#ด่วน! ‘ #ประยุทธ์’ #เด็ดขาด #ใช้ม. #44 #สั่งพักงาน ‘ #ขรก.’45ราย

ด่วน! ‘ประยุทธ์ ‘ประยุทธ์’ เด็ดขาด ใช้ม.44 สั่งพักงาน ‘ขรก.’45ราย –

บัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๕๘
———————————
กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการ (๒๔ ราย)
๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๔ ราย)
(๑) นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวง
(๒) ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
(๓) นายพัฒนา ชาติกฤติบวร อธิบดีกรมพลศึกษา
(๔) นายนิวัตน์ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา

๒. กระทรวงการคลัง (๖ ราย)
(๑) นายสาธิต รังคศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๒) นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๓) นายป้อมเพชร วิทยารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจําภาค ๗
(๔) นายศุภกิจ ริยะการ สรรพากรพื้นที่นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(นายสิริพงษ์ รยะการธีโชติ)
(๕) นายพายุสุขสดเขียว สรรพากรพื้นที่ปัตตานีจังหวัดปัตตานี
(๖) นายมานิตย์พลรัตน์ สรรพากรอําเภอ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตาก จังหวัดตาก

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒ ราย)
(๑) นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
(๒) นายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑ ราย)
(๑) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

๕. กระทรวงมหาดไทย (๑๐ ราย)
(๑) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวง
(๒) นายกิตติภพ ตราชูวณิช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
(๓) นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(๔) นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร
(๕) นายนิรันดร์บุญสิงห์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุรินทร์
(๖) นายพรต ภูภักดิ์ นายอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
(๗) นายภัลลพ พิลา นายอําเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี

(๘) นายสมภพ ร่วมญาติ นายอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
(๙) นายอรรณพ อกอุ่น นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
(๑๐) นายวีรชาติผ่องโชติ นายอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๖. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (๑ ราย)
(๑) พลตํารวจโท สุรพล ทวนทอง จเรตํารวจ

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานอื่นของรัฐ (๑ ราย)
(๑) นายประเสริฐ อภิปุญญา กรรมการติดตามและประเมนผลการปฏิบัติงานของ สํานักงาน กสทช.

กลุ่มที่ ๓ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (จํานวน ๑๔ ราย)
(๑) นายชาติ กันล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
(๒) นายเดชาวุธ เสนยะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําตก อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
(๓) นายสนธยา มีสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
(๔) นายมนตรี ถ้ำเล็บมือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
(๕) นายสริภพ ภูนิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
(๖) นายวรวุฒิ ยิ้มจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
(๗) นายประทีป ยั่งยืน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
(๘) นายภัทรพล จำปารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(๙) นายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(๑๐) นายมนตรีบุญสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแกใหญ่ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(๑๑) นายสมภาร เคนหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
(๑๒) นายทนงทรัพย์ถนอมจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
(๑๓) นายสุวรรณ เมฆบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันไร่อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(๑๔) นายวงศ์พิสุทธิ์ดํารงค์สิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มที่ ๔ นายกเทศมนตรี (จํานวน ๓ ราย)
(๑) นางสาวสุนีปูนกลาง นายกเทศมนตรีตําบลใหม่อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
(๒) นายปัญญา เขียวธง นายกเทศมนตรีตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
(๓) นายรัชนาท ภูผินผา นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งฝน อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มที่ ๕ ปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ (จํานวน ๓ ราย)
(๑) นางสาวมณีรัตน์ดวงกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
(๒) นายฟ้าใส เสนาธรรม ปลัดเทศบาลตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
(นายชยพล เสนาธรรม)
(๓) นายนพคุณ พรหมพุทธา รองปลัดเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพูน – See more at:

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/647258#sthash.MI7fNYz3.dpuf

PRAYUTH

#CRIME #ยะลาระเบิด #อีก‬ #1#‪‎เย็นๆ#ใกล้ค่ำ

‪#‎เย็นๆใกล้ค่ำ_ยะลาระเบิดอีก‬ 1 / ‪#‎ควันหลง‬ . 18.15 น. เกิดเหตุระเบิด-ร้านขายของชำปากซอยมะลิ ชื่อร้านมนูรุ่งเรือง ถ.ผังเมือง 4 ยะลา แรงระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้ของภายในร้าน จนท.ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว..น่าจะเป็นระเบิดที่หลงเหลือเมื่อวานนี้ครับ..แต่มาระเบิดวันนี้ !! . 18.15 น. เกิดเหตุระเบิด-ร้านขายของชำปากซอยมะลิ ชื่อร้านมนูรุ่งเรือง ถ.ผังเมือง 4 ยะลา แรงระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้ของภายในร้าน จนท.ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว..น่าจะเป็นระเบิดที่หลงเหลือเมื่อวานนี้ครับ..แต่มาระเบิดวันนี้ !! CR.CATHAY MEE

Four more bombs exploded in Yala’s Muang district this morning, injuring two and bringing the total number of bombing incidents in the province since Thursday night to 28 and casualties to 20.

11235447_798679960219313_4815355744905440266_n 11140747_798680036885972_2846262540123233294_n 17.00 น. กู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลา มารับทหารพราน-นภดล อาบายู จากเหตุปะทะถูกยิงเข้าท้องที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส มาทาง ฮ. จาก รพ.สุไหงโก-ลก นำส่ง รพ.ศูนย์ยะลา !! . เหตุนี้เกิดเมื่อเวลา 11.07 .น. มี อส.ทพ.เสียชีวิต 1 คน ชื่อ อส.ทพ.เอกชัย ดอเลาะ (‪#‎ตามภาพถ่ายล่าง‬) – กองร้อย ทพ.1102 ฉก.ทพ.11 ชุด รปภ.ครู รร.บ้านน้ำทุเรียน เหตุเกิดที่ บริเวณวงเวียน บ้านลูโบ๊ะลาเซาะ ม.1 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส !! 11212684_798671473553495_6936272551307388467_o10418888_798671596886816_2663274925016087688_n11180301_798671393553503_7393840365562584856_n

ทหารพรานโดนซุ่มยิง เสียชีวิต 1 บาดเจ็บสาหัส 1 @ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส . (15 พค.) เมื่อเวลา 11.07 น. เหตุ ว.19 กองร้อย ทพ.1102 ฉก.ทพ.11 ชุด รปภ.ครู รร.บ้านน้ำทุเรียน บริเวณ วงเวียน บ้านลูโบ๊ะลาเซาะ ม.1 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส / เบื้องต้น จนท.ทหารเจ็บสาหัส 2 นาย ทราบชื่อ !! . 1. อส.ทพ. นภดล อาบูยา (โดนเข้าที่ท้อง นำส่งต่อ รพ.สุไหงโก-ลก ) 2. อส.ทพ.เอกชัย ดอเลาะ (โดนบริเวณหัว – อาการสาหัส ..‪#‎ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว‬ R.I.P.) . มีรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบต่อไป !!

A ranger volunteer was killed and three others wounded in an ambush in Narathiwat’s Sukhirin district on Friday morning.

1510716_798587296895246_4181313549625314094_n11130348_798587276895248_506058581311575004_o

ด่วน! ชาวยะลาผวา นอนฟังเสียงระเบิด! โจรใต้บึ้มทั่วยะลากว่า 24 ลูก ชาวบ้านเจ็บแล้ว 3…
เมื่อเวลาประมาณ19.30 น. วันนี้ (14 พ.ค. 58) เกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา เบื้องต้น 24 ลูก พิสูจน์แล้ว 16 จุดดังนี้
1.แยกโรงฆ่าสัตว์
2.ตู้ ATM หน้าไฟฟ้า
3.หน้าวิทยาลัยเทคนิค
4.เซเว่นใกล้สถานีรถไฟ
5.ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส
6.หน้าร้านศรีสมัย ถ.สิโรรส
7.แผงผลไม้ตลาดเมืองใหม่
8.สามแยกโรงฆ่าสัตว์ เมืองใหม่
9.สถานีรถไฟ
10.ตลาดเก่าวิฑรูย์อุทิศ 1 จำนวน 2 ลูก
11.หน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา
12.หน้า ธกส.
13แยกโรงฆ่าสัตว์
14.สาย15 มลายูบางกอก
15.หน้าสถานีรถไฟ
16. สามแยกเรือนจำ
เบื้องต้นชาวบ้านบาดเจ็บ 3 ราย ส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลา CR. TRUTH

10922422_847788071935425_1514759079272138306_n

!! #ကိုေနမ်ိဳးဇင္ #ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားေတြကို #နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေထာင္ခ်အေရးယူေနၾကၿပီ တဦးစီကို ေလးႏွစ္ေလးလခ်လိုက္ပါၿပီ

NAY MYO ZIN

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွာ ကိုေနမ်ိဳးဇင္ ရဲေတြကိုေျပာခဲ့တဲ့စကား ၁၅.၅.၂၀၁၅ Dagon Township Court Nay Myo Zin

နိင္ငံေတာ္တာဝန္႐ွိလူႀကီမင္းမ်ားအေျပာကတမ်ဳိးလုပ္ေတာ့ ေအာက္တန္းစားအလုပ္နဲ႔တုိင္ျပည္ႀကီးကုိပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းဆက္မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့လုိကုိေနမ်ဳိးဇင္ကေျပာcr.အာဏာရွင္ က်ဆံုးပါေစ-

အမ်ားအက်ိးသယ္ပိုးေဆာင္႐ြက္ၿပီးကိုယ္က်ိဳးမဖက္ ဘဲ ျပည္သူဘက္ကေနစြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ငါတို႔ဆရာသမားကိုမတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ေထာင္ ခ်ခဲ့တဲ့မတရားသူႀကီးေတြ တရုတ္ကြၽန္ခံ တဲ့ေကာင္ ေတြ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ္နိုင္ငံမွာရွိတဲ့ျပည္သူလူထု မွမေထာက္ဘဲ မတရားပုဒ္မတပ္ၿပီးဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ တာဟာ တရားပါသလား ျပည္သူအက်ိဳးျပဳၿပီးျပည္သူ႔ဘက္ကရပ္တည္တဲ့သူကို ၾကေတာ့ေထာင္ထဲထည့္ၿပီး လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းကိစၥျဖစ္ခဲ့တံုးက တရုတ္ကြၽန္ ရဲ ကေသ နတ္နဲ႔ပစ္သတ္လို႔ေသခဲ့တဲ့ ေဒၚခင္ဝင္းအမႈၾကေတာ့ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြဘာလုပ္ေနလဲ ဒါမ်ိဳးၾကေတာ့ တရားသူႀကီးေတြဘာလုပ္ေနလဲ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ၾကည့္ရင္ တရားေရးစီရင္ခ်က္ေတြဟာလံုးဝယံုၾကည္ စရာမရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္ သူေတာ္ေကာင္းေတြအခ်ဳပ္ေထာင္ေရာက္ေနၿပီး သူယုတ္မာေတြၾကေတာ့လႊတ္ထားတာ တရားပါ သလား စဥ္းစားၾကပါအုံး မတရားသူႀကီးေတြနဲ႔ တရုတ္ကြၽန္ခံတရုတ္လက္ပါးေစေတြရယ္ ဆရာသမားကိုေနမ်ိဳးဇင္ ျပည္သူ႔ေတြရဲ႕ေမတၱာေရ ေတြနဲ႔ျပည္သူ႔ကိုယ္စားဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္နိုင္ပါေစလို႔ CR.Koyote Soe 10363326_408713185968004_4831985663850633771_n10410692_408713245967998_4939809871557940462_n 11148345_938280802876720_4050148425320934867_n11039301_1587017834889661_4433872393846523468_n 11216702_1587014184890026_6029537068022118706_n