#မက်ေရာက္ဖို ့ ေလ့လာေပးပါ ။ #MNDAA #non #interference #质疑”不干涉别国内政“?

အေရွ ့ေျမာက္ေဒသ တရုပ္လက္ေအာက္
မက်ေရာက္ဖို ့ ေလ့လာေပးပါ ။
သူေရးေနတဲ့ စာေတြ ဓါတ္ပံုေတြက
အေရွ ့ေျမာက္ ေဒသ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ေနလို ့ပါ ။
အင္အားခ်ိနဲ ့ လာတဲ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ ့
ရဲရင္ ့သူတို ့ေအာက္ပြဲခ်ိန္

Now of Burma Army has not become strong ,
courageous coalition insisted that victory !
http://goldentriangle99.blog.sohu.com/307960909.html
တရုပ္ကလက္ေဆာင္ေပးတဲ့ အေရွ ့ေျမာက္ေဒသလား
http://wabangxiaosu.blog.163.com/
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ ့ ဝါဒျဖန္ ့ေနတာလား ။.
http://wabangxiaosu.blog.163.com/…/12747727620131127126114…/
1960 , Zhou Enlai , not only the overall requirements
by Myanmar Yunnan “McMahon Line” area more than
two hundred thousand square kilometers territory and
millions of our compatriots as a gift to Myanmar ,
also has in 1960 and 1962 out of the PLA Second help
Burmese army stationed in
the local fight against Nationalist Chinese territory defenders ,
the defenders will be expelled from
the KMT after Dianxi tracts of Chinese territory and
then the Chinese territory to the Myanmar government !
Let cited during World War II created
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္မႈ ။

Questioned the “non-interference in internal affairs”? 2015-02-28 17:19:03 Non-interference in the internal affairs of the DPRK has been seen as an important principle of diplomacy, the divine can not be questioned, after years of propaganda, popular. But in today’s world, recognized the principle of non-interference in internal affairs, and almost all of the small and the weak, because of their ability to not interfere with other countries’ internal affairs, afraid to interfere in its internal affairs of other countries in turn. United States, Russia these countries, does not recognize this principle, contrary to their own interests, and sometimes also “for humanitarian purposes,” “out of international responsibility” considerations, righteous interference in internal affairs. Even small European countries Albania, because the same family of Kosovar Albanians in the Federal Republic of Yugoslavia by the so-called discrimination against oppression, but also the courage to stand up to “interference in the internal affairs of the FRY” Support fighting for independence of Kosovo. These countries interfering in other countries’ internal affairs, it really is much ado about nothing, vexatious, bullying you? Definitely not. In today’s world, people and economic exchanges frequently irreversible trend of globalization, between countries difficult as ancient as never in contact with intercourse, something of a country, often involves the interests of other countries, is not simple is the internal affairs of the country. In order to justify intervention affairs of other countries, is not only necessary, but is justified, welcome. When the United States at the time of the Rwandan genocide omission resulting in the domestic and US authorities have been criticized internationally. Only a gross interference in the internal affairs of a naked violation of the sovereignty and territorial integrity, will be condemned by the international community, Our year advocate of non-interference in internal affairs, in the final analysis is nothing more than strong enough to be keeping a low profile, was also against other countries as interference in our internal affairs weapons. However, since the founding of the DPRK from the non-interference in the internal affairs of the United States, the United States has not grateful for this, it stopped to interfere in our internal affairs. The answer is clearly no. Recapture farther, since the Opium War, China may have interfered in the internal affairs powers? Powers but also our non-interference in their internal affairs but had to stop interfering in China’s internal affairs? Visible, non-interference in internal affairs, and people still looking for an excuse to interfere with us. And as long as we have the strength, even to interfere in the internal affairs of others, people still dare to interfere in China’s internal affairs in turn. In Myanmar relations, for example, Myanmar and country but one of the countries jointly advocated “peaceful coexistence” and peaceful coexistence among the important one is noninterference in each other’s internal affairs, Burma period, does not interfere with the people of Burma internal affairs (of course, when the old Burma Exclusion earlier, China’s support for Burma, the objective is also to protect the Chinese in Myanmar, especially in northern Burma Chinese interests, is justified)? Many domestic ridiculous propaganda to brainwash the people were, I did not think the DPRK interfered in the internal affairs. Myanmar authorities on the Chinese course was unhappy, but Burma may have therefore interfere in our internal affairs, the answer is clearly no. Our military has now grown into a large economic power, the whole country is to achieve the great rejuvenation of the Chinese dream and struggle, we can no longer small weak country itself, but to do an upright, contribute to world peace and development of responsible big country instead of doing a self-preservation, a small country to evade responsibility. We have a responsibility to full strength to play a greater role in world affairs, which inevitably will appear called “interference in the internal affairs” of the problem. Of course, the interference must be justified on the premise that, to be well-founded, rather than bullying. Today courageous humanitarian disaster is happening, courageous Chinese old Burma is facing racial persecution, peace and stability has been severely damaged China-Burma border, to our national interest and national morality, our country can confidently of his good offices to urge the parties to the ceasefire, support bold restoration of peace autonomy. Even if the country is not involved in the transaction and courageous, the Myanmar authorities for historical reasons, due to the fact that China and courageous Chinese flesh and blood, also affirmed that China supports the courageous Chinese armed forces, finds Chinese interference in the internal affairs of Myanmar. In fact, since the outbreak of conflict in bold, some Burmese military and political figures, including some of the media have been fabricated accusations that China supports courageous allies. Even if we insist on non-interference, people still do not appreciate, we still found to interfere, this is really our sorrow. ###### 质疑”不干涉别国内政“? 2015-02-28 17:19:03 不干涉别国内政一直被视为本朝外交的重要原则,神圣不可质疑,经过多年宣传,深入人心。 但当今世上,认可不干涉别国内政原则的,几乎都是小国弱国,因为自身没有干涉别国内政的能力,又怕别国反过来干涉其内政。美国、俄罗斯这些大国,根本不认可此原则,反而为了其本国利益,有时候也是“出于人道主义目的”,”出于承担国际责任“的考虑,理直气壮的干涉别国内政。连欧洲小国阿尔巴尼亚,因为同族的科索沃阿族人在南联盟境内受到所谓的歧视压迫,也勇敢的站出来”干涉南联盟内政”支持科索沃闹独立。这些干涉别国内政的国家,真是是无事生非吗、无理取闹、恃强凌弱吗?非也。当今世界,人员和经济往来频繁,全球化的趋势不可逆转,国与国之间很难像古代那样老死不相往来往来,一国内部之事,往往也牵扯到别国的利益,并非简简单单是该国的内政。为了正当理由去介入别国事务,不但是必要的,而且是正当的,受欢迎的。当年美国在卢旺达种族大屠杀时的不作为,导致美国当局在国内和国际上都备受指责。只有粗暴干涉别国内政、赤裸裸侵犯他国主权和领土的行为,才会受到国际社会的谴责, 我国当年倡导不干涉别国内政,说到底无非是实力不够,要韬光养晦,当时也作为抵御别国干涉我国内政的武器。然而,本朝开国至今,从不干涉美国内政,美国有没对此感恩戴德,停止过干涉我国内政呢。答案显然是没有。再放远些,鸦片战争以来,中国可曾干涉过列强内政?列强又可曾因我们不干涉他们的内政而停止干涉中国内政?可见,不干涉别国内政,人家照样要找借口干涉我们。而只要我们有实力,即便干涉人家内政了,人家照样不敢反过来干涉我国内政。以中缅关系为例,缅甸乃是和我国共同倡导”和平共处五项原则“的国家之一,和平共处五项原则其中重要一条就是互不干涉内政,缅共时期,难道我国没有干涉人家缅甸内政(当然,当时老缅排华在先,我国支持缅共,客观上也保护了缅甸华人尤其是缅北华人的权益,是正当的)?可笑国内很多人被宣传给洗脑了,以为本朝真没干涉过别国内政。当时缅甸当局固然对中国不满,但缅甸可有因此干涉我国内政,答案显然没有。我国现在已经成长为军事经济大国,举国上下正在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗,我们再不能以弱国小国自居,而要做一个堂堂正正的、为世界和平发展做贡献的负责的大国,而不是做一个明哲保身、逃避责任的小国。我们完全有实力也有责任在世界事务发挥更大作用,这就不可避免的会出现所谓”干涉别国内政“的问题。当然,干涉的前提是要有正当理由,要有理有据,而不是一味恃强凌弱。如今果敢正在发生人道主义灾难,果敢华人正在面临老缅的种族迫害,中缅边境的和平安定被严重破坏,为了我国的国家利益和国家道义,我国完全可以理直气壮的出面斡旋,敦促各方停火,支持果敢恢复和平自治。 就算我国不介入果敢事务,缅甸当局出于历史原因,出于果敢华人和中国血脉相连的事实,也会认定中国支持果敢华人武装,认定中国干涉了缅甸的内政。事实上,自从果敢爆发冲突以来,缅甸的某些军政要人、包括一些媒体一直在无中生有的指责中国支持果敢同盟军。就算我们坚持不干涉,人家照样不领情,照样认定我们干涉,这真是我们的悲哀。 http://blog.sina.com.cn/s/blog_5db540090102vi29.html monkey

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s