!! #တပ္ေတာ္ ရဲ ့ေအာင္ပြဲသတင္းမ်ား လို #တရုပ္ ေရးသားထားတဲ့ #သတင္းပါ ။

JOINT STATEMENT MNDAA TNLA,AA,

အေရွ ့ေျမာက္ ေဒသ
တရုပ္လက္ေအာက္ ေရာက္ရွိေရး မဟာဗ်ဴ ဟာ
အတြက္ တရုပ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ သို ့အိပ္ဖြင့္ ေပးစာ
ဘယ္သူက တာဝန္ယူမွာလဲ ။

##########

မႈ တို ့ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ တပ္ေတာ္ ရဲ ့ေအာင္ပြဲသတင္းမ်ား လို ့ ႏို္င္ငံတကာ ရဲ ့ တရုပ္မ်ား ေထာက္ခံမႈ အတြက္ တရုပ္ဘာသာနဲ ့ ေရးသားထားတဲ့ သတင္းပါ ။ တရုပ္အစိုးရ ရဲ ့တိုက္ရိုက္ အကူအညီ မရႏိုင္တဲ့ ဖုန္ၾကားရွင္တပ္ဖြဲ ့အေျခအေနက တရုပ္လူထု – ( နယ္စပ္ – ယူနန္ – ႏိုင္ငံတကာ ) ေတြက အကူအညီ ရႏိူင္ပါတယ္ ။ ျမန္မာ တရုပ္ နယ္စပ္ဟာ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္လ်ားျပီး ျမန္မာျပည္ဖက္ နယ္စပ္က လမ္းခရီး အခက္အခဲ ျဖစ္ေနဆဲပါ ။ တရုပ္ျပည္ဖက္ နယ္စပ္က လမ္းခရီး ေကာင္းမြန္ လြန္းလွပါတယ္ ။ ျမန္မာျပည္က ထြက္သမွ် သယံဇာတေတြထဲက သတၳဳ ေတြအားလံုး ယူနန္ နယ္ေျမထဲမွာ အရည္ၾကိဳ ျပီး လက္နက္ ထုတ္ေနၾကတာပါ ။ တရုပ္ ဗဟို အစိုးရ အျမတ္ေတာ္ခြန္ မစစ္ႏိုင္ေအာင္ စီမံ ေဆာင္ရြတ္ထား ႏုိင္တဲ့ အေျခအေန နဲ ့နယ္ေျမ မ်ိိဳ း ျဖစ္ႏိုင္လို ့ လက္နက္ေတြ ဒလေဟာ ထြက္ေနတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ တရုပ္နဲ ့ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဦးပိုင္ ထဲက ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ၾကီးကို တကယ္ ခ်စ္တယ္ ဆိုရင္ ေအာက္ေျခက စစ္သည္ေတာ္ေတြကို ေလးစားတယ္ ဆိုရင္ တရုပ္ အစိုးရ အေနနဲ ့ နယ္စပ္ တိုက္ပြဲေတြကို ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ တရုပ္ေတြနဲ ့ လာပ္စားျပီး စီးပြားေရး လုပ္ေနတာ ရပ္လိုက္ပါ ။ တရုပ္ျပည္ကို သယ္သြားတဲ့ သယံဇာတပစၥည္း စာရင္း ေတြ အတိ အက် ေစ်းႏံႈးနဲ ့ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးပါ ။ ဦးပိုင္ နဲ ့အစိုးရက စစ္သည္ေတာ္ေတြ သတ္ဖို ့ တဖက္လွည့္ နဲ ့ အားေပးေနတဲ့ လုပ္ရပ္မွန္ သမွ် ရပ္ဆိုင္းပါ ။ Translation Htay Tint mndaa

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5db540090102vi29.html

http://blog.sina.com.cn/s/blog_9ce88e820102vbc8.html အေရွ ့ေျမာက္ေဒသ တရုပ္လက္ေအာက္ မက်ေရာက္ဖို ့ ေလ့လာေပးပါ ။ သူေရးေနတဲ့ စာေတြ ဓါတ္ပံုေတြက အေရွ ့ေျမာက္ ေဒသ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ေနလို ့ပါ ။ အင္အားခ်ိနဲ ့ လာတဲ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ ့ ရဲရင္ ့သူတို ့ေအာက္ပြဲခ်ိန္ Now of Burma Army has not become strong , courageous coalition insisted that victory ! https://democracyforburma.wordpress.com/2015/02/28/မက%E1%80%BAေရာက္ဖို-့-ေလ့လာေပးပ/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s