#တပ္မဟာ(၂) နယ္ေျမ တိုက္ပြဲ #ပိုမိုျပင္းထန္

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ တစ္ရက္တည္း တအာင္းေဒသ တိုက္ပြဲ (၄) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္
တအာင္းေဒသ၊ တပ္မဟာ(၁) နယ္ေျမ ၊ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားလိုင္ေက်းရြာအနီးတြင္ ယေန႔ညေန ၁၉း၁၀မွ ယခုအခ်ိန္ထိ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၄၇၈) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၇၇) တို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္ က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။
ယေန႔ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းတြင္ ၀၉း၂၅ နာရီမွ ၁၀း၃၀အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၀း၄၅ မွ ၁၂း၂၀ အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ညေန ၁၅း၁၀ မွ ၁၅း၃၀ အထိ တစ္ႀကိမ္ ယခု နားလိုင္ရြာအနီးတိုက္ပြဲသည္ တအာင္းေဒသတြင္း (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA

 

https://democracyforburma.wordpress.com/2015/06/24/pslftnla-သတင္း%E1%82%8F%E1%80%BDင့္-%E1%80%BBပန္%E1%81%BEကားေရ/

တပ္မဟာ(၂) နယ္ေျမ တိုက္ပြဲ ပိုမိုျပင္းထန္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္
တအာင္းေဒသ၊ တပ္မဟာ (၂) နယ္ေျမ၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကြင္းစလန္းေက်းရြာႏွင့္ ပန္ေလာေက်းရြာၾကားတြင္ ယေန႔ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၉း၂၅ နာရီမွ ယခုအခ်ိန္ထိ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း(၉၈၇)နွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ (၇၇) တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္တြင္ ၁၀း၀၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲ ေခတၱၿငိမ္သက္ရာမွ ၁၀း၄၅ အခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲ ျပန္လည္စတင္ၿပီး ၁၂း၂၀ အခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲၿပန္လည္ၿငိမ္သက္ကာ ႏွစ္ဖက္ေစာင့္ၾကည့္သည့္အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။
တအာင္းတပ္မေတာ္ ဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမရွိပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈရွိသည္။
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA

TNLA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s