!! #ၾကက္ေျခနီအလံတင္၍ ေလာက္ကိုင္ရွိဒုကၡသည္မ်ားအား

ၾကက္ေျခနီအလံတင္၍ ေလာက္ကိုင္ရွိဒုကၡသည္မ်ားအား သြားေရာက္ကယ္ဆယ္ေသာ အရပ္ယာဥ္တန္းအား ပါစင္ေက်ာ္အနီး ကုန္းေပၚမွ ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕ဝိုင္းပစ္….
၈က/၈၆၈၈ ယာဥ္ေမာင္း မ်က္လံုးထိမွန္ ဒဏ္ရာရ..
ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ဝမ္းဗိုက္ေဖာက္ဝင္ဒဏ္ရာရ..
ကြမ္းလံုေဆးရံုပို႔ထားၿပီးျဖစ္.. CR.Kyaw Zay Lynn

10622918_1555509938051150_1145743903702643473_n10980742_1555509674717843_8501330749742685387_n10989174_1555510401384437_9211486424138934584_n

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
■ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္း ■
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PRESIDENT OFFICE

၁။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကုိးကန္႕ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕မွ စတင္၍ ကုိးကန္႕ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားလာသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ အရ တားျမစ္မိန္႕ ထုတ္ျပန္၍ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။

၂။ သုိ႕ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ ပုိမုိမ်ားျပား က်ယ္ျပန္႕လာၿပီး ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ရုံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႕ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ ထိပါးအႏၱရာယ္ ျပဳသည့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ (က)အရ ကုိးကန္႕ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ယေန႕မွစ၍ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာလုိက္သည္။

၃။ ဤအမိန္႕သည္ ယေန႕မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၉၀)အထိ အတည္ျဖစ္သည္။

(ပုံ)သိန္းစိန္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး
ဥပေဒကဲ့သုိ႕အာဏာတည္ေသာ အမိန္႕အမွတ္ (၂/၂၀၁၅)
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ တပုိ႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႕ထုတ္ျပန္ျခင္း
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
၁။ ဥပေဒကဲ့သုိ႕ အာဏာတည္ေသာအမိန္႕ (၁/၂၀၁၅)ျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထားသည့္ ကုိးကန္႕ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္ မူလအေျခအေနသုိ႕ အျမန္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႕ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၂။ ကုိးကန္႕ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား အပ္ႏွင္းလုိက္သည္။

၃။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ယင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စစ္ဘက္အာဏာပုိင္ တစ္ဦးဦးကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။

(ပုံ)သိန္းစိန္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s