#အမ်ဳိးသား #ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခ်က္●

● အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခ်က္●
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီဝင္မ်ား ၾကဳိဆိုျခင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းတို႔အေပၚ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပလာခဲ့ပါသည္။ ထိုတင္ျပခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ပူးတြဲေဖာ္ျပပါ စာျဖင့္ ျပန္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ အထင္အျမင္လြဲမွား၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းအေပၚ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသလို ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္လည္း စာနာ နားလည္မိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အၾကီးအကဲ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အေရးအရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း သဘာဝေဘးက်ေရာက္ရာ မည္သည့္ေနရာေဒသမဆို လိုအပ္ေသာ ကူညီကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသလို ေဒသအသီးသီး၏ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရသလို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ တာဝန္ ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ျပည္သူအားလုံးႏွင့္ ထိေတြ႔ျပီး ျပည္သူတို႔၏ ရင္ထဲမွ ခံစားခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ သိရွိႏိုင္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခအေန အေၾကာင္းအရပ္ရပ္အရ နယ္စုံ၊ ေဒသစုံ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရလည္းေကာင္း ခရီးစဥ္မ်ား တတ္ႏိုင္သမွ် သြားေရာက္၍ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ထိုသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ တာဝန္အရ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ခရီးဦး ၾကဳိဆိုမႈမ်ား ရွိသလို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ သာမန္ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ားက ၾကဳိဆိုၾကသည္မွာလည္း မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးကို ေတြ႕လို၊ ျမင္လို၊ ႏႈတ္ဆက္လို၍ ေစာင့္ဆိုင္းၾကဳိဆိုၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီတစ္ခုတည္းသာမက အျခားေသာ ပါတီမ်ားလည္း ၾကဳိဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ရာ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္-
(၁) မိမိတို႔ အစိုုးရလက္ထက္တြင္ ဤေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ မိုဘိုင္းဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ရရိွေအာင္၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည့္အတြက္ အေၿခခံေကာင္းမ်ား ရိွေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအေၿခခံေကာင္းမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး မိမိတို႔ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။
(၂) (ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ပါရွိခဲ့ပါက) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနမႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား တိုက္ရိုက္တင္ျပေသာ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ၾကားနာ၍ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း။
(၃) မိမိတို႔အစိုးရတာ၀န္ယူခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေလးရပ္ကို အင္တိုက္ အားတုိက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
(၄) ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ရလဒ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ားလက္ေတြ႕ ခံစားေနၾကရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွသကဲ့သိုု႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း က်န္ရိွေနေၾကာင္း၊ မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ၿပဳၿပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံ ၿပိဳကြဲမည့္ အေၿခအေနမ်ား၊ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ဒုကၡသည္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီမိုုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုု တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၿခင္းသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ၿပည္သူမ်ား၏ ေအာင္ပြဲပင္ ၿဖစ္ေၾကာင္း။
(၅) မိမိတို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား က်န္ရိွေနေသာ္လည္း မူလစတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေၿပာင္းလဲတိုးတက္ခဲ့ၿပီဆိုုသည္ကို ျပည္သူမ်ားကေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာကပါ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း။
(၆) အနာဂတ္တြင္ ဒီ္မိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာၿဖင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားက စိတ္၀င္စားသကဲ့သိုု႔ ႏုိင္ငံတကာကလည္း အေလး ထားေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မိမိတို႔ႏုုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ လံုေလာက္သည့္ ဒီမိုုကေရစီ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား မရိွဟု ယူဆၿပီး အကဲခတ္ အဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ေလ့လာလ်က္ ရိွပါေၾကာင္း။
(၇) ထိုု႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပ ႏုိင္ၿခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ဒီမို ကေရစီစနစ္အား မိမိတို႔ စြမ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရိွသည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ သက္ေသျပရမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား မိမိတို႔၏ ဆႏၵအတိုုင္း လြတ္လပ္စြာ မဲေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရိွေအာင္၊ လံုုၿခံဳမႈရိွေအာင္ အားလံုုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း အခါအားေလ်ာ္စြာ သြားေရာက္လ်က္ ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈ မရွိေစရန္၊ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ရွင္းလင္းအပ္ပါသည္။

12193505_920392978008439_3892674016167398171_n12065752_920392991341771_3765843194612580456_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s