#ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး #စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႕ထုတ္ျပန္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ (ကိုးကန္႔) ကိုယ္ ပိုင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ ေဒ သ တြင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦးအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ …

10378067_955324564502032_8048335741143116657_n

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔အမွတ္(၁/ ၂၀၁၅)
၁၃၇၆ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း(၁)ရက္
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈)ရက္
၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး(ၾကည္း) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၁)ကို ၁၃၇၆ခုႏွစ္၊ တပို႔တဲြလျပည္ေက်ာ္(၁၄)ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇)ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္(ေလာက္ကိုင္)၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦးအား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာ၀န္မ်ားကို လည္းေကာင္း က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။
၂။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသအတြင္းရွိ ေဒသအတြင္းရွိ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တို႔သည္ ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသ ကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)၏ ကြပ္ကဲမႈအရ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအတြင္း စစ္နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္၍ စစ္နယ္ေျမ မွဴးမ်ားကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ခန္႔ထားႏုိင္သည္။
၄။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသအတြင္း မိမိကိုယ္တုိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စစ္နယ္ေျမမွဴးမ်ား ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ တာ၀န္ လႊဲအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္-
(က) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
၁- လုံၿခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊
၂- လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊
၃- ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊
၄- သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား။
(ခ) တရားစီရင္ေရး
၁- တရားရုံးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလအတြင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မူခင္းမ်ားကို တည္ဆဲ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တရားရုံးမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းသည့္ စစ္ခုံရုံးမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးစီရင္ႏုိင္သည္။
၂- စစ္ခုံရုံးျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ စစ္ခုံရုံးမ်ားသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မူခင္းမ်ားကို အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္ ႏုိင္သည္။
၃- ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း။ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားတြင္ မည့္သို႔ပင္ ပါရွိေစကာမူ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား(က)ပါ ျပစ္မႈ တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္သူ တစ္ဦးအား စစ္ခုံရုံးက ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ပါက ေအာက္ပါ ျပစ္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်မွတ္ရမည္-
(ကက) ေသဒဏ္၊
(ခ ခ) ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္၊
(ဂ ဂ) သုံးႏွစ္ေအာက္မေလ်ာ့ေသာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သို႔တည္းမဟုတ္ သုံးႏွစ္ေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္။
၄- အတည္ျပဳျခင္း။ စစ္ခုရုံးမ်ားက ခ်မွတ္ေသာ ဆုံျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီရင္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။ သို႔ရာတြင္ ေသဒဏ္စီရင္ပါက ထိုသို႔ စီရင္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ အတည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိေသာ ေထာင္ဒဏ္စီရင္ပါက ထိုသို႔ စီရင္ျခင္းသည္ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိမွသာ အတည္ျဖစ္ သည္။ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိသည္-
(ကက) ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊
(ခ ခ) ျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့ေပါ့ေစျခင္း၊
(ဂ ဂ) ျပစ္ဒဏ္ကို ပို၍ နိမ့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးအစားသို႔ ေလ်ာ့ေပါ့ ေျပာင္းလဲျခင္း၊
(ဃဃ) ျပစ္မႈ ထင္းရွားစီရင္ျခင္းကို အတည္ျပဳျခင္း။
၅- အယူခံျခင္း။ စစ္ခုံရုံးမ်ားက ေသဒဏ္စီရင္ပါက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အယူခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ၊
၆- ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ စစ္ခုံရုံးမ်ားကိ ေသဒဏ္စီရင္ပါက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသို႔ လည္းေကာင္း၊ အျခား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရ ပါက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)ထံသို႔ လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ မိမိသေဘာ အေလ်ာက္လည္း ျပင္ဆင္မႈ ဖြင့္၍ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္သည္။ ျပင္ဆင္မႈ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိသည္-
(ကက) ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ Continue reading “#ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး #စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႕ထုတ္ျပန္ျခင္း”