ေလွျဖင့္လူကုန္ကူးသူမ်ားကို စစ္တပ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ၾသစေၾတးလ်ျပင္ဆင္(သတင္း)BOOT SANK OFF INDONESIA-VIDEO

CREDIT STRAIT TIMES

Rescuers were searching for several asylum seekers believed to be missing from a boat that sank off Indonesia while heading to Australia. Nearly 190 survivors were brought to safety and nine bodies were recovered.

The sinking occurred days after Prime Minister Kevin Rudd changed Australia’s refugee policy so that people who arrive by boat will no longer be allowed to settle in the country. The move was a response to domestic political pressure and a string of deadly accidents involving rickety boats packed with asylum seekers bound for Australia.

Local police chief Lt. Col. Dedy Kusuma said on Wednesday that 189 people were rescued and nine bodies were recovered after the tugboat sank on Tuesday night about 5 kilometres off the coast of West Java’s Cianjur district. It was not clear how many people were missing.

West Java police spokesman Col. Martinus Sitompul said the survivors included a pregnant Sri Lankan woman who was being treated at a health center in the town of Cidaun. A baby boy and a 10-year-old girl were among the dead.

ေလွျဖင့္လူကုန္ကူးသူမ်ားကို စစ္တပ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ၾသစေၾတးလ်ျပင္ဆင္(သတင္း)
===============================
Thursday, July 25, 2013လူကုန္ကူးသူမ်ားအား တားဆီးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မၾကာမီက ေပၚလစီသစ္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ေလွျဖင့္လူကုန္ကူးသူမ်ားအား တြန္းလွန္ရန္ စစ္တပ္ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ၾသစေၾတးလ် ကြန္ဆာေဗးတစ္ အတိုက္အခံမ်ားက ယေန႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသုိ႔ လူေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလွမ်ားျဖင့္ အသက္စြန္႔ကာ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံရန္ လာေရာက္ေနၾကရာ တိုနီအက္ေဘာ့တ္္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အတိုက္အခံ အဖဲြ႔က ၎တို႔အာဏာရပါက ျပႆနာ ကိုင္တြယ္ရန္ စစ္တပ္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဦးစီးသည့္ ပူးတဲြအဖဲြ႔ တစ္ခုကို ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၃တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေလွျဖင့္လာေရာက္သူ တစ္ေသာင္းခဲြေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ႏိုဝင္ဘာအကုန္တြင္ က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီတြင္ ၎ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေပၚလစီသစ္သည္ အဓိက ျဖစ္ေနကာ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ အက္ေဘာ့သည္ ေလဘာပါတီမွ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေကဗင္ရတ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ Continue reading “ေလွျဖင့္လူကုန္ကူးသူမ်ားကို စစ္တပ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ၾသစေၾတးလ်ျပင္ဆင္(သတင္း)BOOT SANK OFF INDONESIA-VIDEO”