#ด่วน!! #รายชื่อ #200 #สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Paisal Puechmongkol
ได้ สนช แล้ว 200คน
เปิดสภา7สิงหา เลือกประธานและรอง
จากนั้นเลือกนายก
คาดว่าจะได้นายกราว15สิงหาครับ
สภานิติบัญญัติชุดนี้จะเป็นเอกภาพมาก
น่าสังเกตว่าไม่มีนายมีชัย วิษณุ บวรศักดิ์ แต่มีคนใกล้ชิดอยู่บ้าง
ขอแสดงความยินดีกับ สนช ทุกคน ขออวยพรให้แบกรับภาระกิจอันยิ่งใหญ่โดยถือชาติ ประชาชน เป็นที่ตั้งด้วยความราบรื่นเทอญ
####

พระราชกฤษฏีกา เรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง สนช. 200 คนแล้ว / พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ วันที่ 31 กรกฏาคม 2557

๑. นายกรรณภว์ ธนพรรคภวิน
๒. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช
๓. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
๔. นายกล้านรงค์ จันทิก
๕. นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
๖. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
๗. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
๘. พลเรือเอก กําธร พุ่มหิรัญ
๙. นายกิตติ วะสีนนท์
๑๐. พลโท กิตติ อินทสร
๑๑. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
๑๒. พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
๑๓. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
๑๔. พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา
๑๕. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
๑๖. พลเอก คณิต สาพิทักษ์
๑๗. พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง
๑๘. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
Continue reading “#ด่วน!! #รายชื่อ #200 #สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”