BURMA MYANMAR : PROTEST ၁။ ၁၉၈၂ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး – ဒို႔အေရး VIDEO

၂။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ White Card ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးပိုင္ခြင့္ပယ္ဖ်က္ေရး – ဒို႔အေရး

၃။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားလံုျခံဳဖို႔ အစီအမံမ်ားျမႇင့္တင္ေရး – ဒို႔အေရး

၄။ တရားမ၀င္ဘဂၤလီမ်ားအား ဘက္လိုက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား က်ဆံုးပါေစ။

၅။ UN, INGO အလိုမရိွ။ (MSF) AZG (၇)အတြင္းထြက္လားလီ။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ.၀င္မ်ားအား ေခတ္မွီလက္နက္မ်ား အစားထိုးတပ္ဆင္ေပးရန္ အပါအ၀င္အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ …………………………………………………. ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြြျမိဳ.မွာ ဒီကေန. ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန.က ျပည္သူလူထု ၃၀၀၀ေက်ာ္က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္.. ရဲတပ္ဖြဲ.၀င္ေတြကို ေခတ္မွီလက္နက္ေတြ အစာထိုးတပ္ဆင္ေပးရန္၊၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေရး၊White Card ကိုင္တဲ့သူေတြ မဲေပးေရး ( အလိုမရွိ)၊ေဒသခံျပည္သူမ်ား လံုျခံဳေရး(ခ်က္ခ်င္းလုပ္)၊ ဘဂၤလီဘက္လိုက္ႏိုင္ငံမ်ား (အလိုမရွိ) ဘဂၤလီဘက္လိုက္ UN အဖြဲ.(အလိုမရွိ ) AZG(MSF) ၇ရက္အတြင္း ခ်က္ခ်င္းထြက္ …အပါအ၀င္ အခ်က္ေတြကို ေၾကြးေၾကာ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူေတြဟာ ေနလည္ ၁နာရီမွာ စစ္ေတြျမိဳ. ဦးဥတၱမ ခန္းမပန္းျခံကေန စတင္ ထြက္ျပီး ၀ကၤဘာကြင္းမွာ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာမွာ အင္အား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ လိုက္ပါခဲ့ၾကပါတယ္..

558334_204869273044913_745159934_n1743645_204869269711580_372849590_n

အဆံုးအျဖတ္မ်ား (Decisions) Written by – ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို(စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ)

အဆံုးအျဖတ္မ်ား (Decisions)Written by – ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို(စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အီးေမးလ္(E-mail) တစ္ေစာင္လွ်င္ ေထာင္ ၁၅ ႏွစ္ျဖင့္ E-mail ေလးေစာင္အတြက္ ေထာင္အႏွစ္ ၆၀ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ ၁၀၀ နီးပါးအထိ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ားကို မေတာ္မတရားျပဳသူမ်ား အပါအ၀င္ ဒုစ႐ုိက္သမားမ်ားကိုမူ အဘယ္ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ အနည္းငယ္သာ က်ခံေစရသနည္းႏွင့္ မၾကာခဏ လႊတ္ေပးရသနည္းဟု လူမႈစီးပြားေရး ေလ့လာသူတစ္ဦး(ႏုိင္ငံျခားသား) က ေျပာဖူးသည္။

ယင္းမွာ ယင္းဒုစ႐ုိက္သမားမ်ား၏ ဒုစ႐ုိက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာဏာပိုင္တို႔အတြက္ ျပႆနာဟု မယူဆ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ (အာဏာပိုင္ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏) မိသားစု၀င္မ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္ မရွိေသာသူမ်ား၊ မိမိတို႔၏ လံုျခံဳေရး အျပည့္ျဖင့္ ေနႏုိင္သူမ်ား၊ တစ္ဖန္ ယင္းဒုစ႐ုိက္သမားမ်ားကို လိုသလို သံုးႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္မည္ဟု ၎၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ဆက္လက္ေျပာပါသည္။

လူမႈစီးပြား ေလ့လာသံုးသပ္သူတို႔သည္ သာမန္အားျဖင့္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ လူမႈစီးပြား အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာကာ၊ ယင္းတို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျချပဳကာ ယင္းႏုိင္ငံအသီးသီး၏ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အစရွိသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေရးသားေလ့ရွိသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပား၏ အေကာင္းျမင္ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ စိတ္၀င္စားခံရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေနေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အဟန္႔အတား ျပဳေစႏုိင္သည့္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခ်ည့္နဲ႔ သြားေစႏုိင္သည့္) အျပဳအမူမ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္မွသာ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း သာယာ၀ေျပာေသာ ႏိုင္ငံ (Welfare State) စာရင္း၀င္ ႏုိင္ငံအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းေရာက္ရွိ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး (National Security) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး (National Defence) တို႔မည္သည္ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္မွ လံုလံုျခံဳျခံဳ ကာကြယ္ေပးျခင္း သေဘာျဖစ္ေပရာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးကလည္း မိမိႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ရွိေစရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေစရန္ အၿမဲတမ္း အရန္သင့္ ရွိေနေစရန္ ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ ေပးရေပလိမ့္မည္။ Continue reading “အဆံုးအျဖတ္မ်ား (Decisions) Written by – ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို(စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ)”

MYANMAR,BURMA: We can understand the human rights but we need to emphasize the National Security. ”

SO CALLED ROHINGYA
SO CALLED ROHINGYA

ဒီေန႔ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ အစည္းအေ၀း လုပ္ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က သူတို႔ကို ရွင္းလင္းတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ခု ေပးခဲ့ပါတယ္။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို နားလည္ ပါေသာ္လည္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးကို ပိုမို၍ အေလးထားပါသည္။

အကယ္၍ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား (အေမရိကန္ အပါအ၀င္) က ၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ( ႏိုင္ငံမဲ့ သူမ်ား) ကို လက္ခံႏုိင္မည္ ဆုိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ သေဘၤာျဖင့္ေသာ္လည္း ၊ အျခားနည္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပို႔ေပးပါမည္။

ဦးမွဴးေဇာ္ ( ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး ညြန္ၾကားေရးမွဴး )

“ Today meeting with Human Rights Watch, Burmese delegation gave the clear message, if some countries including US, can accept Rohingya (Stateless people), we can transport them by ships or others. We can understand the human rights but we need to emphasize the National Security. ”

—– —– —– —– —–

ALERT!! MYANMAR: “Jihadists sent to Myanmar for the sake of our brothers.” National Security နဲ႕ဘာနဲ႕မွလဲယူလို႕မရပါဘူး

National Security နဲ႕ဘာနဲ႕မွလဲယူလို႕မရပါဘူး၊ Development နဲ႕လဲယူလို႔လဲမရပါဘူး၊ Develop ျဖစ္လာရင္ဒါေတြေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္ဆိုရင္အၾကီးအက်ယ္မွာ:သြားပါလိမ့္မယ္။ဒီကေန႕အေမရိကားမွာ ျဖစ္ေနတာကိုၾကည့္ပါ၊ဒီကေန႕ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံကေခါင္းေဆာင္ေတြႏိုင္ငံတကာစံႏွုန္းကိုျမန္မာျပည္အေျခအေနနဲ့ခ်ိန္ထိုးလုပ္ကိုင္ဖို့လိုပါတယ္။ ေနာင္တခ်ိန္ျမန္မာႏိုင္ငံဟာဒီလိုမ်ိဳးတခ်ိန္လုံးေပါက္ကြဲသံေတြၾကားရရင္ဒီလိုမ်ိဳးကိုမကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့တဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္သမိုင္းတြင္မွာပါ။အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ျမန္မာျပည္မွာမ်ိဳးဆက္ေတြအဆင့္ဆင့္က်ိန္စာအေနနဲ႕တသက္လုံးမလံုမျခံုေနသြားရေတာ႔မွာပါ။ဒါဟာ National Security အဆင့္ကာကြယ္သင့္တာကာကြယ္ဖို့ဘက္ေပါင္းစံုကနည္းမ်ိဳးစံုနဲ့ၾကိဳးစားေနတာေတြကိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးမွာအာဏာရဖို့၊ေနရာရဖို့၊ေငြေၾကးရဖို့ဆိုရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာႏိုင္ငံေရးကစားၾကေလ့ရွိပါတယ္။ဒါဟာျပည္သူေတြကသိထားရမဲ့အသိ
ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုးသားျပီးႏိုင္ငံေရးထဲဝင္မလုပ္ဘူးရင္ေန႕စဥ္ဘဝကိုေအးေအးေဆးေဆးျဖတ္သန္းေနသူေတြကသိႏိုင္မဲ့အေနအထားမဟုတ္ပါဘူး။ျပည္သူကိုသိသင့္တာကိုအသိေပးရမဲ့ကိစၥေတြကိုသိေအာင္မလုပ္ႏိုင္ရင္တကယ္ဆုံးရွုံးျပီးဒုကၡခံစားရတာျပည္သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။သိသင့္တယ္ထင္လို႕ေဝမ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ဆီးရီးယားသူပံုေခါင္းေဆာင္ Sheikh Bilal al-Masri ကေျပာထားတာပါ၊ျမန္မာျပည္ကိုနည္းမ်ိဳးစံုနဲ့အၾကမ္းဖက္ေတြကိုသြင္းဖို့ၾကိဳးစားေနတာပါတဲ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ျပည္သူေတြတဦးခ်င္းစီကသိထားဖို့အတြက္၊ကာကြယ္ႏိုင္ဖို့အတြက္ပါ။ဒါဟာအမုန္းပြါးဖို့မဟုတ္သလိုလုပ္ေဆာင္သင့္တာေတြကိုျပည္သူေတြကအုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကိုေထာက္ျပျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

32600_10200459312078125_1133351683_n

Syrian Islamist have been attempting to smuggle Muslim extremists into Myanmar, a Syrian Islamist source told NOW.

According to the source, “many attempts have been made to send Jihadists to Myanmar for the sake of our brothers.”

“Contacts with Islamist groups in Pakistan, India and other surrounding countries are being made in order to facilitate their entry into Myanmar.”

The source, however, added that “these attempts have failed.”

Speaking to NOW, Salafist Sheikh Bilal al-Masri called on Muslims to attack Buddhists and their interests.

“I decree that every person who can get to a Buddhist should kill him because they are killing our people and the Muslims cannot be blamed for their reaction.”

The Sheikh went on to say that there was “a systematic war” against Muslims in Mali, Iraq, Palestine and Myanmar.

“All this can trigger extremism, and then they will say that we are the terrorists,” the sheikh added.

Extremist groups have emerged in Syria after more than two years of violence between President Bashar al-Assad’s regime loyalists and rebels.

Al-Nusra Front emerged as one of the prominent organizations involved in Syria’s conflict, which erupted in March 2011.

Soaring Buddhist-Muslim tensions have cast a shadow over political reforms in Myanmar, where the end of decades of authoritarian military rule has laid bare deep sectarian fault lines.

Myanmar’s former military rulers employed Buddhist nationalism to help prop up their government, which ruled over the Rohingya ethnic group that practices Sunni Islam.

Deadly communal unrest erupted in central Myanmar last month, the worst since violence between Buddhists and Rohingya in the western state of Rakhine last year left scores dead and tens of thousands – mainly Muslims – displaced.

Rohingya have been fleeing the violence in Myanmar in the thousands and are described by the UN as one of the most persecuted minorities in the world.

https://now.mmedia.me/lb/en/nownews/syrian-islamists-set-sight-on-myanmar-

This article is a translation of the original Arabic