#ကိုေအာင္ေနမ်ိဳး #ျပန္လြတ္ပါၿပီ။ #myanmar #breaking #news #reporter #nay #myo #released

ကိုေအာင္ေနမ်ိဳး ျပန္လြတ္ပါၿပီ။- AUNG NAY MYORELEASED FORM PRISON photocr. susu nway

AUNG NAY MYO SUSU

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s