ယေန႔ ( ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ ) မြင့္ ခါး ပြဲ မ်ား

ယေန႔ ( ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ ) မြင့္ ခါး ပြဲ မ်ား

1. ကန႔္ဘလူ၊ အင္းလယ္ႀကီးပ်ဴခဆ – 1

ပြဲ2. ကန႔္ဘလူ၊ အင္းလယ္ႀကီး မိုင္းဆြဲ – 8

ပြဲ3. ေရႊဘို-မုံရြာလမ္း၊ မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ – 5

ပြဲ4. ပုလဲ-ဂန႔္ေဂါလမ္း၊ မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ – 5

ပြဲ5. ေကာလင္း၊ ေမာင္းေကာ္တိုက္ပြဲ – 20

ပြဲ6. ဗန္းေမာ္၊ စစ္မွုထမ္းေဟာင္းဒလန္ – 2

ပြ ယေန႔ စုစုေပါင္း မြင့္ ခါး ပြဲ – 41 ပြဲ

fertilized today 41

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s