Villagers Road Block_Dawei Deep Seaport အီတာလွ်ံ-ထိုင္း . ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ပ်က္ကြက္မ.VIDEO

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အီတာလွ်ံ-ထိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီ လီမိ တက္ (Italian-Thai Development PCL – ITD) ၏ ထား၀ယ္ – ကန္ခ်နပူရီ အေ၀းေျပး လမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းတြင္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား အတြက္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားကိုေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္
ပ်က္ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ တရား မွ်တမႈမရွိေသာ၊ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈမရွိေသာ စီမံကိန္းအေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္­ေနပါတယ္။

လူထုအေၿခၿပဳေရရွည္တည္တံ့ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ – ခေမာင္းသြယ္

995169_687956401234369_656064309_n1236197_687956494567693_1866991774_n

လူထုအေၿခၿပဳေရရွည္တည္တံ့ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ – ခေမာင္းသြယ္
သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

စာအမွတ္- ၉/၂၀၁၃ ရက္စြဲ။ ။ ၁၇.၉.၂၀၁၃

အေၾကာင္းအရာ။ ။ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္အီတာလွ်ံ-ထိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီလီမိတက္ (Italian-Thai Development PCL-ITD) ၏ ထား၀ယ္ – ကန္ခ်နပူရီ အေ၀းေျပးလမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းတြင္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား အတြက္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ပ်က္ကြက္မႈ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈမရွိေသာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကိုအသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီမွ သစ္ကတိုးမွ ေမတၱာအၾကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရေသာ ေဒသခံရြာသား ၃၈ ဦးအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္ကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍မဆိုင္းမတြ ခ်က္ျခင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီ – ITD အား CSLD (လူထုအေၿခၿပဳေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ) မွ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီသည္စီမံကိန္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ေဒသခံမ်ားအားႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား၍ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ေသာသေဘာဆႏၵခံယူျခင္းမရွိပဲေမတၱာ၊ ကေထာင္းနီ၊ ကလက္ႀကီး၊ သျဗဳေခ်ာင္း၊ ပ်ဥ္းသားေတာ၊ ေရပုတ္၊ သစ္ကတိုးရြာမ်ားတြင္၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံခ်င္းဆက္လမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီးေဒသ၏အဓိက ၀င္ေငြျဖစ္ေသာကြမ္းသီးပင္၊ ရာဘာပင္ ႏွင့္ သီဟိုပင္စိုက္ခင္းမ်ားအားပ်က္စီးေစခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ေဖာက္လုပ္ေသာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တရားမွ်တမႈမရွိပဲေျမယာသိမ္းဆည္းကာေမတၱာ၊ ကေထာင္းနီ၊ ကလက္ႀကီး၊ သျဗဳေခ်ာင္း၊ပ်ဥ္းသားေတာ၊ေရပုတ္၊ သစ္ကတိုးရြာမ်ားမွ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းကိုဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ရြာသားမ်ားသည္ စည္းကမ္းမဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံရန္ ေက်နပ္မႈမရွိလွေသာ္လည္းအီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီသည္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈစာရင္းျပဳစုၿပီးပါကေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မည္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီသည္ ကတိမတည္ခဲ့ပါ။ Continue reading “လူထုအေၿခၿပဳေရရွည္တည္တံ့ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ – ခေမာင္းသြယ္”

Thailand PM Yingluck, investors to lobby Thein Sein – DAWEI DEEP SEAPORT

Prime Minister Yingluck Shinawatra and 40 Thai business leaders flew to Dawei on the Andaman coast for talks with President Thein Sein and other officials about the joint development.

 ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္ ရွင္နာ၀ပ္ႏွင့္ ထိုင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ ထိုေတြ႕ဆံုမႈ အျပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ အတူ အထူ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (ဓာတ္ပံု- Yingluck Shinawatra’s Facebook)
755_463176940386601_1677681553_n196157_463176950386600_1820504492_n

Wharf under construction for Dawei deep seaport project

b5 36 01

Wharf seen under construction at the mouth of Pandatinn creek/Photo – Phyo Zin (Dawei)

Italian-Thai Development Public Company (ITD) has started construction of a wharf which can load and unload 0.1 million tones of items at the mouth of Pandatinn creek, according to locals.

The wharf is needed to transport machinery and construction materials to Dawei deep seaport and special economic zone project which will be implemented in coming 2013.

“The wharf is being built for 6 months. It will be finished construction on February, 2013. Dawei deep seaport project implementation will increase speed in the coming year and we need a good and reliable port to carry the construction materials. We have a temporary jetty near the small wharf which is being built. It is for temporary and not strong enough for waves and strong wind. Besides it can’t be docked the large ships. The new wharf can dock large ships which can load 0.1 million tones weight,” said Tin Maung Swe, president of Dawei Special Economic Zone supporting working body.

“The small wharf won’t be used after the project is completed. We will use it during the project implementation periods and transfer it to Myanmar Port Authorities for local use. The ships which can dock at the Yangon River have only about 30,000 tones and the jetty can allow docking the weight of 0.1 million tones ships. It will become the important wharf for the region. The jetty can allow one ship to dock at one time and the ships will carry machinery and construction materials,” he continued.

Also the company has started creating spaces to store machinery and goods on 100 acres land spaces near the wharf.

As soon as the wharf is finished, the company will measure the depth of water to allow docking of large ships. The mouth of Pandatinn creek is shallow and the company may need to dig the sand dunes at the mouth of the creeks, according to locals.

 credit  eleven media group