ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေပးမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၂/၂၀၁၄)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေပးမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၂/၂၀၁၄)

ေန႔စြဲ – ၂၃ ဇြန္လ ၂၀၁၄

===========

10410627_809566349062941_5566833566756299106_n

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔စြဲပါ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး အမိန္႔အမွတ္ (၁၃/၂၀၁၄) အရ ဦးလွေမာင္တင္အား ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးေနရာမွ ၄င္း၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးလွေမာင္တင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၁) မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူ၍ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခံရေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆံုးရထားသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ အမ်ိဳးသားပါတီ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ လစ္လပ္သြားေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးေနရာအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

၁။ အသစ္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ရမည္။

၂။ အသစ္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွသာလွ်င္ ျဖစ္ရမည္။

၃။ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ က်င့္သံုးမည္ ဆိုပါက ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆံုးရရွိထားသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခန္႔အပ္သင့္သည္။
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

BURMA MYANMAR: စစ္ေတြ ၊ ၀၄ ဧၿပီလ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News

Than Tun Than

ေမာင္ေတာ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ မွ
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂ ေယာက္
ဂ်ာဟင္းကီးရ္ ႏွင့္ ေဘာ္႐ွီးအာမတ္ တို႔
အာဏာပိုင္တို႔တြင္ ခ်ည္းကပ္ၿပီး
လူမ်ိဳးအမည္ မူဆလင္ ဟု ေရးသြင္းေပးရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္ ။
သူတို႔၏ မိသားစု ႏွစ္ခုစလံုးက ရိုဟင္ဂ်ာ ုဟု ေျပာၾကေသာေၾကာင့္ မရာမမ်ား သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ခဲ့ရဘဲ ျပန္ုလွည့္လာၾကသည္ ။ ုေမာင္ေတာၿမိဳ႕
သန္းေခါင္စာရင္း အထူးသတင္း

 

စစ္ေတြ ၊ ၀၄ ဧၿပီလ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္း ]

 

1781136_225343504330823_874498699_o1965596_225343560997484_1779103271_o

ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု မိမိကိုယ္ကို ေၾကျငာသူမ်ားအား ဆက္လက္ ေမးျမန္းျခင္းမျပဳဘဲ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ မွတ္တန္းတင္ျခင္းမျပဳရန္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခါစကာလက က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယေန႔မနက္ပိုင္းမွစ၍ ထိုသူမ်ားအား လူမ်ိဳးစာတိုင္တြင္ 914 ဟု မွတ္သားကာ က်န္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အျပည့္အစံု ဆက္လက္မွတ္တမ္းတင္ၾကရန္ စာရင္းေကာက္မ်ား ႏွင့္ စာရင္းစစ္ မ်ားအား ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဤသည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု မိမိကိုယ္ကို ေၾကျငာသူမ်ားအား စာရင္းမေကာက္ဘဲ ခ်န္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရဘက္မွ တရား၀င္ ေျပာဆိုမႈမ်ားထြက္လာၿပီးေနာက္ ယင္းမူမ်ား စတင္းယိမ္းယိုင္လာေၾကာင္း ပထမဦးဆံုး လကၡဏာျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ အျပည့္အစံုစာရင္းေကာက္ယူၿပီးေနာက္ လူမ်ိဴးစာတိုင္တြင္ 914 ေရးသြင္းၿပီး ကြက္လပ္ျဖစ္ေနသူမ်ား၏ လူဦးေရကို ရိုဟင္ဂ်ာဦးေရ ျဖစ္သည္ ဟု UNFPA မွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းမွ သိရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အတြက္ ကိုယ္ဖိရင္ဖိ ကူညီမႈမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ကို ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ေလးဦး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါၾကည့္ရႈမည္ဆိုေသာ သတင္းထြက္လာၿပီးေနာက္ စာရင္းေကာက္မ်ား ႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ားအား ဤညႊန္ၾကားခ်က္ကို အစိုးရက Continue reading “BURMA MYANMAR: စစ္ေတြ ၊ ၀၄ ဧၿပီလ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News”

BURMA MYANMAR : Persona non grata -Malteser-INGO-၂၆ မတ္လ၊ ၂၀၁၄။…အေမရိကန္သူ အမ်ိဳးသမီး သာသနာအလံကို မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္မူ ကြန္ကရက္ေတာင္းဆိုမူႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေန

Reports from Sittwe said the disturbances began on March 26 after an American staff member of Malteser International put a Buddhist flagin the back pocket of her pants, behaviour regarded by Buddhists as extremely insulting.

.Rumours about the incident spread and crowds surrounded the house of the aid worker as well as Malteser International offices in the city.

“Security personnel took all INGO staff in Sittwe to the airport at 2 pm or placed them under the protection of the State Government,” U Oo Thar Pwint said. He said only staff with the United Nations refugee agency, UNHCR, had remained in Sittwe.

Leaders of the Arakan National Party, a merger between the Arakan League for Democracy and the Rakhine Nationalities Development Part, the Sittwe Women’s Association and Buddhist monks worked in cooperation with the State Government to try to calm the situation after the emergency was declared.

update 27.042014

စစ္ေတြမွာရိွနိန္ေရ ဂိုးေခ်တိကိုအကူအညီတစ္ခုေတာင္းခ်င္ပါေရ။ ညဇာက Maltezaကအျဖဴ မ သာသနာ့အလံကိုမဖြယ္မရာလုပ္ေစာ္ကိုဓာတ္ပံုရိုက္ထားလိုက္ေရလူမရိွပါလား။ ျပီးေက အျဖဴေကာင္မ ေယာက်္ားကသူ႔မယားေအပိုင္လုပ္ေစာ္ကိုrecordingလုပ္ထားေရလို႔သိရပါေရ။ယင္းဟင့္ကိုခ်တစ္ေခါက္စံုစမ္းပီးကတ္ပါ။ ယင္းသူလုပ္ေရသက္ေသအ ေထာက္အထားကိုအသံုးျပဳၿပီးMaltezaရံုးခ်ဳပ္ကို တိုင္ျပီးတရားစဲြပါဖို႔လတ္။ယင္းတြက္နန္႔အ ေထာက္အထားရွာပီးဖို႔ေျပာလာေရလူရိွလို႔ပါ။ရေက တစ္ေခါက္ခ်အ ေျကာင္းျပန္ပီးကတ္ပါ။ —

########INGO Maltezarမွ တာ၀န္ခံ ႏိုင္ငံျခားသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး သာသနာ့အလံကို
မဖြယ္မရာလုပ္မွဳျဖင့္စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေဘာက္သီးစုေက်ာင္းတက္လမ္း ေဂါက္႐ွီလမ္း
ႏွင့္ ဥတၱမလမ္း တို႔တြင္ Maltezer ရံုးမ်ားတြင္ လူစုလူေ၀း ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိေႀကာင္း ႀကားသိရပါသည္။

ကၽြန္မဖတ္မိထားတာေလးပါ..

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဥပေဒအတိုင္း စီစဥ္နိုင္ပါေစရွင္

Malteser က နုိင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္းက တကယ္လုပ္တာ ဆိုရင္ ဒါဟာ Humanitarian ဝန္ထမ္းေတြ လိုက္နာ ရမဲ႕ Code of Condut ကို ခ်ိဳး ေဖာက္ တာပါ ။

Malteser ဌာနခ်ဳပ္ ထိ email ပို႕ၿပီး တုိင္ပါ ။ ခ်က္ခ်င္း အလုပ္ျပဳတ္ပါတယ္ ။

အစိုးရ အေန နဲ႕ လဲ ဒီလို နိုင္ငံျခား သား မ်ိဳး ကို ခ်က္ ခ်င္း Persona non grata တရားဝင္ ေၾကျငာ ၿပီး နွင္ထုတ္ လို႕ ရပါတယ္ ။

ဒီလူ ဘယ္မွာ မွ အလုပ္ မရ ေတာ႕ ပါ ဘူး။

မဆုိင္တဲ႕ အေဆာက္ အဦး ေတြ ဖ်က္ဆီးတာ တျခားလူေတြ နဲ႕ ကာယကံရွင္ ကိုေတာင္ ရန္ျပဳ တာ မလုပ္သင္႕ ပါ။

သူ႕ အမွား က ကိုယ္႕ အမွားျဖစ္ သြားပါမယ္။

Credit to- Honey James and -Wanna More……
Post by. ဘစည္(စင္ကာပူ

10154169_4072439545050_126232146_n-1

Breaking News
၂၆ မတ္လ၊ ၂၀၁၄။ 10; 30 PM Coral Arakan News
မာတီဇာ NGO မွ နိုင္ငံျခားသူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက သန္းေခါင္စာရင္းကို သပိတ္ေမွာက္သည့္ အေနျဖင့္ တင္ထားေသာ သာသနအလံကို ျဖဳတ္ယူကာ ခါးတြင္ ပတ္၍ ၀တ္သြားသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသျဖင့္ ေဒါသထြက္ ေနေသာလူအုပ္သည္ မာတီဇာရံုးေရွ႕တြင္ စုေ၀းေရာက္ရွိေနၾကၿပီး ယင္းနိုင္ငံျခားသူကို အေရးယူေပးရန္ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိသည္။
By: Coral Arakan News

သန္းေခါင္စာရင္ သပိတ္ေမွာက္သည့္အေနျဖင့္ လႊင့္ထူထားသည့္ သာသနအလံကို မဖြယ္မရာျပဳလုပ္သူ Maltiser NGO ၀န္ထမ္း နိဳင္ငံျခားသူ
၂၆ မတ္လ 11;40 PM

MALTESER NGO

 

1604852_276492135850754_1337162868_n

 

လက္ ရိွအေရးအခင္းျဖစ္ပြားေနရာေက်ာင္းတက္လမ္းရပ္ကြက္ရိွဦးပန္းသာအိမ္ photo credit to origional uploader

1969214_378198178988192_422544837_n

၁၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၊ ၂၀၁၄။ Coral Arakan News = ရခိုင္ျပည္နယ္ဓာတ္ပံုႏွင္ဗီဒီယိုပညာသည္မ်ားအသင္း ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ တြင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေဟာင္းေရွ႕တြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚေနေၾကာင္းသိရသည္။

၁၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၊ ၂၀၁၄။ Coral Arakan News
====================
ရခိုင္ျပည္နယ္ဓာတ္ပံုႏွင္ဗီဒီယိုပညာသည္မ်ားအသင္း ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ တြင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေဟာင္းေရွ႕တြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚေနေၾကာင္းသိရသည္။##### စစ္‌‌ေတြတကၠသုိလ္‌ဓါတ္‌ပုံ တင္‌ဒါႏွင္‌့
ပတ္‌သက္‌ၿပီး မ‌ေက်နပ္‌သျဖင္‌၊ယ‌ေန႔တြင္‌့
စစ္‌‌ေတြဓာတ္‌ပုံပညာ႐ွင္‌မ်ားအသင္‌းမွ
ဦး‌ေဆာင္‌ကာ၊စစ္‌‌ေတြတကၠသုိလ္‌
‌ေက်ာင္‌း‌ေဟာင္‌း‌ေနရာ၌စု႐ုံးကာ
ဆႏၵထုတ္‌‌ေဖာ္‌ခဲ့ၾကသည္‌ဟု သိ႐ွိရသည္‌။
ACSN,TGK,10.2.2014‌

1545759_737704749582435_1448623580_n1725088_737704706249106_305662214_n1797614_737704782915765_1626882187_n

RNDP: (၆၈) ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ တတိယေကာ္မီတီ ၏ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အျပည္အ၀ေပးေရး

coral arakan news
(၆၈) ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ တတိယေကာ္မီတီ ၏ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အျပည္အ၀ေပးေရး တိုက္တြန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ က ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။
စာမ်က္ႏွာ- တစ္–(၆၈) ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ တတိယေကာ္မီတီ ၏ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အျပည္အ၀ေပးေရး တိုက္တြန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ က ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။
စာမ်က္ႏွာ- ႏွစ္-rndp statement1460990_695517613801149_1329596969_n

CORAL ARAKAN NEWS: ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဆင္အိုင္ေက်းရြာက ရခိုင္အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးကိုကုလားမ်ားတိုက္ခိုက္ တစ္ဦးေသ၊ တစ္ဦးဒဏ္ရာရ။

 
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဆင္အိုင္ေက်းရြာက ရခိုင္အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးကိုကုလားမ်ားတိုက္ခိုက္ တစ္ဦးေသ၊ တစ္ဦးဒဏ္ရာရ။
==============================
၂ နို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၃။ Coral Arakan News
ယေန႕ညေန ၆နာရီခန္႕က ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဆင္အိုင္ေက်းရြာမွ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးသ့ုးဦးငါးရွာသြားစဥ္ အနီးရွိ ငွက္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ကုလာမ်ားေရာက္လာၿပီးအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သျဖင့္ တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး တစ္ဦးဒဏ္ရာျပင္းထန္သျဖင့္ စစ္ေတြေဆးရံုသို႕ယူလာရေၾကာင္းသိရသည္။
လွံထိုးဒဏ္ရာျဖင့္ေသဆ့ုးသူမွ မလွခင္ (၃၀ႏွစ္)ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာရသူမွာ မေမသန္းခင္ (၁၈ႏွစ္)ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ဤျဖစ္စဥ္မျဖစ္မီ ညေန သံုးနာရီခန္႕က ဆင္တေမာ္ကုလားဒုကၡသည္စခန္းမွ ကုလားမ်ားသည္ ဆင္တေမာ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပိုင္ေနရာမ်ားသို႕ထင္းရွာရန္လာေသာကုလားမ်ားကို ရြာရွိလူမ်ားက ထင္းမခုတ္ရန္ တားေသာအခါ ကုလားမ်ားက အုပ္စုလိုက္၀ိုင္းလာၾကသည္။ လံုျခံဳေရးမ်ားက လွမ္းတားသျဖင့္ ကုလားတစ္ေယာက္ဒဏ္ရာရသြားသည္ဟုသိရသည္။

ဒဏ္ရာရေသာကုလားအတြက္ ကုလားအားေပး NGO ျဖစ္သည့္ ICRC မွ အျမန္ဘုတ္ျဖင့္သယ္ယူေပးၿပီး ဆင္အိုင္ရြာမွ ဒဏ္ရာရေသာ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးငယ္အတြက္မူ မည္သို႕မွ စီစဥ္ေပးျခင္းမရွိဟုသိရသည္။

ဆင္တေမာ္ ငွက္ေခ်ာင္းကုလာရြာမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေသာအျခားေနရာမွ ကုလားမ်ားပါေနထိုင္လာၾကသျဖင့္ လူဦးေရအဆမတန္မ်ားျပားလာၿပီး အနီးအနားရွိ ရခိုင္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးအားနဲကာ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္မ်ားပင္မလုပ္နိဳင္ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ကုလားမ်ားသည္ OIC ျမန္မာနိဳင္ငံသို႕လာမည္အခ်ိန္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္စြာ ျပသနာလုပ္ေနၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္တစ္ဦးျပင္းစြာ ဒဏ္ရာရ coral arakan news

Breaking News

ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္တစ္ဦးျပင္းစြာ ဒဏ္ရာရ
===================================
၁၉၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၂၀၁၃။ Coral Arakan News

ယေန႕နံနက္က ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေပါက္တာပေလာင္ရြာေန ရခိုင္တစ္ဦး ငါးရွာသြားစဥ္ ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္တစ္ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရရွိသြားၿပီး ေက်ာက္ေတာ္ေဆးရံု သို႕တင္ထားလိုက္ရေၾကာင္းသိရသည္။

တိုက္ခိုက္ေသာ ကုလားမ်ားမွာ ယင္းရြာအနီးရွိဆင္အိုးေပါက္ေတာမွျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဒဏ္ရာရရွိဦးေက်ာ္သိန္းလွ (၅၂ႏွစ္)မွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္သျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ေဆးရံုမွ စစ္ေတြေဆးရံုသို႕ ယေန႕ ေန႕လည္ သံုးနာရီခန္႕တြင္ ယူလာမည္ဟုသိရသည္။

လံုျခံဳေရးအားနည္းၿပီး ကုလားရြာမ်ားႏွင့္ နီးေသာရခိုင္ရြာမ်ားကို ကုလားမ်ားကတိုက္ခိုက္ေလ့ရွိၿပီး တရားခံမ်ားကိုဖမ္းဆီးရန္ ရဲမ်ားအဖို႕အခက္အခဲရွိေၾကာင္း သိရသည္။

148935_536964559656456_2114335879_n

တူရကီ အကူအညီျဖင့္ ကုလားကိုအိမ္ေဆာက္ေပးမည့္ကိစၥ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးႏွင့္ ေဒၚညိဳေအး တို႕အားအစိုးရက ယေန႕ ေထာင္သံုးလခ်

တူရကီ အကူအညီျဖင့္ ကုလားကိုအိမ္ေဆာက္ေပးမည့္ကိစၥ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးႏွင့္ ေဒၚညိဳေအး တို႕အားအစိုးရက ယေန႕ ေထာင္သံုးလခ်
==========================================

၈ ေအာက္တိုဘာ။ ၂၀၁၃။ Coral Arakan news

၂၀၁၃ မတ္ ၇ ရက္ေန႕က စစ္ေတြၿမိဳ႕ တြင္ တူရကီ အကူအညီျဖင့္ နိဳင္ငံသား မစီ စစ္ဘဲ ကုလားကိုအိမ္ေဆာက္ေပးမည့္ကိစၥ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးႏွင့္ ေဒၚညိဳေအး တို႕အား စစ္ေတြတရားရံုးမွ ယေန႕ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ တြင္ ေထာင္သံုးလ က်ခံရန္ စီရင္ခ်က္ခ် လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။
ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပရန္ အစိုးရထံတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးခဲ့ဟုသိရသည္။
အလားတူ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕တို႕တြင္ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေထာင္သံုးလစီ လြန္ခဲ့ေသာ လက အမိန္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

575687_668484619837782_1900626454_n-1

CORAL ARAKAN NEWS 21.SEPTEMBER ရခိုင့္လူထုကိုယ္စား စကားေျပာခြင့္ မည္သူေတြမွာ ရွိသလဲ By Kyaw Zaw Oo

By Kyaw Zaw Oo

စစ္ေတြ ၊ ၂၁ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ op-ed ]

# လာမည့္ စက္လင္ဘာ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ IBC ခန္းမ ၌ ရခိုင္လူထု ကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း က ေတြ႕ဆံုကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လွ်ပ္စစ္က႑ ႏွင့္ လူငယ္က႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ဆိုရာ ႀကိဳဆိုလိုက္ရပါသည္။

# သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ရခိုင္လူထု ကိုယ္စားျပဳမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္ပါသနည္း ဆိုေသာ ေမးခြန္း တစ္ခု ရွိလာပါသည္။

# (၁၇) ၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရရန္အတြက္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ရခိုင္သဟာယအသင္း က ရန္ကုန္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္သာေရးနာေရးအသင္းမ်ားက တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက ေရြးခ်ယ္ခိုင္း လိုက္ပါသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ စစ္ေတြမွအပေသာ အျခားရခိုင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕မ်ား၏ အစီအစဥ္အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ယခု မိမိ ေျပာလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာက စစ္ေတြကိစၥ ျဖစ္ေလသည္။

# စစ္ေတြလူထုကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးကို မည္ကဲ့သို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသနည္း ဟု ဆရာဦးသန္းထြန္းကို ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္းေသာအခါ ၄င္း ႏွင့္ ဦးသာပြင့္ကို ဦးေရႊမန္းက by name ႏွင့္ ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မျဖစ္မေန ကိုယ္စားျပဳသြားရေတာ့မည္ ျဖစ္ကာ၊ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးကပင္ စစ္ေတြအေျခစိုက္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေရႊထြန္းေအာင္အား တတိယေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဆရာတို႔မွာ စစ္ေတြလူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါမည္လား ဟု မိမိက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ရပါသည္။

# ရပ္ရြာအက်ိဳးကို ရပ္ရြာကိုယ္စားျပဳၿပီး ရင္ဆိုင္ေျပာဆိုေနသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ရပ္ရြာအက်ိဳးကို ရပ္ရြာကိုယ္စားျပဳၿပီး ရင္ဆိုင္ေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ တရား၀င္ျဖစ္မႈ သေဘာတရား (legitimacy) ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈသေဘာတရား (Representation) ၊ လႊဲအပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေသာ အခြင့္အာဏာ (mandate) စသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္လွ်င္ အလုပ္လုပ္ရာ၌ ပိုမိုခြန္အားရွိပါသည္။

# ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ မိမိ၏ပုဂၢလိက စြမ္းပကား ရွိေနပါေသာ္ျငားလည္း လူထု၏ကိုယ္စားျပဳမႈမရွိလွ်င္ လုပ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈအားနည္းသြားႏိုင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားျဖစ္ပါက လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ပိုမိုအားရွိႏိုင္ပါသည္။

# ဆရာဦးသန္းထြန္းမွာ မိမိအား ငယ္စဥ္က စာသင္ခဲ့ေသာ ဆရာျဖစ္သည့္အျပင္၊ မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ၿငိမ္း/စီ ပုဒ္မ-၁၈ အမႈအတြက္ မိမိႏွင့္တြဲဖက္တရားခံျဖစ္သူ ေဒၚညိဳေအးက ထည့္သြင္းထားသည့္ တရားခံျပ သက္ေသတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ စက္တင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ဆရာဦးသန္းထြန္းက ထြက္ဆိုခ်က္ေပးရ ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

# ဥပေဒပညာရွင္ ဦးသာပြင့္ ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း ေရွ႕ေနမငွားဘဲ ရင္ဆိုင္ေနေသာ မိမိတို႔အမႈအတြက္ အစဥ္အၿမဲ ေစတနာျဖင့္ အႀကံေပးေနသူ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး သေဘာျဖင့္ မိမိက နစ္နာေအာင္ ေျပာရမည့္ သူ မဟုတ္ပါ။

# သို႔ရာတြင္ မေျပာမျဖစ္သည့္ အျခအေနကိုေရာက္ေနၿပီ ဟု ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ၀င္ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရသည္ကိုလည္း အားနာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ေျပာရန္ က်န္ပါေသးသည္။ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားအဖြဲ႕ဆိုသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

# ဟိုးယခင္က ေစ်းမိေစ်းဖ အမည္ခံအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေစ်းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ။ ဟိုစဥ္ယခင္ စစ္တိုင္းမွဴးမ်ား ဓါးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ဓါးထက္စဥ္ကာလက၊ တိုင္းမွဴးေတြက ပိုက္ဆံအလွဴထည့္ပါဟု ေျပာတိုင္း လက္မတြန္႔ဘဲ အလွဴထည့္ႏိုင္သူမ်ားကို ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက အမည္ကင္ပြန္းတပ္ေပးခဲ့သည္။ ယခုတိုင္ ထိုအမည္က မေျပာင္းေသး။

# ခရိုနီၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ျဖန္႔စာ တစ္ေစာင္ အေတာ္အသင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ဖတ္ရႈရဖူးသည္ ဟု ဆိုသည္။ မိမိကား မဖတ္ဖူး။ တစ္ဆင့္စကား ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္က ထိုစာတြင္ ေရးသားထားသည္မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေနသူအခ်ိဳ႕၏ ေနာက္ေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားထားသည္ ဟု ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕က ေမွာင္ခိုရာဇာ၊ အခ်ိဳ႕က အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ကာ လူထုကို ဂုတ္ေသြးစုတ္သူ၊ မိသားစုရာေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘ၀ကို ပ်က္ေစခဲ့သူ၊ စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္ . . . . ။ မိမိကား ထိုစာကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ဖတ္လိုက္ရျခင္း မရွိခဲ့။

# အဆိုပါ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕သည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို တံု႕ျပန္ေျပာဆိုလႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဦးသာပြင့္ ႏွင့္ ဦးသန္းထြန္း တို႔ကဲ့သို႔ ေခတ္ပညာတတ္ လူလတ္တန္းစားအလႊာမ်ား ပါ၀င္လာေလသည္။ ၄င္းတို႔သည္ စြမ္းရည္စြမ္းပကားရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုႏိုင္ေသာ ပါးစပ္ေပါက္မ်ားျဖစ္လာသည္။ ၀မ္းသာစရာေကာင္းသည္ကား အမွန္ပင္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔မွာ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္တရား၀င္ ကိုယ္စားျပဳမႈ မရွိေသး။ လူထု၏ အမိအဖ လည္း ေသခ်ာေပါက္ ဟုတ္ကို မဟုတ္ႏိုင္။

# မိမိတို႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ား၌ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းကို တျဖည္းျဖည္းပံုသြင္း လုပ္ေဆာင္ယူရာတြင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိေလသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔ထားျခင္းျပဳရမည့္အစား လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ၿမိဳ႕၀န္မ်ား (elected mayors) ျဖင့္ အစားထိုးရန္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚကာ by name ျဖင့္ ခန္႔ထားသည့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ အဖြဲ႔ဆိုသည္၏ အစား၊ ၿမိဳ႕ဆိုင္ရာေကာင္စီမ်ား (city councils) မ်ားဖြဲ႕စည္းကာ စည္ပင္သာယာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသႏၱရ ကိစၥ အ၀၀တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕၀န္ကိစၥက ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္၍ အလွမ္းေ၀းႏိုင္ေသာ္လည္း၊ လူထုေရြးခ်ယ္ေသာ ၿမိဳ႕ေကာင္စီကိုမူ နည္လမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ရွာႀကံတင္ေျမွာက္ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္ေျခရွိသည္ ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မရွိေသးေသာ္လည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ တစ္ခုခုေတာ့ ရွိလာမွာကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

# ေနာက္တစ္ခ်က္က လက္ရွိ အသြင္ေျပာင္း အရပ္သားအစိုးရသည္ လက္ပံေတာင္းၿဖိဳခြင္းမႈအတြင္း ရဟန္းမ်ားကို မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားစြာရေအာင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မသက္ဆိုင္သူ သံဃာမ်ားကို ပင့္ဖိတ္ေတာင္းပန္တတ္ေသာ အစိုးရျဖစ္သည္။ တိုက္ခိုက္ခံရသူ ရဟန္းမ်ားကို ေတာင္းပန္ခဲ့သည္ ဟုကား မိမိ သိသေလာက္ မၾကားမိေသးေခ်။ ပရိယာယ္မ်ားလွပါေပသည္။

# သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေသာအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား က႑ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး က႑ တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးမည္ ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အေျခအေနမ်ား၏ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္မႈကို သေဘာေပါက္ႏိုင္က ပိုေကာင္းပါသည္။ ရခိုင့္သယံဇာတ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေရးေကာ္မီတီ က signature campaign လုပ္ကာ လႈပ္ရွားေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ား လႈပ္ရွားလာသည္ ဟု သေဘာေပါက္ရန္လိုသည္။

# အထက္ပါတို႔မွာ သတိမူရန္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သတိမူစရာမ်ား ရွိပါေသးသည္။ ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္ (စစ္ေတြ) က တစ္ၿမိဳ႕လံုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥအခ်ိဳ႕ကို ၀ိုင္း၀န္းဆံုးျဖတ္ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္ကို မေမ့သင့္ပါ။ ယခုမူ ေက်ာက္ေတာ္မွ ကြန္ရက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စစ္ေတြ ေထာင္ထဲကို ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္ (ေတာင္ကုတ္)၏ ေခါင္းေဆာင္ သံုးဦးလည္း သံတြဲေထာင္ထဲ ေရာက္ေနၿပီ။ စစ္ေတြမွ မိမိ ႏွင့္ ေဒၚညိဳေအးတို႔က ေထာင္၀င္ရန္ အလွည့္ေစာင့္ေနၾကသည္။ ရေသ့ေတာင္မွ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ႏွစ္ဦးလည္း ထိုနည္း ႏွင္ႏွင္ပင္။

# ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သက္၀င္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေျခလွမ္းမ်ား အဆင့္မ်ားမွာ ေသးငယ္သည္ဟူ၍မရွိ၊ လုပ္ႏိုင္သမွ်လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ၾကသည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚေနေၾကာင္းစြပ္စြဲသည္ ဟု မျမင္ေစလိုပါ။

# ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဗဟိုအစိုးရ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ အဆိုပါ “ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ” အမည္ခံ အုပ္စုငယ္တစ္စုအား လာတိုင္း ေရာက္တိုင္း ဆံုတိုင္း ႀကံဳတိုင္ ေခၚယူေတြ႕ဆံုကာ၊ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည္ ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးေလၿပီ။ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးလို႔ ဘာေတြ သေဘာတူလိုက္ၾကမွန္း မသိၾကရ။ ထိုသူမ်ားမွာ မိမိတို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း မေျပာလိုက္ၾကရ။ ရခိုင္လူထုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ရခိုင္ပါတီႏွစ္ပါတီကို အာဏာပိုင္မ်ားက အဖက္အလုပ္။ အဖက္လုပ္လွ်င္လည္း အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဆိုတဲ့သူေတြ ေရွ႕က ေလးေယာက္တက္၊ ပါတီေတြက တစ္ပါတီတစ္ေယာက္တက္ ဆိုတာမ်ိဳး မဖြယ္မရာျပဳမူေလသည္။ RNDP က ငါတို႔လာတဲ့သံုးေယာက္စလံုး ေရွ႕တန္းတက္ထိုင္ၿပီးေျပာမယ္၊ မေျပာရရင္ျပန္မယ္ ဟု ေျပာၿပီး အမွန္တကယ္ ထျပန္ေတာ့မွ ကိစၥျပတ္ေလသည္။

# ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္တတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ကို ေၾကာက္ရကား ျပည္နယ္အစိုးရ ဗဟိုအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ “ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ” ဆိုေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ တီတြင္ဖန္တီး ထားေလသည္။ ၄င္းတို႔အားလိုသည့္အခ်ိန္တြင္ ေခၚယူေတြ႕ဆံုကာ ငါတို႔ လူထု ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီးၿပီ ဟု ေျပာတတ္ၾကေလသည္။ အဆိုပါ လူထုကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသူႀကီးမ်ားကလည္း သေဘာေခြ႕ မေနာေတြ႕ေနရကား ေပ်ာ္မဆံုးေမာ္မဆံုးေပ။ မိုးမျမင္ ေလမျမင္ေပ။ ေအာက္ေျခကိုယ္စားျပဳမႈရွိမရွိကိုလည္း သတိမရေပ။ ေဆြမ်ိဳးေမ့သည္ ဆိုသည့္ စကားမွာ ဤသည္ကိုပင္ ဆိုလိုပံု ရေခ်သည္။

# နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ သူရဦးေရႊမန္းကို တစ္ခုေမးလိုက္ခ်င္ပါေသးသည္။ ယခုလို လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဆိုၿပီး စကားေျပာဖို႔ လိုက္ရွာေနသည္မွာ ယခုတင္ေျမွာက္ထားေသာ အရပ္ရပ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လူထု ကိုယ္စားလွယ္ ဟု မမွတ္ယူျခင္းေလာ ဆိုသည့္ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။

( ေက်ာ္ေဇာဦး )

543458_659938304025747_539266268_n

COMPANY OWNERSHIP PROFILE:ဦးဆက္ေအာင္တို႔ ေရြးတဲ့ ကုလားသတို႔သမီး အူရီဒူ (Ooredoo) ရဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္း

ဦးဆက္ေအာင္တို႔ ေရြးတဲ့ ကုလားသတို႔သမီး အူရီဒူ (Ooredoo) ရဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္း
=============

By Oodu-Khinsai

စစ္ေတြ ၊ ၂၀ ဇူလိုင္ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ ဥတုခင္စိုင္း မွတ္စု ]

=============

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ ႏွစ္ခုကို ခ်ေပးရာမွာ မူဆလင္အာရပ္ ကာတာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အူရီဒူ (Ooredoo) အုပ္စုဟာလည္း ေနာ္ေ၀း Telenor နဲ႔ အတူ အေရြးခ်ယ္ခံ ေအာ္ပေရတာျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီမွတ္စု မွာ အူရီဒူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အၾကမ္းဖ်င္း ေကာက္ေၾကာင္းပံုရိပ္ကို ရွာေဖြ မွတ္စု ထုတ္ထားပါတယ္။ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ စုစည္းေပးတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) အူရီဒူ အုပ္စု ဟာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီပံုစံ ဖြဲ႕စည္းထားေပမယ့္ ကာတာအစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ တယ္လီ ကြန္မ်ဴနီေကးရွင္း ေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က Qatar Telecom (Qtel) လို႔သိၾကတဲ့ ဒီကုမၸဏီကို ၁၉၈၇-ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးတဲ့ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကမွ Ooredoo ဆိုတဲ့ နာမည္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

(၂) ပူးတြဲပါ chart မွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း ကာတာႏိုင္ငံ (တစ္နည္း၊ ကာတာအစိုးရ) က အူရီဒူ အစုရွယ္ယာအားလံုးရဲ႕ ၅၂% ကို ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ကာတာအစိုရအဖြဲ႕နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ၁၇% ပိုင္ပါတယ္။ ADIA (Abu Dhabi Investment Authority)Ooredoo လို႔ေခၚတဲ့ ယူေအအီးႏိုင္ငံက အဘူဒါဘီ ေစာ္ဘြားျပည္နယ္ရဲ႕ စုေပါင္း ၾကြယ္၀မႈရံပံုေငြ က အူရီဒူရဲ႕ ရွယ္ယာ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ဒိုဟာ ဆီက်ဴရတီေစ်းကြက္မွာ ၁၉၉၈ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ စာရင္းတင္ၿပီး ရွယ္ယာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) အူရီဒူ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို သံုးစြဲၾကသူေပါင္း (၉၁) သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့အထဲမွာ ကာတာႏိုင္ငံအတြင္းက သံုးစြဲသူေတြဟာ ၃% မွ်သာ ရွိၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံထဲက သံုးစြဲသူ (၆၂)% ရွိပါတယ္။

(၄) ေနာ္ေ၀းအစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ Telenor ဟာ ထိုင္းနဲ႔ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္က သံုးစြဲသူေတြအပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက သံုးစြဲသူေပါင္း သန္း (၁၅၀) ေက်ာ္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။

(၅) အူရီဒူ (ထိုစဥ္က အေခၚ Qtel) ဟာ Skype အစရွိတဲ့ အင္တာနက္က ရုပ္/သံစကားေျပာကြန္ရက္ (VoiP) စနစ္ေတြကို ပိတ္ပင္ခဲ့ဖူးတဲ့ အစဥ္အလာရွိတယ္။

(၆) ၂၀၀၆-ခုႏွစ္အတြင္း အူရီဒူ (ထိုစဥ္က အေခၚ Qtel) ရဲ႕ proxy server ေတြက အိုင္ပီလိပ္စာေတြကေန အင္တာနက္ သံုးစြဲသူေတြဟာ အခမဲ့ အြန္လိုင္း စြယ္စံုက်မ္း ၀ီကီပီးဒီးယားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး အေမွာင့္လုပ္ရပ္ေတြလုပ္တဲ့အတြက္ ၀ီကီပီးဒီးယား ၀က္ဘ္ဆိုက္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္သူေတြက အဲသည္ Qtel ကို သံုးစြဲေနသူေတြမွန္သမွ် ၀ီကီပီးဒီးယားမွာ ၀င္ေရာက္ေရးသား တည္းျဖတ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ ဘေလာ့ခ္လုပ္ ပိတ္ပစ္လိုက္ဖူးတယ္။ အဲသည္လို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈဟာ အယ္ဂ်ာဇီးယား ရုပ္သံဌာနအပါအ၀င္ ကာတာတစ္ႏိုင္ငံကို သက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဒါကို နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းခံရတဲ့အတြက္ ဒီပိတ္ပင္မႈကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာအၾကာမွာ ျပန္လည္ ဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။

(၇) လိုင္စင္ခ်ေပးဖို႔ အေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ အူရီဒူ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ဖို႔ရာ ေဒၚလာ (၁၅) ဘီလီယံ အကုန္အက်ခံၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ေၾကာ္ျငာထားသူျဖစ္တယ္။ Digicel က ကိုးဘီလီယံ အကုန္အက်ခံမယ္လို႔ ေၾကျငာထားၿပီး၊ အရံ တတိယကုမၸဏီအျဖစ္သာ စာရင္းေပါက္သြားတဲ့ ျပင္သစ္က Telecom Orange ကေတာ့ တစ္ဘီယံသာ သံုးစြဲလုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ကတိျပဳထားသူျဖစ္တယ္။

(၈) တင္ဒါေအာင္သူ ေအာ္ပေရတာႏွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဦးဆက္ေအာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မီတီ (နာမည္ အျပည့္အစံု အားျဖင့္ Telecommunications Operator Tender Evaluation and Selection Committee ေခၚ TOTSC) က တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီေကာ္မီတီက ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ျမဴးနစ္မွာ ရံုးခ်ဳပ္ထားရွိတဲ့ စီးပြားေရး အႀကံေပး ပညာရွင္အုပ္စု Roland Berger Strategy Consultants ကို ငွားရမ္းတာ၀န္ေပးခဲ့တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။

(၉) အဲသည္ Roland Berger က ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ေတြဟာ အမွတ္ (၁၅၀၀) အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းအရ တင္ဒါဆြဲသူမ်ားကို အကဲျဖတ္ရာမွာ အမွတ္ (၁၀၀၀) က နည္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ခ်က္ေတြျဖစ္ၿပီး က်န္အမွတ္ (၅၀၀) ကေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္းကို အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

(၁၀) တင္ဒါေလွ်ာက္ထားသူ ေပါင္း ကိုးဆယ္ေက်ာ္အနက္ ဆယ့္ႏွစ္ဖြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ေရြးထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဲသည္ ဆယ့္ႏွစ္ဖြဲ႕ထဲက ထိပ္တန္းအတြဲျဖစ္တဲ့ Vodafone နဲ႔ China Mobile တို႔တြဲထားတဲ့ အဖြဲ႕က မိမိတို႔သေဘာအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့တယ္။ က်န္တဲ့ ဆယ့္တစ္ဖြဲ႕ထဲက အတြဲလိုက္ ပါတနာဖြဲ႕ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူေတြ မရဘဲ တစ္ကုမၸဏီခ်င္းေလွ်ာက္ထားတဲ့ Ooredoo နဲ႔ Telenor တို႔ တင္ဒါေအာင္ခဲ့တယ္။ Orange ကေတာ့ အရံ စာရင္းေပါက္ခဲ့တယ္ လို႔ သတင္းထြက္ပါတယ္။

(၁၁) အခု ဆယ့္ငါးႏွစ္သက္တမ္း ေအာ္ပေရတာလိုင္စင္ဟာ သက္တမ္းကုန္ခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ဆယ္ႏွစ္ ထပ္တိုးေကာင္းတိုး ေပးဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လိုင္စင္ရသူ ေအာ္ပေရတာေတြဟာ အသံပိုင္းကြန္ရက္ကို ျမန္မာန္ိုင္ငံရဲ႕ ၂၅% နဲ႔ အခ်က္အလက္ကြန္ရက္ကို ႏိုင္ငံရဲ႕ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ဆက္သြယ္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ တည္ေဆာက္လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(Coral Arakan News အတြက္ ဥတုခင္စိုင္း ေရးသားသည္။)

===========================

၀ဲဘက္ပံု – အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ၏ ယခု ရမၼဒန္ ဥပုသ္ကာလတြင္ ကာတာႏိုင္ငံအတြင္း အးရီဒူ၏ လူထုဆက္ဆံေရး ႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ alrabaa ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကုမၸဏီ၏ ဌာနခြဲ ဒါရိုက္တာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မူစတာဖာ အယ္ကာတာမီ ႏွင့္ ဖာတီမာ အယ္ကူ၀ါရီ တို႔က ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔က မီဒီယာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္။

ယာဘက္ပံု – အူရီဒူ ရွယ္ယာမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈျပ ဂရပ္ပံု။

1003996_626973100655601_830415478_n