#အမ်ဳိးသား #ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခ်က္●

● အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခ်က္●
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီဝင္မ်ား ၾကဳိဆိုျခင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းတို႔အေပၚ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပလာခဲ့ပါသည္။ ထိုတင္ျပခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ပူးတြဲေဖာ္ျပပါ စာျဖင့္ ျပန္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ အထင္အျမင္လြဲမွား၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းအေပၚ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသလို ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္လည္း စာနာ နားလည္မိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အၾကီးအကဲ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အေရးအရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း သဘာဝေဘးက်ေရာက္ရာ မည္သည့္ေနရာေဒသမဆို လိုအပ္ေသာ ကူညီကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသလို ေဒသအသီးသီး၏ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရသလို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ တာဝန္ ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ျပည္သူအားလုံးႏွင့္ ထိေတြ႔ျပီး ျပည္သူတို႔၏ ရင္ထဲမွ ခံစားခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ သိရွိႏိုင္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခအေန အေၾကာင္းအရပ္ရပ္အရ နယ္စုံ၊ ေဒသစုံ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရလည္းေကာင္း ခရီးစဥ္မ်ား တတ္ႏိုင္သမွ် သြားေရာက္၍ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ထိုသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ တာဝန္အရ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ခရီးဦး ၾကဳိဆိုမႈမ်ား ရွိသလို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ သာမန္ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ားက ၾကဳိဆိုၾကသည္မွာလည္း မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးကို ေတြ႕လို၊ ျမင္လို၊ ႏႈတ္ဆက္လို၍ ေစာင့္ဆိုင္းၾကဳိဆိုၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီတစ္ခုတည္းသာမက အျခားေသာ ပါတီမ်ားလည္း ၾကဳိဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ရာ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္-
(၁) မိမိတို႔ အစိုုးရလက္ထက္တြင္ ဤေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ မိုဘိုင္းဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ရရိွေအာင္၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည့္အတြက္ အေၿခခံေကာင္းမ်ား ရိွေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအေၿခခံေကာင္းမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး မိမိတို႔ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။
(၂) (ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ပါရွိခဲ့ပါက) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနမႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား တိုက္ရိုက္တင္ျပေသာ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ၾကားနာ၍ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း။ Continue reading “#အမ်ဳိးသား #ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခ်က္●”