#ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး #စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႕ထုတ္ျပန္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ (ကိုးကန္႔) ကိုယ္ ပိုင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ ေဒ သ တြင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦးအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ …

10378067_955324564502032_8048335741143116657_n

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔အမွတ္(၁/ ၂၀၁၅)
၁၃၇၆ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း(၁)ရက္
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈)ရက္
၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး(ၾကည္း) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၁)ကို ၁၃၇၆ခုႏွစ္၊ တပို႔တဲြလျပည္ေက်ာ္(၁၄)ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇)ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္(ေလာက္ကိုင္)၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦးအား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာ၀န္မ်ားကို လည္းေကာင္း က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။
၂။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသအတြင္းရွိ ေဒသအတြင္းရွိ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တို႔သည္ ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသ ကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)၏ ကြပ္ကဲမႈအရ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအတြင္း စစ္နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္၍ စစ္နယ္ေျမ မွဴးမ်ားကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ခန္႔ထားႏုိင္သည္။
၄။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသအတြင္း မိမိကိုယ္တုိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စစ္နယ္ေျမမွဴးမ်ား ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ တာ၀န္ လႊဲအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္-
(က) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
၁- လုံၿခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊
၂- လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊
၃- ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊
၄- သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား။
(ခ) တရားစီရင္ေရး
၁- တရားရုံးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလအတြင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မူခင္းမ်ားကို တည္ဆဲ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တရားရုံးမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းသည့္ စစ္ခုံရုံးမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးစီရင္ႏုိင္သည္။
၂- စစ္ခုံရုံးျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ စစ္ခုံရုံးမ်ားသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မူခင္းမ်ားကို အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္ ႏုိင္သည္။
၃- ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း။ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားတြင္ မည့္သို႔ပင္ ပါရွိေစကာမူ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား(က)ပါ ျပစ္မႈ တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္သူ တစ္ဦးအား စစ္ခုံရုံးက ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ပါက ေအာက္ပါ ျပစ္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်မွတ္ရမည္-
(ကက) ေသဒဏ္၊
(ခ ခ) ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္၊
(ဂ ဂ) သုံးႏွစ္ေအာက္မေလ်ာ့ေသာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သို႔တည္းမဟုတ္ သုံးႏွစ္ေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္။
၄- အတည္ျပဳျခင္း။ စစ္ခုရုံးမ်ားက ခ်မွတ္ေသာ ဆုံျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီရင္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။ သို႔ရာတြင္ ေသဒဏ္စီရင္ပါက ထိုသို႔ စီရင္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ အတည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိေသာ ေထာင္ဒဏ္စီရင္ပါက ထိုသို႔ စီရင္ျခင္းသည္ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိမွသာ အတည္ျဖစ္ သည္။ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိသည္-
(ကက) ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊
(ခ ခ) ျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့ေပါ့ေစျခင္း၊
(ဂ ဂ) ျပစ္ဒဏ္ကို ပို၍ နိမ့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးအစားသို႔ ေလ်ာ့ေပါ့ ေျပာင္းလဲျခင္း၊
(ဃဃ) ျပစ္မႈ ထင္းရွားစီရင္ျခင္းကို အတည္ျပဳျခင္း။
၅- အယူခံျခင္း။ စစ္ခုံရုံးမ်ားက ေသဒဏ္စီရင္ပါက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အယူခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ၊
၆- ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ စစ္ခုံရုံးမ်ားကိ ေသဒဏ္စီရင္ပါက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသို႔ လည္းေကာင္း၊ အျခား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရ ပါက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)ထံသို႔ လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ မိမိသေဘာ အေလ်ာက္လည္း ျပင္ဆင္မႈ ဖြင့္၍ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္သည္။ ျပင္ဆင္မႈ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိသည္-
(ကက) ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊
(ခ ခ) ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ ေစျခင္း၊
(ဂ ဂ) ျပစ္ဒဏ္ကို ပို၍နိမ္႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးအစားသို႔ ေလ်ာ့ေပါ့ ေျပာင္းလဲျခင္း၊
(ဃဃ) ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ျခင္းကို အတည္ျပဳျခင္း။
၇- တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပင္ဆင္မႈ ဖြင့္၍ ေဆာင္ရြက္ သည့္ ကိစၥတြင္အထက္အပိုဒ္ငယ္ (၆)တြင္ ပါရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအျပင္ ျပစ္ဒဏ္ကို တိုးျမွင့္ႏုိင္သည္။
၅။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္)သည္ မိမိ၏ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္း ႏိုင္သည္။
၆။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္၊ ၾကည္း ၂၀၈၃၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦး၊ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ကိုင္) သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သို႔ အစီရင္ခံရမည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး
………………………………………………………………………………………..
ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား(က)
စစ္ခုံရုံးျဖင့္ စစ္ေဆးမည့္ ျပစ္မႈမ်ား
၁။ ႏုိင္ငံေတာ္ သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၂)၊
၂။ အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈ(ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၄-က)၊
၃။ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ား၊
၄။ လက္နက္အက္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ား၊
၅။ လူသတ္မႈ၊
၆။ လူေသမႈ၊
၇။ မုဒိန္းမႈ၊
၈၊ လုယက္မႈ၊
၉။ ဓားျပမႈ၊
၁၀။ အဂတိလုိက္စားမႈ၊
၁၁။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ား၊
၁၂။ ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ား၊
၁၃။ ၁၉၆၃ခုႏွစ္၊ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ား၊
၁၄။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ား၊
၁၅။ သတင္း မီဒီယာ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ား၊
၁၆။ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း လုပ္ငန္း ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ား။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ဥပေဒကဲ့သုိ႕အာဏာတည္ေသာ အမိန္႕အမွတ္ (၁/၂၀၁၅) ၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ တပုိ႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္) PRESIDENT OFFICE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ■ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္း ■ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ၁။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကုိးကန္႕ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕မွ စတင္၍ ကုိးကန္႕ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားလာသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ အရ တားျမစ္မိန္႕ ထုတ္ျပန္၍ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။ ၂။ သုိ႕ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ ပုိမုိမ်ားျပား က်ယ္ျပန္႕လာၿပီး ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ရုံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႕ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ ထိပါးအႏၱရာယ္ ျပဳသည့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ (က)အရ ကုိးကန္႕ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ယေန႕မွစ၍ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာလုိက္သည္။ ၃။ ဤအမိန္႕သည္ ယေန႕မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၉၀)အထိ အတည္ျဖစ္သည္။ (ပုံ)သိန္းစိန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ဥပေဒကဲ့သုိ႕အာဏာတည္ေသာ အမိန္႕အမွတ္ (၂/၂၀၁၅) ၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ တပုိ႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႕ထုတ္ျပန္ျခင္း ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ၁။ ဥပေဒကဲ့သုိ႕ အာဏာတည္ေသာအမိန္႕ (၁/၂၀၁၅)ျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထားသည့္ ကုိးကန္႕ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္ မူလအေျခအေနသုိ႕ အျမန္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႕ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ၂။ ကုိးကန္႕ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား အပ္ႏွင္းလုိက္သည္။ ၃။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ယင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စစ္ဘက္အာဏာပုိင္ တစ္ဦးဦးကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ (ပုံ)သိန္းစိန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ MNDAA LETTERMNDAA LETTERMNDAA LETTER_

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s