ကိုကိုၾကီး (ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)

ကိုကိုၾကီး (ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)

ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥမွာ ကြန္ေတာ္တိုႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တတ္ႏိူင္သမွ် သည္းခံေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥ ကို အခု အျပတ္ေျပာပါမယ္။ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ကြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္ရင္သားလံုး၀မဟုတ္ပါဘူး.။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဘူူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာကိစၥေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံၾကီးေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိစၥကို အျပည္ အစံု နားမလည္ဘဲ ၀င္ေရာက္ပတ္သတ္ စြက္ဖက္ေနတာကို လံုး၀ လက္မခံပါဘူး.။ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္ျခာကို ထိပါးတယ္လို ကြ်န္ေတာ္တို သတ္မွတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္ မ်က္နာမပ်က္ေအာင္ ဒုကၡသည္မ်ားလို႕ ယူဆျပီး လူသားျခင္းစာနာမူ ကိုယ္ျခင္းစာနာမူ လိုက္ေလ်ာမူကို ႏိုင္ငံၾကီးေတြက ဖိအားေပးလာရင္ ကြ်န္ေတာ္တိုလက္ခံမွာမဟုတ္ဘူ။ ဆက္ျပီးဖိအားေပးလာရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ အားလံုးက အမ်ိဳးသားေရး ကိစၥအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တဲြေျဖရွင္းသြားမယ္..။

Photo

ကိုကိုၾကီး (ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)

ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥမွာ ကြန္ေတာ္တိုႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တတ္ႏိူင္သမွ် သည္းခံေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥ ကို အခု အျပတ္ေျပာ…See More

ကိုကိုၾကီး (ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)

ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥမွာ ကြန္ေတာ္တိုႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တတ္ႏိူင္သမွ် သည္းခံေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥ ကို အခု အျပတ္ေျ…See More

Photo: ကိုကိုၾကီး (ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္) ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥမွာ ကြန္ေတာ္တိုႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တတ္ႏိူင္သမွ် သည္းခံေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ အခုရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥ ကို  အခု အျပတ္ေျပာပါမယ္။ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ကြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္ရင္သားလံုး၀မဟုတ္ပါဘူး.။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဘူူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာကိစၥေတြမွာ  ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံၾကီးေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိစၥကို  အျပည္ အစံု နားမလည္ဘဲ ၀င္ေရာက္ပတ္သတ္ စြက္ဖက္ေနတာကို လံုး၀ လက္မခံပါဘူး.။ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္ျခာကို ထိပါးတယ္လို ကြ်န္ေတာ္တို သတ္မွတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္ မ်က္နာမပ်က္ေအာင္ ဒုကၡသည္မ်ားလို႕ ယူဆျပီး လူသားျခင္းစာနာမူ ကိုယ္ျခင္းစာနာမူ လိုက္ေလ်ာမူကို ႏိုင္ငံၾကီးေတြက  ဖိအားေပးလာရင္ ကြ်န္ေတာ္တိုလက္ခံမွာမဟုတ္ဘူ။ ဆက္ျပီးဖိအားေပးလာရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ အားလံုးက အမ်ိဳးသားေရး ကိစၥအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တဲြေျဖရွင္းသြားမယ္..။
Photo Ko Aung

EMERGENCY STATEMENT by Burma Democratic Concern -BDC 09.June 2012

 

EMERGENCY STATEMENT

9th June 2012

ကၽြႏု္ပ္တို႕ Burma Democratic Concern (BDC)

အဖြဲ႕အေနျဖင့္နိဳင္ငံတကာမိသားစုအား႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား

၏ရက္ရက္စက္စက္အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္းလုယက္ၿခင္း၊ရြာမီးရွိဳ႕ျခင္းမ်ားႏွင့္ဗုဒၶဘာသာျမန္မာ

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေသာျပစ္မွူမ်ားအားျပင္းထန္စြာရွဳံ႕ခ်ၾကရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိမူဆလင္အၾကမ္းဖတ္သမားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည့္အျပင္တာလီဘန္မ်ားနွင္ လည္းဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။

ထို႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားသည္ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွလာေသာတရားမဝင္ဘဂၤလီလူမ်ဴိးမ်ား

သာျဖစ္သည္။

ထို႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားသည္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာဗုဒၶဘာသာဝင္ရခိုင္လူမ်ိဴးမ်ား ႏွင့္ျမန္မာလူမ်ိဴးမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္သာဓကမ်ားအတိတ္ကရွိခဲ့သည္။

၄င္းအၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုသည္ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိမူဆလင္အၾကမ္းဖက္္အဖြဲ႕မ်ား၊အထူးသျဖင့္

(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ပါကစၥတန္သည္အတိတ္ကေထာက္ခံခဲ့ျပီး)တစ္ကမၻာလံုးရွိမူဆလင္ကမၻာ၏ေထာက္ပံ့

မူျဖင့္မိမိတို႕ကိုယ္ကို႐ိုဟင္ဂ်ာဟုအမည္ခံေသာထိုမူဆလင္ဘဂၤလီမ်ားသ္ညလက္နက္ဆြဲကိုင္ျပီးျမန္မာအစိုးရအားအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ကာ မူဆလင္တိုင္းျပည္ထူေထာင္ဖို႕ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယေန႕ျမန္မာျပည္အေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိဳင္ငံနွင့္ထိစပ္လ်ွက္ရွိေသာေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္သည္ ဘဂၤလီ မူဆလင္မ်ား ၉၈ ရာခိုင္းနဳန္းအထိဝင္ေရာက္တည္ရွိေနသည္႕ေဒသျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၈ ရက္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ထို႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားသည္ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ

ဗုဒၶဘာသာျမန္မာရခိုင္လူမ်ိဴးမ်ားလူနည္းစုကိုေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္၌မီးရွိဳ႕သတ္ျဖတ္လွ်က္ရွိသည္။

ထို႕အျပင္ဗုဒၶဘာသာရြာမ်ားကိုမီးရွိဳ႕ျခင္း၊ဗုဒၶဘာသာအိမ္မ်ားကိုဖ်က္စီးျခင္းႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ

ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားကိုဖ်က္စီးလွ်က္ရွိသည္။

သို႕ပါ၍ထို႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏တိုက္ခိုက္ျခင္းရန္မွဗုဒၶဘာသာဝင္

ျမန္မာရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရလွ်က္ရွိသည္။ Continue reading “EMERGENCY STATEMENT by Burma Democratic Concern -BDC 09.June 2012”