#PM #PRAYUTH #announced the #lifting of #martial #law- #Section #44

Prime Minister Gen Prayut Chan-o-cha Wednesday night announced the lifting of martial law and invoked Section 44 of the interim Constitution to maintain peace and order in the country. The announcement endorsed by His Majesty the King became effective April 1. The announcement reasoned the lifting of the martial law that it was not necessary to keep martial law in the country . However Gen Prayut, in his capacity of the leader of the National Council for Peace and Order, issued another order to maintain peace and order in the country. The order empowers military officer from the rank of sub lieutenant to be law enforcement officer, and empowers military officers to detain person considered detrimental to national security, and to forbid any person to leave the country. 10407034_752951704818302_3446849063369053796_n

feeling thankful 🙂

44

PRAYUTH

!! #คสช. #ฉบับที่ #3/2558 #ประกาศ #เลิกใช้กฎอัยการศึก

21.30 น. ประกาศ เลิกใช้กฎอัยการศึก โปรดเกล้าฯ ยกเลิกกฏอัยการศึกแล้ว ใช้มาตรา 44 แทน ..ให้ทหารเป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบ . ********************** . คำสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 เรื่องการใช้มาตรา 44 ตามรธน.ชั่วคราวปี 2557 หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการได้อย่างเบ็ดเสร็จ . ให้ทหารยศร้อยตรีขึ้นไป..เป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความมั่นคง คุมตัวผู้ต้องสงสัยไม่เกิน 7 วัน cr. cathay mee 10407034_752951704818302_3446849063369053796_n 11113206_752941178152688_726427699968769196_n เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ สั่ง ณ.วันที่ 1 เมย.2558 เพื่อนๆ อ่านเพิ่มเติม ฉ.ที่ 3/2558 นี้นะ (ยาวอ่ะ) 11067483_752946338152172_7124170704255020639_n 11130293_752946434818829_495445950103692192_n11111910_752946488152157_5601169620895236124_o

10401869_826456560741107_1732342780972279605_n

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรแล้ว จึงเห็นสมควรดำเนินการป้องกันการกระทำที่เป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว มีคำสั่งดังต่อไปนี้
———————————————————————————–
ข้อ1.คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ2.ในคำสั่งนี้ โดยให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งหมายถึงทหาร ที่มียศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีขึ้นไป และผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งหมายถึงข้าราชการทหารที่มียศต่ำกว่าร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ปฏิบัติตามคำสั่งนี้
ข้อ3.ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันการกระทำผิดดังต่อไปนี้ อาทิ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 107-112 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ความผิดอันฝ่าฝืนคำสั่งของคสช. หรือหัวหน้าคสช.
ข้อ 4 ในการดำเนินการตามข้อ 3 ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ออกคำสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานต่อเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย หรือมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสาร หรือหลักฐานใดที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามข้อ 3 (2) จับกุมตัวบุคคลที่กระทำความผิดซึ่งหน้า และควบคุมผู้ถูกจับนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป (3) ช่วยเหลือสนับสนุน หรือเข้าร่วมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในความผิดตามข้อ 3 ในการเข้าร่วมดังกล่าวให้ถือว่า เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (4) เข้าไปในเคหะสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น รวมตลอดทั้งค้นบุคคล หรือยานพาหนะใดๆ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยอันตามสมควรว่าบุคคลกระทำความผิดตามข้อ 3 หลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้ หรือจะใช้ในการกระทำความผิดตามข้อ 3 หรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม (5) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบตาม (4) (6) กระทำการอื่นใดตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย
ข้อ 5 ในกรณีที่มีความจำเป็นที่แก้ไขสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือป้องกันไม่ให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย มีอำนาจออกคำสั่งห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลาย ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิด จนกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการออกคำสั่งดังกล่าวเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยจะกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งด้วยก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าคสช.จะกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยก็ได้ Continue reading “!! #คสช. #ฉบับที่ #3/2558 #ประกาศ #เลิกใช้กฎอัยการศึก”

#THAILAND #APRIL #FOOL #UN “#EXPERT #Prayuth

You need to consider the damage it does to the nation,” he said.
Asked by a reporter how he would shut down the media, Mr Prayuth replied: “Execution, perhaps? Don’t ask silly questions.  The media only needs to be careful, and stick to ethics.”

LOVE PRAYUTHprayuthnayok prayuth

“There is no sense that General Prayuth spoke in jest,” the expert said. “But even if he did, the idea that the killing of journalists – let alone the shutting down of media in light of criticism – can be a laughing matter is reprehensible.”

#Myanmar #Netherlands #Queen #Maxima #Visit #photos

11046397_10204270770593566_3272108800407223090_n10687458_684099071717962_7161865113234054708_o 11127592_1603640386545381_1131592185_n11130549_1603640349878718_73133285_n11101909_1603640373212049_273912399_n 11114238_10204273572023600_12283437424726695_n 10956361_684099051717964_422177954616637232_o 11071739_684573198337216_5210052565586079298_o11099752_684573201670549_7788146049796650776_o 11115776_684573525003850_5717458077398509321_o

: နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ဘုရင္မ( Queen Maxima ) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား.
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဧၿပီလ ၁ ရက္ ေန႔ မြန္းလဲ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္က နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ဘုရင္မ( Queen Maxima ) အဖြဲ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းရွိ ေကာ္မတီေဆာင္ I-12 တြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုရာ ဥကၠ႒ မွလက္ခံေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္(မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္)၊ ေဒၚခင္ဆန္းလိႈင္(ပုလဲမဲဆႏၵနယ္)၊ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း(လွည္းကူးမဲဆႏၵနယ္)၊ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္(ပုဗၺသီရိမဲဆႏၵနယ္) တို႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

11080406_962650090441854_2151296600077960534_o11078055_962650150441848_6981652963853220207_o

11083604_10204272458955774_593365672219792898_n 11129215_10204272461115828_2972457424108621910_n