#ด่วน! ‘ #ประยุทธ์’ #เด็ดขาด #ใช้ม. #44 #สั่งพักงาน ‘ #ขรก.’45ราย

ด่วน! ‘ประยุทธ์ ‘ประยุทธ์’ เด็ดขาด ใช้ม.44 สั่งพักงาน ‘ขรก.’45ราย –

บัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๕๘
———————————
กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการ (๒๔ ราย)
๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๔ ราย)
(๑) นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวง
(๒) ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
(๓) นายพัฒนา ชาติกฤติบวร อธิบดีกรมพลศึกษา
(๔) นายนิวัตน์ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา

๒. กระทรวงการคลัง (๖ ราย)
(๑) นายสาธิต รังคศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๒) นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๓) นายป้อมเพชร วิทยารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจําภาค ๗
(๔) นายศุภกิจ ริยะการ สรรพากรพื้นที่นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(นายสิริพงษ์ รยะการธีโชติ)
(๕) นายพายุสุขสดเขียว สรรพากรพื้นที่ปัตตานีจังหวัดปัตตานี
(๖) นายมานิตย์พลรัตน์ สรรพากรอําเภอ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตาก จังหวัดตาก

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒ ราย)
(๑) นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
(๒) นายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑ ราย)
(๑) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

๕. กระทรวงมหาดไทย (๑๐ ราย)
(๑) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวง
(๒) นายกิตติภพ ตราชูวณิช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
(๓) นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(๔) นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร
(๕) นายนิรันดร์บุญสิงห์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุรินทร์
(๖) นายพรต ภูภักดิ์ นายอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
(๗) นายภัลลพ พิลา นายอําเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี

(๘) นายสมภพ ร่วมญาติ นายอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
(๙) นายอรรณพ อกอุ่น นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
(๑๐) นายวีรชาติผ่องโชติ นายอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๖. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (๑ ราย)
(๑) พลตํารวจโท สุรพล ทวนทอง จเรตํารวจ

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานอื่นของรัฐ (๑ ราย)
(๑) นายประเสริฐ อภิปุญญา กรรมการติดตามและประเมนผลการปฏิบัติงานของ สํานักงาน กสทช.

กลุ่มที่ ๓ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (จํานวน ๑๔ ราย)
(๑) นายชาติ กันล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
(๒) นายเดชาวุธ เสนยะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําตก อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
(๓) นายสนธยา มีสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
(๔) นายมนตรี ถ้ำเล็บมือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
(๕) นายสริภพ ภูนิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
(๖) นายวรวุฒิ ยิ้มจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
(๗) นายประทีป ยั่งยืน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
(๘) นายภัทรพล จำปารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(๙) นายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(๑๐) นายมนตรีบุญสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแกใหญ่ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(๑๑) นายสมภาร เคนหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
(๑๒) นายทนงทรัพย์ถนอมจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
(๑๓) นายสุวรรณ เมฆบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันไร่อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(๑๔) นายวงศ์พิสุทธิ์ดํารงค์สิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มที่ ๔ นายกเทศมนตรี (จํานวน ๓ ราย)
(๑) นางสาวสุนีปูนกลาง นายกเทศมนตรีตําบลใหม่อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
(๒) นายปัญญา เขียวธง นายกเทศมนตรีตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
(๓) นายรัชนาท ภูผินผา นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งฝน อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มที่ ๕ ปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ (จํานวน ๓ ราย)
(๑) นางสาวมณีรัตน์ดวงกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
(๒) นายฟ้าใส เสนาธรรม ปลัดเทศบาลตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
(นายชยพล เสนาธรรม)
(๓) นายนพคุณ พรหมพุทธา รองปลัดเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพูน – See more at:

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/647258#sthash.MI7fNYz3.dpuf

PRAYUTH

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s