အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္(၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒ ေရးသားျပဳစုသူ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ (KEM-Burma)

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္(၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒ
All Books Has Been Published from “Knowledge Exchange Movement”
KEM (Burma)

1. Burmese Political… http://t.co/p84AagY8YE

ေရးသားျပဳစုသူ
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ (KEM-Burma)

Knowledge Exchange Movement ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတစ္ခု (သုိ႔) အေတြးအ ျမင္တစ္ခု (သုိ႔) ယုံၾကည္မႈတစ္ခု (သုိ႔) လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
မိမိ၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ပုိမုိတုိးတက္ သာယာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွးရႈ၍ က်ယ္ျပန္႔ကြဲျပားေသာ အသိပညာ၊ အေတြးအျမင္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ ရွာေဖြေလ့လာ၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေျဖရွာျခင္း၊ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ မွ်ေ၀ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အျပဳအမူမ်ားကုိ တတ္အားသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

K E M (Burma) အဖြဲ႔မွ အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား
၁။ ျမန္မာ့နိင္ငံေရး အေတြးအေခၚ – ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႀကီး
(Burmese Political Values)
၂။ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရး – Jonathan Isreal ၊ ေဒါက္တာေအာင္ခင္
(Revolution of Mind)
၃။ ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူ – Mary P. Callahan ၊ ေဒါက္တာေအာင္ခင္
(Making Enemies)
၄။ ေက်ာင္းတြင္း ဒီမုိကေရစီ – ျမန္မာနိင္ငံဘာသာျပန္စာေပအသင္း
၅။ ဒီမုိကေရစီ ဆုိဒါ – သခင္ဘေသာင္း ၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ KEM (Burma)
(Defining Democracy)
၆။ ျပည္သူ႔နီတိ – ဦးဘေဖ ၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ KEM (Burma)
(Civics)
၇။ နိင္ငံေရးအေျချပ – ျမန္မာနိင္ငံဘာသာျပန္စာေပအသင္း၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ KEM (Burma)
(Political Science)

From The People, To The People, With The People
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ သေဘာသဘာ၀ Continue reading “အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္(၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒ ေရးသားျပဳစုသူ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ (KEM-Burma)”