#သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ” #လံုးဝ ” #အႀကမ္းမဖက္ရ။

သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ” လံုးဝ ” အႀကမ္းမဖက္ရ။

ေက်ာင္းသားႏွင့္ျပည္သူကို အေျခမခံေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒအား ဆန္႕က်င္ ကန္႔ကြက္သည့္ အႀကမ္းမဖက္ အနုနည္းသက္သက္ျဖင့္ ရန္ကုန္သို့ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္းအား မည္သို႔ေသာ အေႀကာင္းျပခ်က္နွင့္မွ မည္သူမဆို အႀကမ္းဖက္ျဖိဳ ခြင္းႏွိမ္နင္းျခင္းနည္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ႔ေသာ္ ထိုလုပ္ရပ္အား လံုးဝ အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်ပါသည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s