#ด่วน! ‘ #ประยุทธ์’ #เด็ดขาด #ใช้ม. #44 #สั่งพักงาน ‘ #ขรก.’45ราย

ด่วน! ‘ประยุทธ์ ‘ประยุทธ์’ เด็ดขาด ใช้ม.44 สั่งพักงาน ‘ขรก.’45ราย –

บัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๕๘
———————————
กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการ (๒๔ ราย)
๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๔ ราย)
(๑) นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวง
(๒) ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
(๓) นายพัฒนา ชาติกฤติบวร อธิบดีกรมพลศึกษา
(๔) นายนิวัตน์ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา

๒. กระทรวงการคลัง (๖ ราย)
(๑) นายสาธิต รังคศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๒) นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๓) นายป้อมเพชร วิทยารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจําภาค ๗
(๔) นายศุภกิจ ริยะการ สรรพากรพื้นที่นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(นายสิริพงษ์ รยะการธีโชติ)
(๕) นายพายุสุขสดเขียว สรรพากรพื้นที่ปัตตานีจังหวัดปัตตานี
(๖) นายมานิตย์พลรัตน์ สรรพากรอําเภอ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตาก จังหวัดตาก

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒ ราย)
(๑) นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
(๒) นายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑ ราย)
(๑) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

๕. กระทรวงมหาดไทย (๑๐ ราย)
(๑) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวง
(๒) นายกิตติภพ ตราชูวณิช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
(๓) นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(๔) นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร
(๕) นายนิรันดร์บุญสิงห์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุรินทร์
(๖) นายพรต ภูภักดิ์ นายอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
(๗) นายภัลลพ พิลา นายอําเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี

(๘) นายสมภพ ร่วมญาติ นายอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
(๙) นายอรรณพ อกอุ่น นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
(๑๐) นายวีรชาติผ่องโชติ นายอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๖. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (๑ ราย)
(๑) พลตํารวจโท สุรพล ทวนทอง จเรตํารวจ

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานอื่นของรัฐ (๑ ราย)
(๑) นายประเสริฐ อภิปุญญา กรรมการติดตามและประเมนผลการปฏิบัติงานของ สํานักงาน กสทช.

กลุ่มที่ ๓ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (จํานวน ๑๔ ราย)
(๑) นายชาติ กันล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
(๒) นายเดชาวุธ เสนยะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําตก อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
(๓) นายสนธยา มีสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
(๔) นายมนตรี ถ้ำเล็บมือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
(๕) นายสริภพ ภูนิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
(๖) นายวรวุฒิ ยิ้มจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
(๗) นายประทีป ยั่งยืน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
(๘) นายภัทรพล จำปารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(๙) นายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(๑๐) นายมนตรีบุญสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแกใหญ่ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(๑๑) นายสมภาร เคนหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
(๑๒) นายทนงทรัพย์ถนอมจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
(๑๓) นายสุวรรณ เมฆบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันไร่อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(๑๔) นายวงศ์พิสุทธิ์ดํารงค์สิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มที่ ๔ นายกเทศมนตรี (จํานวน ๓ ราย)
(๑) นางสาวสุนีปูนกลาง นายกเทศมนตรีตําบลใหม่อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
(๒) นายปัญญา เขียวธง นายกเทศมนตรีตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
(๓) นายรัชนาท ภูผินผา นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งฝน อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มที่ ๕ ปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ (จํานวน ๓ ราย)
(๑) นางสาวมณีรัตน์ดวงกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
(๒) นายฟ้าใส เสนาธรรม ปลัดเทศบาลตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
(นายชยพล เสนาธรรม)
(๓) นายนพคุณ พรหมพุทธา รองปลัดเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพูน – See more at:

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/647258#sthash.MI7fNYz3.dpuf

PRAYUTH

#ด่วน! #ทหารบุก #วัดเกิดการอุดม คลอง 3 ให้ #เสื้อแดงยกเลิกการจัดงานรำลึกวันเผาบ้านเผาเมือง ปี 53 ในวันพรุ่งนี้

ด่วน! ทหารบุกวัดเกิดการอุดม คลอง 3 ให้เสื้อแดงยกเลิกการจัดงานรำลึกวันเผาบ้านเผาเมือง ปี 53 ในวันพรุ่งนี้

Jatuporn Prompan – จตุพร พรหมพันธุ์
1 ชม. · กรุงเทพมหานคร ·
ขณะนี้มีตำรวจทหารเข้าไปในบริเวณวัดเกิดการอุดม ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานทำบุญให้กับวีรชน 10 เมษายน ทั้งๆที่ญาติได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่เข้าไปแล้วว่าเป็นเพียงแค่การทำบุญ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็ไม่ให้จัด ปีนี้งานทำบุญและระลึกถึงวีรชนที่เสียชีวิตเมื่อ 10 เมษายน 53 จึงต้องยกเลิกไปทั้งหมด

#CRIME #คลิป. #นราธิวาส #คาร์บอม #20 กพ. #ทราบรายชื่อผู้บาดเจ็บ

14.15 น. จนท.EOD. ได้ยิงทำลาย จยย.บอม จุดที่ 3 หน้าร้านติ๊ก หมูกะทะ   credit cathay mee10653735_728019393978200_525622627671960660_n1975089_728019427311530_1864850541407316541_n

สรุป เหตุป่วนนราธิวาส เที่ยงนี้ ทั้งหมด 3 ลูกคือ – รถยนต์บอม 2 คัน (ยิงทำลายได้ 1) – จยย.บอม 1 คัน (ยิงทำลาย) ส่วน..ระเบิดขว้าง ด้านกู้ได้ . 14.45 น. รถคาร์บอม จุดที่ 1 ที่ก่อเหตุนราธิวาสเป็น.. รถมิซซูสตราด้า ที่ก่อเหตุที่ อบต.มะกรูด โคกโพธ์ .. คนร้ายก่อเหตุชิงรถรับส่งนักเรียน.. เมื่อ 11 กย. 57 . ‪#‎เพิ่มเติมเบื้องต้น‬ ทราบรายชื่อผู้บาดเจ็บ 1 วราภรณ์ กุลวิจิตร 2 อับดุลเลาะ อูเซ็ง 3 น.ส.พิกุลทอง ศรีมงคล 4 ส.อ.วัชระ สายแวว 5 น.ส.จีรนุช คงสุวรรณ 6 น.ส.สอนวี วิลัยพร 7 น.ส.บัวทอง ศรีหารา 8 น.ส.จิตอัมพร วิไลพร 9 ส.อ.กรกฎ กอทอง (สาหัส) 10 นายนูรูซี นาแม 11 น.ส.พิม (ชาวลาว) 12 นายมุฮัมมัดลิวัน บากา 13 น.ส ภัทรพร คาสมบัติ 14.20 น. จนท.EOD. ตรวจสอบจุดที่ 4 เป็นระเบิดขว้าง..ร้านขายข้านต้นท้อน..ระเบิดด้าน 10369971_728018797311593_2821239292511578884_n10868113_728018747311598_8666565899174500607_n เมื่อเวลา 13.55 น. ยืนยันลูก 2 จนท.EOD.เป็นการยิงทำลาย รถ.ที่นำมาจอดแล้วตรวจพบว่ามี วัตถุระเบิดของจริงซุกซ่อนอยู่ ห่างจากที่เดิมประมาณ 300 เมตร @ ‪#‎คาร์บอมนราธิวาส‬ 10974570_728021090644697_1900897036248879939_o11011015_728021047311368_5417323475728240073_n 11016047_728016553978484_6262062741055912677_n 10860882_728016587311814_3078282826279587994_o 10974678_728016610645145_8231531513050980935_o จนท.ยิงทำลายรถคาร์บอมลูกที่ 2 ห่าง 300 เมตร @ นราธิวาส . 13.55 น. จนท.EOD. ยิงทำลายระเบิดลูก ที่ 2 บริเวณ ใกล้แยกทางเข้าศาลเจ้าแม่กวนอิม …ห่างจากที่เดิมประมาณ 300 เมตร ..ตอนนี้ผู้บาด 10974371_728014973978642_6185910150831891235_o เจ็บ 9 ราย10952345_728015030645303_1529409158512367002_o 10993410_728015127311960_8019470647452627114_n 11014998_728015107311962_5944981173609698090_o ภาพผู้บาดเจ็บสาหัส เหตุระเบิด- คาร์บอม @ นราธิวาส บาดเจ็บสาหัส ..เพราะจอดใกล้วินในซอย 10421310_728008890645917_1750441607898706783_n11008589_728008830645923_280123535351018480_o 13.30 น. จนท.กำลังเข้าเคลียร์ฟื้นที่เหตุ คาร์บอม นราธิวาส 16510_728004720646334_2548240884172517954_n 11001578_728004847312988_8580631888157013333_o 11002692_728004817312991_4611215974517134023_o10997638_728004743979665_7183043847720586821_o10861006_728004763979663_2652407912064995128_o (20 กพ.) 13.05 น. ‪#‎ด่วน‬ !! เกิดเหตุระเบิด คาร์บอม หน้าร้านโดโด้คาราโอเกะ หรือ แยกหน้าอีซูซุ นราธิวาส ซ.ณ นคร ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส เบื้องต้นเจ็บ 9 11017707_728002407313232_7651767442168803523_n10959340_728002357313237_4925695229490007465_n

#ด่วน!! #CRIME #เกิดเหตุยิงที่ #โรงพยาบาล #หัวเฉียว #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

ด่วน!! เกิดเหตุยิงที่โรงพยาบาลหัวเฉียว เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
.
(4 พย.) 22.40 น. เกิดเหตุ จนท.พัสดุชาย ใช้อาวุธปืนยิงหญิงผู้ช่วยพยาบาล ก่อนยิงตนเองตายใน ห้อง ER. (ห้องฉุกเฉิน) โรงพยาบาลหัวเฉียว ตอนนี้ห้ามอาสา และผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เด็ดขาดครับ น.ตระเวนข่าวท่านใดใกล้เคียง ว.25 ที่หมายได้เลยครับ นักข่าวเพียบ – มีผู้เสียชีวิต 2 ราย- หญิง 1 ชาย 1
.
Cr.พิราบ 3 เมืองอู่ทอง & กลุ่มอาสากู้ภัยไทยแลนด์

10650044_664213367025470_89138290800866749_n

23.40 น.ภาพ จนท.พัสดุชายคนยิงเสียชีวิต ..ส่วน จนท.ผู้หญิง กำลังช่วยอยู่ใน ICU. ตอนนี้

10604701_664556820324458_387687925640987589_o

 

23.45 น. ภาพสดนะ จนท.กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ ..ไม่เห็น จนท.ผู้หญิงนะ อีกคน เห็นว่ากำลังช่วยนะ ICU. cr. cathay mee

10687178_664557643657709_2687356081007148404_n

#อัพเดท #ด่วน #แอร์บัส เอ #330 #การบินไทย #เที่ยวบิน #TG047

อัพเดทปฏิบัติกู้เครื่องบิน A330 @ ขอนแก่น !!!
.
(4 พย.) 21.00 น. จากเหตุการณ์เครื่องบินของ บ.การบินไทย จก รุ่น A330 เที่ยวบินที่ TG047 (เส้นทาง ขอนแก่น-สุวรรณภูมิ) ที่ประสบเหตุลื่นไถลออกนอกรันเวย์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ จนถึงช่วงเช้าของวันนี้ (วันที่ 4 พ.ย. 2557) ยังไม่สามารถนำเครื่องขึ้นมาได้
.
ขณะนี้ทีมกู้ภัยอากาศยานของ บ.การบินไทย จำกัด และกำลังทหารจากกองทัพอากาศ กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ โดยการขุดหลุมเพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายออกให้ได้ โดยมีอุปกรณ์เสริมเป็นแบาะลม และแม่แรง มาช่วยรองรับน้ำหนักของเครื่องบินลำนี้
.
อัพเดตล่าสุดดั่งในภาพนี้เพราะเป็นภาพเหตุการณ์จริง บรรยากาศในตอนนี้เกิดขึ้นจริง ทำจริง ร่วมแรงร่วมใจจริง เพื่อให้อากาศยานเปิดใช้บริการให้ได้ จริงๆ ครับ
.
Cr.ศูนย์ไลน์ข่าวกลุ่มอาสากู้ภัยไทยแลนด์

1913468_664193630360777_9110117431177033092_o10379511_664193740360766_2747789556215558753_o10416587_664194037027403_2087752820949856048_n10700249_664193873694086_2938483415684041090_o10714260_664193590360781_1851274980831266019_o

ปิดสนามบินขอนแก่นชั่วคราว ใช้บริการสนามบินอุดรฯแทน
.
( 4 พย.) ขออนุญาตินำเรียนแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากเหตุการณ์เครื่องบินของ บ.การบินไทย จก รุ่น A330 เที่ยวบินที่ TG047 (เส้นทาง ขอนแก่น-สุวรรณภูมิ) ที่ประสบเหตุลื่นไถลออกนอกรันเวย์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ จนถึงช่วงเช้าวันนี้
.
จนท.ยังไม่สามารถนำเครื่องขึ้นมาจาก พื้นที่ตกรันเวย์ได้ ท่าอากาศยานขอนแก่น สังกัดกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม จึงทำการประกาศปิดสนามบินขอนแก่นในวันนี้ (4 พ.ย.57) เพื่อรอช่างอากาศยานทีมกู้ภัยจากกรุงเทพ มาทำการกู้เครื่อง ในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไปของวันนี้ อนึ่งสำหรับผู้โดยสารที่มี ราชการ หรือติดต่อธุรกิจ ในจ.ขอนแก่น….สามารถใช้บริการที่สนามบิน จ.อุดรธานี จึงใคร่ขอนำเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อทราบครับ
.
Cr.แอดมินตร.สัมพันธ์

10599404_663958590384281_759632538299696458_n10628767_663958730384267_4464888347326116417_o10697252_663958660384274_131815846038584954_o

##########

23.30 น. นกแอร์ ที่จะต้องลงขอนแก่น มาลงที่อุดรแล้วครับ ตอนนี้
Cr.ภาพ Power Mixer
*********
ข่าวจากการบินไทยส่งมาครับ!!
.
News from TG/D5
Pls share
23:00/3 Nov 2014
.
การบินไทยชี้แจงกรณีเที่ยวบินทีจี 047
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีเที่ยวบินทีจี 047 เส้นทางขอนแก่น-กรุงเทพฯ เกิดเหตุฐานล้อหน้าตกขอบทางวิ่งที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนปลอดภัย
.
เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันนี้ ( วันที่ 3 พ.ย. 2557 ) เวลาประมาณ20.00 น. เที่ยวบินทีจี 047 เส้นทางขอนแก่น- กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ 330-300 ฐานล้อหน้าตกขอบทางวิ่ง (Runway) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ขณะกำลังเลี้ยวกลับลำเพื่อเตรียมวิ่งขึ้น
ทำให้ฐานล้อหน้าของเครื่องบินติดอยู่บนพื้นดินข้างทางวิ่ง ไม่สามารถทำการบินต่อไปได้ และทำให้ท่าอากาศยานขอนแก่นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเครื่องบินไม่สามารถบินขึ้น-ลงได้ โดยในวันพรุ่งนี้ ( 4 พ.ย. 2557 ) บริษัทฯ จะทำการเคลื่อนย้ายเครื่องบินลำดังกล่าวออกจากทางวิ่ง และจะทำการตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไป
.
ทั้งนี้ ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้ดูแลผู้โดยสารและนำเข้าพักยังโรงแรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันพรุ่งนี้บริษัทฯ จะนำผู้โดยสารเดินทางโดยรถยนต์ไปยังท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อขึ้นเครื่องบินของการบินไทยเดินทางกลับมายังกรุงเทพฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สรุปเหตุ เครื่องบิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG047 รุ่น A330
ล้อตกจากรันเวย์ @ ขอนแก่น ไม่สามารถนำเครื่องขึ้นได้ Continue reading “#อัพเดท #ด่วน #แอร์บัส เอ #330 #การบินไทย #เที่ยวบิน #TG047”

#UPDATE #CRIME #31/10 #ด่วน!!!! #กิดเหตุระเบิด #4 #จุดในพื้นที่ จ. #ปัตตานี18.40 – 18.47 น.

(31 ตค.) – 20.15 น. อัพเดทเหตุระเบิดปัตตานี ทั้งหมดมี 4 จุด !!!
.
(เหตุเกิดเมื่อเวลา 18.40 – 18.47 น.)
มีรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังนี้
1. ร้านครัวสงขลา ถ.โรงเหล้าสาย ข. >> ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
.
2. ร้ายสายรุ้ง หลัง มอ. – มีผู้เสียชีวิต 1 ราย >> ชื่อ นส.หมวย ริดดิชัย (สัญชาติลาว) อายุ 18 ปี (R.I.P.)
.
3. ร้านมารวย ถ.สายนาเกลือ – มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย >> ชื่อ นางพรรนี ราชชาดา บาดเจ็บขาขวา
.
4. ร้านแฟนจ๋า ถ.สงเคราะห์ อ.เมือง (เลยขนส่ง) มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย >> ชื่อ นส.อุบล สำเริง อายุ 28 ปี บาดเจ็บ ถลอกขาซ้าย ศอกขวา เจ็บที่เอว
.
มีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป !!!

10462490_662028123910661_130604888121466748_n1654481_662027820577358_260317205519487440_n

1378851_662028250577315_4455289615333286242_n10701988_662028150577325_4269414526769935222_n1460028_662028303910643_6578241589839791799_n10636380_662028367243970_666668992920278256_o

19.15 น. จนท.กำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ เหตุระเบิด 3 จุด ปัตตานี
.
(31 ตค.) ระเบิด 3 จุดดังนี้ (เมื่อเวลา 18.40 – 18.47 น.)
1.ร้านครัวสงขลา ถ.โรงเหล้าสาย ข. – ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
2.ร้ายสายรุ้ง หลัง มอ.มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (เพศหญิงยังไม่ทราบชื่อ) Continue reading “#UPDATE #CRIME #31/10 #ด่วน!!!! #กิดเหตุระเบิด #4 #จุดในพื้นที่ จ. #ปัตตานี18.40 – 18.47 น.”

#ด่วน !! #เจ้าหน้าที่ #ทหารพรานยึด #ยาบ้าได้#เมื่อเวลา 21.29 น. 16-9-5 อ.#ด่านซ้าย จ. #เลย

ด่วน !! เมื่อเวลา 21.29 น. ( 16-9-57 )
เจ้าหน้าที่ทหารพรานยึดยาบ้าได้ 9 แสนเม็ด
พบเจอซุกในถุงปุ๋ย ภายในไร่มันฯ ริมแม่น้ำเหือง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ctr, catha mee

10665101_637179563062184_1694227689940852073_n

#ด่วน!! #กาชาดจังหวัดปทุมธานี #ขอรับบริจาคโลหิต #กรุ๊ป #O-#NEGATIVE #โดยด่วนครับ

ด่วนครับ !!!!!
กาชาดจังหวัดปทุมธานี ขอรับบริจาคโลหิต
กรุ๊ป O-NEGATIVE โดยด่วนครับ
เพื่อไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ ตึกถล่ม ที่ คลอง6 จ.ปทุมธานี โดยด่วนครับ
ตอนนี้ ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ต้องการเลือด
กรุ๊ป O-NEGATIVE
โดยด่วน น้ะครับ
เบอร์ติดต่อ 086-3130475 คุณนัฐชาภรณ์
หรือติดต่อมาที่โรงบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์ 02-926-9999
รบกวนแชร์ต่อด้วยนะครับ ต้องการด่วนมากครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ 12/08/57

Posted by : สายลมที่หวังดี 12-08-57ี
Cr. คุณLeng Jengจากไลน์ค่ะ รูปภาพจากเพจคุณ Cathay Mee
10561791_617836774996463_3461839779079061439_n

https://democracyforburma.wordpress.com/2014/08/11/อัพเดท-เสียชีวิต-3-ราย-คอน/

#ด่วน!! #รายชื่อ #200 #สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Paisal Puechmongkol
ได้ สนช แล้ว 200คน
เปิดสภา7สิงหา เลือกประธานและรอง
จากนั้นเลือกนายก
คาดว่าจะได้นายกราว15สิงหาครับ
สภานิติบัญญัติชุดนี้จะเป็นเอกภาพมาก
น่าสังเกตว่าไม่มีนายมีชัย วิษณุ บวรศักดิ์ แต่มีคนใกล้ชิดอยู่บ้าง
ขอแสดงความยินดีกับ สนช ทุกคน ขออวยพรให้แบกรับภาระกิจอันยิ่งใหญ่โดยถือชาติ ประชาชน เป็นที่ตั้งด้วยความราบรื่นเทอญ
####

พระราชกฤษฏีกา เรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง สนช. 200 คนแล้ว / พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ วันที่ 31 กรกฏาคม 2557

๑. นายกรรณภว์ ธนพรรคภวิน
๒. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช
๓. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
๔. นายกล้านรงค์ จันทิก
๕. นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
๖. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
๗. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
๘. พลเรือเอก กําธร พุ่มหิรัญ
๙. นายกิตติ วะสีนนท์
๑๐. พลโท กิตติ อินทสร
๑๑. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
๑๒. พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
๑๓. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
๑๔. พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา
๑๕. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
๑๖. พลเอก คณิต สาพิทักษ์
๑๗. พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง
๑๘. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
Continue reading “#ด่วน!! #รายชื่อ #200 #สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

#คำสั่ง #คสช. ที่ #115 #91#92 #88 #89/2557 #เด้งแล้ว #ผู้ว่าการรถไฟฯ

คำสั่ง คสช. ที่ 115

วันนี้(14ส.ค.57)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 115/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา มีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1)รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ-หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ
(2)ปลัดกระทรวงมหาไทย รองประธานกรรมการ
(3)ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
(4)ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
(5)ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ
(6)ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
(7)ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
(8)อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ
(9)ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ
(10)ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

16/7/2557 20.30 น. – กำลังประกาศ T.V. )
คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 92/2557
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
เพื่อนๆ กรุณาอ่านเองนะครับ!!

10551019_604234833023324_4187038867611979281_n

15/7/2557 ( 20.25 น. )
คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 91/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)
เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ !!!

10445941_603716559741818_2638139444826676927_n5316_603716623075145_8832900761999257769_n

( 21.00 น.)
คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 88/2557
เพื่อนๆ อ่านเองนะครับ..กำลังประกาศทีวี.อยู่ตอนนี้

10533760_601144673332340_8909829526954774012_n-1

(18.50 )
คำสั่ง คสช. ที่ 89/2557 …เด้งผู้ว่าการรถไฟพ้นจากตำแหน่ง
นายประภัสร์ จงสงวน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 10 กค.2557 cr. cathay mee

996136_601096563337151_1455786008758473656_n

ปลดระวาง “ผู้ว่าการรถไฟ” อีกก้าวหนึ่งของความยุติธรรม CR. สถานี นกฮูก

10511363_4440791353769_6154476960768468429_n