဆုတ္သြားသည္။ က်ဆံုးသူမ်ားကို ျမႇဳပ္ထားသည့္ေျမပံု ၃၀ ေက်ာ္ေတြ႔ရၿပီး အရာရွိမ်ားကို တစ္က်င္းတစ္ေလာင္း၊ သာမန္စစ္သည္မ်ားကို တစ္က်င္းလွ်င္ ၂ ေလာင္း-၃ ေလာင္း ျမႇဳပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ပရန္လြိ ႏွင့္ မဂ်ီခရြန္း ၾကား၌လည္း စကခ – ၁၆ လက္ေအာက္ခံ ခမရ – ၅၆၇၊ စကခ – ၂၁ လက္ေအာက္ခံ ခလရ -၂၇၆ ပူးေပါင္းတပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္တပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ေသးသည္။
ဒီဇင္ဘာ (၁၂) ရက္က မ႐ူရြာတြင္ ၾကံ႕ဖြတ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္တပ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗမာတပ္မ်ား စိတ္ႂကြေဆး စားသံုး ၍ တိုက္ၾကသည္။ Continue reading “ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွ KIA စစ္သည္မ်ား .photayokeking”

hot-news :K.I.A ကို တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းမဲ့ စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးသတင္း

ေရွ႕တန္းတစ္ေနရာမွ K.I.A မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္မ်ား

K.I.A အား ၂၀၁၂ ခု ပြင့္လင္းရာသီတြင္ တိုက္ခုိက္ေခ်မႈန္းမဲ့ အထူးစစ္ဆင္ေရးအေနျဖင့္ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္အဆင့္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕သိမ္းေရး စီမံခ်က္အား ကက(ၾကည္း)မွာ ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ရုံးနဲ႔ နီးစပ္ေသာသူမ်ားထံမွ သိရွိရပါတယ္။
– စီမံခ်က္အရ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္း အေနျဖင့္ အဓိကစစ္ေၾကာင္းမွာ ဆင္ဘို၊ တာေလာႀကီး ၊ နမ္ဆန္ယာန္မွ တဆင့္ လိုင္ဇာသုိ႔ ဦးတည္ပါတယ္။
– တပ္မ (၉၉) အဓိက စစ္ေၾကာင္းအျဖစ္ တုိက္ခုိက္မည္ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ လိုင္ဇာၿမိဳ႕သုိ႔ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ ခ်ီတက္လာမည္။ ယခုအခါ မိတီၱလာတြင္ ျပန္လည္စုဖြဲ႔ အနားယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
– တပ္မ (၈၈) ေယာင္ျပ စစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အတည္ျပဳဆဲ သတင္းအရ တပ္မ (၆၆) နဲ႔ ခ်ိန္းရန္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
– စကခ (၁၅) အရံစစ္ေၾကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
– အထူး ကြန္မန္ဒို တပ္ဖြဲ႔က K.I.A ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လွ်ပ္တပ်က္ ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးမည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမ်ားထဲသို႔ တပ္မ (၅၅)၊ တပ္မ (၆၆)နဲ႔ တပ္မ (၃၃) တို႔ကို ထပ္မံလႊတ္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေလတပ္မွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ရုရွားလုပ္ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ MIG-29 (၄) စင္း ျမစ္ႀကီးနားမွာ ေရာက္ေနၿပီး ရဟတ္ယာဥ္ MI-24 (၄) စင္း မိတီၳလာမွာ အသင့္ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Continue reading “hot-news :K.I.A ကို တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းမဲ့ စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးသတင္း”

armydevelopment/armydictator-naywin/-u-paing-and-their-company by photayokeking

Myanmar land ကုမၸဏီသည္ ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား ငွါးရမ္းျခင္း လုပ္ငန္းအျပင္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရန္ကုန္-ျပည္-မေကြးလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လိမိတက္တြင္ ၀င္ေငြအေကာင္းဆုံး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အဓိကပစ္မွတ္ျဖစ္ကာ လူမသိ သူမသိ ဖုံးဖိထားေသာ လုပ္ငန္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ႏွင့္ အနီးကပ္ရွိေစရန္ ၎ကုမၸဏီအား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပ်ဥ္းမပင္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ပင္ ေျပာင္းေရႊ႕ထားလိုက္ေသးသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္  လူေနအေဆာက္အဦး (၁၆၅) လုံးအား နယ္စပ္စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ (နတလ) မွ ရရွိေသာ အေဆာက္အဦးလုပ္ငန္းမ်ားအား Myanmar Land ကုမၸဏီမွ ျပင္ပေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအား (၅%) အျမတ္စား စနစ္ျဖင့္  လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းရရွိေသာ ကုမၸဏီ (၁၆)ခုအနက္ အမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အင္အားသစ္ ကုမၸဏီ (ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး၏တူ) ၊ ျမတ္အားမာန္ ကုမၸဏီ (ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး၏တူ)၊ GGC ကုမၸဏီ (အားကစား၀န္ႀကီး သူရ ဦးေအးျမင့္၏သား)၊ ေက်ာ္ရတနာမြန္ကုမၸဏီ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းသန္း၏ သားမက္) တို႔အျပင္ အျခားအခြင့္ထူးခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ Myanmar Land ကုမၸဏီသည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ ဆင္မင္းဘိလပ္ေျမစက္ရုံမွ ဘိလပ္ေျမအိတ္ခြဲတမ္း ေန႔စဥ္ အိတ္ (၈၀၀၀) နီးပါးအား စက္ရုံသြင္းေစ်းက်ပ္ (၃၀၀၀) ျဖင့္ ရရွိပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယေန႔အထိ ရရွိဆဲ ျဖစ္သည္။ Myanmar Land ကုမၸဏီမွ ယာဥ္ယႏၱရားမ်ားသည္ နအဖ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအးတို႔၏ အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမဧက (၄၀၀) ေက်ာ္အား ေျမညွိေပးရျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ရပါသည္။  Myanmar Land ကုမၸဏီ၏ ယာဥ္ယႏၱရားငွါးရမ္းမႈလုပ္ငန္းအား စီးပြားေရးဦးပိုင္ လိမိတက္ ဥကၠဌမွ တုိက္ရိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ယာဥ္ယႏၱရားငွါးရမ္းမႈစနစ္မွာ ေျမသယ္ယာဥ္ (၁၀)ဘီးကား တစ္စီးအား လခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ငွါးရမ္းမည္ဆုိပါက စေပၚေငြ သိန္း (၂၀) က်ပ္တင္ရၿပီး လစဥ္ငွါးရမ္းခ က်ပ္ (၇)သိန္း၊ ေျမတူးယာဥ္ႏွင့္ ေျမသယ္ယာဥ္မ်ား ဌားရမ္းမည္ဆိုပါက စေပၚေငြ (၄၅) သိန္းႏွင့္ လစဥ္ဌားရမ္းခက်ပ္ (၂၀) သိန္းသာ ေပးသြင္းရပါသည္။ ေျမသယ္ယာဥ္ (၁၀)ဘီးကား ျပင္ပတြင္ ျပန္လည္ ငွါးရမ္းပါက တစ္ဂ်ဴတီ (၈)နာရီတြင္ က်ပ္တစ္သိန္းရရွိၿပီး ေျမတူးယာဥ္ႏွင့္ ေျမေကာ္ယာဥ္မ်ား ငွါးရမ္းပါက တစ္ဂ်ဴတီ (၈)နာရီတြင္ က်ပ္တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းမွ က်ပ္ႏွစ္သိန္း နီးပါး ရရွိၾကပါသည္။ ယာဥ္ယႏၱရား ငွါးရမ္းခြင့္ ရွိသူမ်ားသည္ (၂) ႏွစ္ ငွါးရမ္းခြင့္ ရရွိၿပီးပါက အရစ္က်ဆပ္ အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိၾကပါသည္။ Continue reading “armydevelopment/armydictator-naywin/-u-paing-and-their-company by photayokeking”

လႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္မင္းမ်ား ေမးသင့္ေသာ ဦးပိုင္အေၾကာင္း – အပိုင္း (၁) by photayokeking

Tuesday, 12 April 2011 08:39

ေဆာင္းပါးရွင္ – ဗိုလ္သိန္းတန္

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီီမိတက္ဆုိသည္မွာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ လစာေငြမ်ားမွ ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ တပ္ရင္းရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ထည့္၀င္ထားေသာ အစုရွယ္ယာ ေငြမ်ားျဖင့္ စုစည္း၍ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ခ်မွတ္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၄) ခ်က္မွာ –

(၁)    တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တု႔ိ၏ မီွခိုသူ ဇနီး သားသမီးမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး။
(၂)    စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မီွခိုသူ ဇနီး သားသမီးမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး။
(၃)    ျပည္သူလူထု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး။
(၄)    ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေရး။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္တြင္ ဥေႆွ်ာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ဥကၠဌရုံး၊ (ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔) ဖြဲ႔စည္းပုံဟူ၍  ဖြဲ႔စည္းပုံ ႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ ဥေႆွ်ာင္အဖြဲ႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမင္ေအး (ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ (ၾကည္း/ေရ/ေလ ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဥာဏ္ထြန္း (ဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္း (ဦးစီးခ်ဳပ္-ေလ)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းထိုက္ (တပ္မေတာ္ စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေရႊ တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္) တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ Continue reading “လႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္မင္းမ်ား ေမးသင့္ေသာ ဦးပိုင္အေၾကာင္း – အပိုင္း (၁) by photayokeking”

ေလတပ္သားတစ္ဦး၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္းမွ အနားသတ္မ်ား -အပိုင္း (၂) by photayokeking

Thursday, 24 March 2011 01:13
 

 

ေဆာင္းပါးရွင္ – ျမင့္မိုရ္  (အပိုင္း (၁) ကို ဒီေနရာ တြင္ႏွိပ္၍ ျပန္လည္ေလ့လာ ဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါသည္…)

 

ေလတပ္သားတစ္ဦးရဲ႕ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္းကို ပံုေဖာ္ရာမွာ အနားသတ္ မ်ဥ္းမ်ားသဖြယ္ျဖစ္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ပါရမီျဖည့္ဘက္ ဇနီးသည္မ်ားရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကိုလည္း   တင္ျပပါမွ ျပည့္စံုပါလိမ့္မယ္။

 

ျမတ္ႏိုးျခင္း သံေယာဇဥ္ေတြနဲ႔ ဘ၀ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္တည္ေထာင္ၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ဟာ သာမန္ျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ကေတာ့ သိပ္ျပီးထူးျခားမႈ မရွိလွပါဘူး။ နအဖ လက္ေအာက္က တပ္တြင္းမိသားစု၀င္ ျဖစ္သြားရတဲ့ စစ္သည္မ်ားနဲ႔ ပါရမီျဖည့္ဘက္တို႔ အတြက္က်ေတာ့ သူမတူေအာင္ ခံစားခ်က္ေတြက ျပည့္ႏွက္လို႔ ေနျပန္ပါတယ္။

 

အာဏာရွင္ေတြ တင္ျပေနတဲ့ အက်ိဳးျပဳဇာတ္လမ္း ဒါမွမဟုတ္ ဂုဏ္ျပဳဇာတ္လမ္းလို႔ သူတို႔တေတြ နာမည္တပ္ထားတဲ့ ဖန္သားျပင္ထက္က တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြရဲ႕ ဘ၀မ်ားမွာေတာ့ ေရွ႕တန္းထြက္ စစ္သည္ေမာင္အတြက္ အိမ္သူသက္ထားက ဘုရားမွာ ဆုေတာင္းရင္း မိသားစုဘ၀ကို ထိန္းေက်ာင္းကာ ေအးခ်မ္းစြာ လင္ေတာ္ေမာင္ရဲ႕ ေရွ႕တန္းျပန္ခ်ိန္အား ေစာင့္ႀကိဳေနပံုမ်ိဳး သရုပ္ေဖာ္တတ္ၾကပါတယ္။ read all

http://www.photayokeking.org/truewords/povertyinarmy/454-lay-tat-tal-taoo-i-bawa-kawk-jawng-mya

 

policylaw/armyreform/404-the-biggest-change- by photayokeking

Tuesday, 22 February 2011 02:07

ေဆာင္းပါးရွင္ – ဗိုလ္သိုးထိန္း

ငယ္စဥ္က အဖြားေျပာခဲ့တဲ့ စကားေလးကို ၾကားေယာင္ၿပီး ဒီေဆာင္းပါးေလးကို ေရးျဖစ္လိုက္တာပါ။

“အဖြားတုိ႔တုန္းက ဘိန္းမုန္႔တစ္ခ်ပ္ကို တစ္ျပား၊ မုန္႔ဟင္းခါး တစ္ပြဲကို ငါးျပားေလာက္ ရွိတာဟဲ့” စသျဖင့္ အဖြားတုိ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳမ်ဳိးေတြေပါ့။ အဲ့ဒီလို စကားေတြ ၾကားၿပီး အံ့ၾသဘနန္း ျဖစ္ခဲ့ရတာက ေျမးျဖစ္တဲ့ကၽြန္ေတာ္။ အေမတုိ႔ကေတာ့ သိပ္ၿပီး အံ့ၾသလွဟန္ မျပ။ အေမတုိ႔လည္း ဒီကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရပံု ေပၚသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ အဖြားေျပာသမွ် စကားေတြဟာ တကယ့္ သြားရည္ယိုခ်င္စရာ။ တကယ့္ မစားရ ဝခမန္းပါဘဲ။ “ေျမးတို႔လက္ထက္မ်ား အဲ့ဒီလုိ ျဖစ္ရင္ သိပ္ေကာင္းမွာဘဲဗ်ာ” ဟု ဆိုကာ ေျပာရတာ အေမာ။ ဒါကို စာဖတ္သူေတြလည္း ႀကံဳခဲ့ဘူးၾကမွာပါ။ ေရွ႕လူႀကီမ်ား ႀကံဳခဲ့တဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ လက္ရွိ ႀကံဳေနရတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းရဲ႕ ကြာျခားခ်က္။ ဒါေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး မခ်ိတင္ကဲ ခံစားမႈမ်ဳိးေပါ့။ (မေက်နပ္တဲ့ ခံစားမႈမ်ဳိးထက္ ကြာျခားလြန္းတဲ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အံ့ၾသမင္သက္ရတဲ့ ခံစားမႈမ်ဳိး)

ဒါေပမယ့္ အစကဆုိခဲ့သလို အဖြားရဲ႕ စကားကို အေမတုိ႔က သိပ္မအံ့ၾသလွ။ အဖြားခမ်ာ သနားစရာ။ မယံုႏုိင္စရာ ေကာင္းလြန္းလွတဲ့ ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္ေတြကို ေျမးေတြ လက္ထက္က်မွ အာေဘာင္အာရင္း သန္သန္ ေျပာျပခြင့္ ရရွာသည္ကိုး။ ထုိစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေတြးထဲမွာ အဖြားေျပာတဲ့ တစ္ျပားတန္ ဘိန္းမုန္႔ႀကီးက မ်က္စိထဲမွာ ဟီးခနဲ႔။ “လက္ရွိ ငါတုိ႔ရတဲ့ မုန္႔ဖုိးနဲ႔ဆို ဘိန္းမုန္႔ ဘယ္ႏွစ္ခ်ပ္ေတာင္ ဟ” ဆုိတဲ့ အေတြးေလေတြ ကိုယ္စီေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္ ငယ္စဥ္က အဖြားႏွင့္ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ပါ။ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ကံဆုိးတယ္ ေျပာရမလားဗ်ာ။ အိမ္ေရွ႕က (ရ) ႏွစ္၊ (၈) ႏွစ္ အရြယ္ရွိတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ကို အဖြားေျပာတဲ့ ေလသံေလးနဲ႔ ေျပာၾကည့္တာ အဆိုပါ ကေလးက “ဒီလူႀကီး ဘာလာရႊီးေနလဲ” ဆုိတဲ့ အမူအယာနဲ႔ ျပန္ၾကည့္တာ ခံလုိက္ရတယ္ဗ်ာ။ အဲ့ဒီကေလးက ကၽြန္ေတာ့္ သမီးထက္ (၃) ႏွစ္ေလာက္ဘဲ ႀကီးသည္ေလ။ ကၽြန္ေတာ့္သမီးသာ ႏႈိင္ယွဥ္နားလည္တတ္တဲ့ အရြယ္မ်ားေရာက္ရင္ အေဖအျဖစ္ကေနမ်ား စြန္႔လႊတ္သြားမလား မသိ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာမိတဲ့ စကားမွာ မုသားတစ္ခုမွ မပါပါ။ “ဦးတုိ႔ ငယ္ငယ္တုန္းက ဘိန္းမုန္႔တစ္ခ်ပ္ ငါးမူး” လို႔႔။

အဖြားက ေျမးျဖစ္တဲ့ က်ေနာ့္လက္ထက္က်မွ အံ့ၾသစရာ ငယ္စဥ္ဘဝေတြကို ျပန္ေျပာခြင့္ ရခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္က်မွ သမီးပင္ ေက်ာင္းမေနရေသး။ ဟုိး ေရွးေရွးတုန္းကေပါ့ကြယ္ ဆုိတဲ့ စကားနဲ႔ ငယ္စဥ္က ဘဝကို ႏႈတ္ရြတ္ျပရမလို ျဖစ္ေနသည္။ အဖြားႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ မည္သူ ကံဆုိးခဲ့သနည္း။ ဘာဘဲေျပာေျပာ မေလာက္ေလး မေလာက္စားနဲ႔ ေရွ႕မီွေနာက္မီွ ပုဂၢိဳလ္ကြ ဆုိၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႀကိတ္ၿပီး ဘဝင္ျမင့္မိရတာေတာ့ အမွန္။ ဆုိေတာ့ ေနာက္မီွခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္က ေရွ႕မမီွခဲ့တဲ့ ညီ၊ ညီမ၊ တူ၊ တူမမ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္အဖြားေလသံနဲ႔ လြမ္းေမာဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ျပန္ေျပာျပပါမယ္။

အရင္ဦးဆံုး ျမန္မာက်ပ္ေငြရဲ႕ သေကၤတ။ ဥပမာ – တစ္က်ပ္ဆုိရင္ ၁ိ/- ။ ဒါကိုေတာ့ အားလံုး သိၾကမွာပါ။ အဲ့ တစ္က်ပ္ခြဲဆုိရင္ ဘယ္လုိ ဘာသေကၤတနဲ႔ ေရးမတုန္း။ ၁ိ/- ၅ဝါး ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ အခုေခတ္ လူငယ္မ်ား ၎သေကၤတမ်ားကို သိႏုိင္ေတာ့မည္ မထင္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ထက္တုန္းက ၎သေကၤတမ်ားကို အထူးအေထြ လုိက္ေလ့လာစရာ မလို။ ေနရာတိုင္းမွာ ၎သေကၤတနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား မျမင္ခ်င္မွ အဆံုး။

ဆီးထုပ္တစ္ထုပ္မွ တစ္မတ္။ ဒီေနရာမွာ ၾကားျဖတ္ေျပာရရင္ ကံစမ္းမဲ ဖခင္ႀကီး ေရႊျပည္နန္းထက္အရင္ ယင္းဆီးယိုထုတ္မ်ားက ကံစမ္းမဲကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးခဲ့တာဗ်။ တစ္မတ္တန္ ဆီးယိုထုတ္ ဝယ္စား။ ကံေကာင္းလွ်င္ ၎ဆီးထုတ္ထဲမွ ၁၀ ျပားေစ့၊ ၁ မတ္ေစ့ကေန တစ္က်ပ္ေစ့အထိ ဆီးယိုနဲ႔ ထည့္ေပးထားတာ။ ပါစပ္ထဲ ေရာက္မွ ပိုက္ဆံပါမွန္း သိတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ မဲေပါက္လိုက္ ၎ဆီးထုတ္ ျပန္ဝယ္စားလိုက္နဲ႔ သံသရာလည္ေနတာ။ အိမ္က လူႀကီးေတြ ႐ိုက္ႏွက္ တားဆီးရတဲ့ အထိပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ လစ္တာနဲ႔ ဝယ္စားၾကတာပါဘဲ။ Continue reading “policylaw/armyreform/404-the-biggest-change- by photayokeking”