#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #121 #119#82#85 #86 #87#88#89#9#92#94 #97#99 #100 #101#102#103#104 #105 #106 #107#111#114#115 #116/2557

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 121

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคณะ ประกอบด้วยบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านต่างๆ ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
ด้านการเมือง
(1) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)
(2) นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
(อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(3) นายนรนิติ เศรษฐบุตร
(อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(4) นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
(อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)
(5) นายสุจิต บุญบงการ
(อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง)
(6) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , กรรมการเนติบัณฑิตยสภา)
(7) นายสุรพล นิติไกรพจน์
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(1) นายวิษณุ เครืองาม
(อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
(2) นายติน ปรัชญพฤทธิ์
(ศาสตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
(3) นายทศพร ศิริสัมพันธ์
(อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
(4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
(เลขาธิการกคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
(5) นายมีชัย ฤชุพันธุ์
(อดีตประธานวุมิสภา)
(6) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
(อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
(7) นายสีมา สีมานันท์
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(1) นายพรเพชร วิชิตชลชัย
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ผู้ตรวจการแผ่นดิน)
(2) นายประสพสุข บุญเดช
(อดีตประธานวุฒิสภา , อดีตประธานศาลอุทธรณ์)
(3) นายวิเชียร ชุบไธสง
(อุปนายกสภาทนายความ)
(4) พลตรี วิระ โรจนวาศ
(ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก)
(5) นายสมชัย วัฒนการุณ
(อดีตอัยการ ตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุด)
(6) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
(รองปลัดกระทรวงยุติธรรม)
(7) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
(รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
ด้านการปกครองท้องถิ่น
(1) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
(อดีตผู้บัญชาการทหารบก)
(2) นายจาดุร อภิชาตบุตร
(อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
(3) นายธวัชชัย ฟักอังกูร
(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด)
(4) นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
(คณะกรรมการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(5) นายวสันต์ วรรณวโรทร
(อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
(6) นายสมพร ใข้บางยาง
(อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)
(7) นายศิวะ แสงมณี
(อดีตอธิบดีกรมการปกครอง)
ด้านการศึกษา
(1) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(2) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
(อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
(3) คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
(4) นายพรชัย มาตังคสมบัติ
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)
(5) นายวรากรณ์ สามโกเศศ
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
(6) นายสมชอบ ไชยเวช
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
(7) คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ
(ประธานกรรมการอุดมศึกษา , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
ด้านเศรษฐกิจ
(1) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(2) นายจีรเดช อู่สวัสดิ์
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
(3) นายโชคชัย อักษรนันท์
(อดีตประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
(4) นายนพพร เทพสิทธา
(ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)
(5) นายปราโมทย์ วิทยาสุข
(อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
(6) นายวิศาล บุปผเวส
(อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
(7) นายอภิรดี ตันตราภรณ์
(อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) ณ นครเจนีวา)
ด้านพลังงาน
(1) หม่อมราชวงศ์ ปรีติยาธร เทวกุล
(อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)
(2) นายการุณ กิตติสถาพร
(อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์)
(3) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
(อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
(4) นายบรรพต หงส์ทอง
(อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
(5) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(6) นายพละ สุขเวช
(อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย)
(7) นายวิเศษ จูภิบาล
(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(1) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(2) นางกอบกุล รายะนาคร
(อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
(3) นายเจตน์ ศิรธานนท์
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(4) นางนิศากร โฆษิตรัตน์
(อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
(5) นางเรณู เวชรัชต์พิมล
(รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
(6) นายวิจารย์ สิมาฉายา
(อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)
(7) นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
(เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ)
ด้านสื่อสารมวลชน
(1) พลเอก นภดล อินทปัญญา
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(2) นางจำนรรจ์ ศิริตัน
(นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
(3) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
(เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
(4) นางพิรงรอง รามสูต
(
อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(5) นางวรรณี รัตนพล
(นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประทศไทย (MAAT)
(6) นายสำเริง คำพะอุ
(นักหนังสือพิมพ์อาวุโส)
(7) นายอรุณ งามดี
(อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์)
ด้านสังคม
(1) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
(2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
(อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์)
(3) นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
(อดีตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชน)
(4) นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
(รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(5) นายมงคล ณ สงขลา
(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
(6) นายสมพล เกียรติ
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(7) คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์
(นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ด้านอื่นๆ
(1) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
(อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก)
(2) นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(3) นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
(กรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,กรรมการจริยธรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)
(4) หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
(รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,ประธานมูลนิธิกรมสมเด็จฯ พระยาดำรงราชานุภาพ)
(5) นายวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ
(กรรมการและรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์)
(6) นายเศรษฐา ศิระฉายา
(ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส , คณะกรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
(7) นายอณัส อมาตยกุล
(กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย)
ข้อ 3 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการสรรหาด้านต่างๆ ตามข้อ 2 รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 116

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 116</a

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 115
115

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 114
bragaat

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 111
ประกาศ คสช._ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 111_การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 107/2557
เรื่อง ให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ้นสุดลง

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 107_
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 107/2557

( 23.35 น. )
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 106/2557
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยป่าไม้

10362846_606887022758105_7394597987989246285_n10489816_606887159424758_9221626126958782971_n
( 23.27 น. )
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 105/2557
เรือง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
994111_606885819424892_5397454660409549527_n10559684_606885896091551_4182206339997843761_n

( 23.20 น. )
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557
เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

10559856_606882879425186_7946392568015488781_n10523917_606882939425180_8827090132604457989_n#104
( 23.15 น.)
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 103/2557
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557
10501962_606881876091953_1242071405022261137_n

จบละคร..เด๋วมีประกาศคำสั่งเด้งอีก 1 ฉบับ และประกาศอีก 4 ฉบับนะ-จะประกาศตอนนัยอ่ะ งง!! ข่าวมาแร้ว น่าจะแทรกนะ – คำสั่ง 1 ฉบับ และประกาศ 4 ฉบับ -CATHAY MEE

( 20.55 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 102/2557
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องถิ่น

10487566_606818626098278_3191694589738642007_n

( 20.52 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 101/2557
เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช.ฉบับที่ 71/2557

10552648_606817932765014_4157230058742781198_n

( 20.45 น. )21/7/2557
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 100/2557
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ

10423898_606815766098564_1900803435252066410_n10501619_606815786098562_8602603997302700527_n

( 20.43 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 99/2557
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมรัฐวิสาหกิจและขนาดกลางและขนาดย่อม

10422093_606816899431784_8712843745944255478_n

Published on 18 Jul 2014
ประการ คสช. ฉบับทีึ่ 97 เรื่อง สื่อทุกชนิดรวมทั้งสื่อออนไลน์ มีข้อห้ามหลายข้อ แต่ที่เกี่ยวข้องกับโลกโซเชียล คือ… ห้ามวิจารณ์ ตำหนิการทำงานของ คสช……เอามาเตือน…ใครที่จะแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับ คสช.ระวังกันด้วย…ไม่งั้น ท่านต้องรับผิดชอบความคิดเห็นที่แสดงออกผ่านสื่อ

10559906_605628896217251_9090033545661572209_n

 

18/7/2557 ประกาศ คสช.ฉบับที่ 94/2557
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม …

10525762_605123339601140_1507655968991866502_n-1

17/7/2557 (20.40 น)
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 92/2557
เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อนๆ กรุณาอ่านดูเองนะครับ!!

10563176_604771932969614_5777434766245908128_n

update 15/7/2557 คืนนี้ … ( คสช. )
หลังข่าวราชสำนัก จะออกคำสั่ง 1 ฉบับและประกาศ 2 ฉบับ
หลังจากจบละคร ให้ออกประกาศ 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ
รวมทั้งหมดคำสั่งและประกาศคืนนี้มี 14 หน้า

( 23.18 น. )
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 91/2557
เรื่อง การก่อสร้างอาคารตาม “โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค” คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
( รวม 2 หน้า ) เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ !!!

10487344_603800106400130_3857019274937595108_n10559674_603800159733458_4001049338967031634_n #

( 23.10 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 86/2557
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพฯ และสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว
( รวม 3 หน้า ) เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ !!!

10540835_603796826400458_1088858473129048872_n10551077_603796886400452_6721245611942618270_n

10354731_603796959733778_961370193284152929_n

( 20.40 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ !!!

10330305_603723609741113_6966469311184177140_n10394626_603723686407772_5353852613439895463_n10561750_603723783074429_2358982187750181863_n10364030_603723819741092_5901579965991462685_n

( 20.30 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 82/2557
เรื่อง เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม พศ.2557
เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ กำลังประกาศทีวี.อยู่ตอนนี้!!! Continue reading “#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #121 #119#82#85 #86 #87#88#89#9#92#94 #97#99 #100 #101#102#103#104 #105 #106 #107#111#114#115 #116/2557”

#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #81#83 #84 /2557

( 20.38 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 84/2557
เรื่อง ให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน เสื้อเกราะ หรือเครื่องยุทธภัณฑ์ ของทางราชการทหารนำส่งมอบ ………… >>> เพื่อนๆ กรุณาอ่านดูเองนะครับ!!

1521839_601134703333337_4458807999859556449_n

( 20.34 น.)
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 83/2557
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวเกี่ยวเครื่องเล่นเกม ที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้การพนัน ….

10423691_601133413333466_6223125082686324095_n

20.30 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 81/2557
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 …………cr.cathay mee

10464337_601132466666894_8709435050141880462_n

#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #77/2557

ศุกร์ 4/7/57 .. ( 14.30 น. )

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 77/2557
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ..และ…. cr. cathay mee

10530779_597665507013590_867647289444334582_n

 

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 78/2557

ประกาศ คสช. ฉบับ ที่ ๗๘/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๕/๒๕๕๗

 

 

#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #72- #73/2557

ศุกร์ 27/6/57 .. ( 20.05 น. ประกาศ 2 ฉบับ )

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 72-73/2557
เพื่อนๆ ใช้แว่นขยาย ส่องอ่านดูเองแล้วกันนะครับ
ว่าแต่เค้าประกาศยังอ่ะ ผมก็ ?? ไม่ได้ฟังทีวี.ด้วย CR. CATHAY MEE

10485105_593588047421336_6401748083706189884_n10426642_593588017421339_2872300283458131086_n

#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #68 #67 #66 #65/2557

อังคาร 17/6/57 … ( 17.20 น. )

คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 67/2557
เรื่อง แต่งตั้้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

10418291_587798648000276_4597729649077363197_n10325272_587798684666939_5108464858632546379_n

อังคาร 17/6/57 …( 15.30 น. )

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 68/2557
เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 เป็นการชั่วคราว

10409325_587734991339975_8209184570236864068_n

เสาร์ 14/6/57.. ( 20.55 น. ให้ว๊อซ์ทีวี. และทีนิวส์ ออกอากาศได้ )

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 65/2557
เพื่อนๆ อ่านเอาเองนะครับ!!

คสช.ไฟเขียวให้ “ว้อยซ์ทีวี” กับ “ทีนิวส์” ออกอากาศได้ตามปกติ
แต่ห้ามสร้างความขัดแย้งและขัดขวางการทำงานของ คสช. ตลอดระยะเวลาออกอากาศ cr. cathay mee

10474454_586128038167337_1787297601102369772_n

สาร์ 14/6/57..(20.55 น. ให้วิทยุชุมชนออกอากาศได้ คาดว่ามี 500 สถานี )

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 66/2557
เพื่อนๆ อ่านเอาเองนะครับ!!

คสช. ให้วิทยุชุมชนออกอากาศได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ กสท.อนุญาต ในเบื้องต้นคาดว่ามีประมาณ 500 สถานี

10269376_586131794833628_2286485454873278148_n

 

#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #62/2557

พฤหัส 12/6/57 .. ( 15.10 น. )

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 62/2557
เรือง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืนเ ครื่องกระสุน หรือวัตุถระเบิด ดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฏหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ
cr.cathay mee

10432135_584827231630751_1164498244052479813_n10444008_584519818328159_551425059951238171_n

#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #46/2527 …ให้บุคคล 2 ท่านนี้รายงานตัวเพิ่มเติม.

3/6/57 … ( 21.00 น. )

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 46/2527 …ให้บุคคล 2 ท่านนี้รายงานตัวเพิ่มเติม….ตามเอกสารด้านล่างนะครับ

1. นายขรรค์ชัย บุนปาน (ชื่อเล่น: ช้าง) หนึ่งในผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

2. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายคนโตของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ CR. CATHAY MEE

10409348_625483304205647_8934484759815609726_n