# ေန႔တြင္က်င္းပေသာ (၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ #ကုလသမဂၢ

၉-၁၂-၂၀၁၄ ေန႔တြင္က်င္းပေသာ (၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ တင္သြင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၅)
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ဇြန္န၀ါရီလ (၄) ရက္

 

10402973_926987260654182_8814287466813451235_n

၁။ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄ ေန႔တြင္က်င္းပေသာ (၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးမွျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း သမိုင္းလိမ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ လူမ်ိဳး လံုး၀မရွိေၾကာင္း ဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လံုး၀မရွိေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ထုတ္ ေၾကျငာျမြက္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္မ်ိဳးသားလံုးက ျငင္းပယ္ထားေသာ သမိုင္းလိမ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အျပည့္အ၀ အသိအမွတ္ျပဳရန္ (၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခ်မွတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရင္တြင္း ဆႏၵမွန္မ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ အတင္းအဓမၼ လိုရာဆြဲ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကို စြက္ဖက္ထိပါးမႈျဖစ္သည့္အျပင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမတည္တံ့မႈကို တိုက္ရိုက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သျဖင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက လံုး၀ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည္။

၄။ ဤသို႔ မတရားေသာ အင္အားသံုး ဆံုးျဖတ္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို လိုအပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

( ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ၏ ၃-၁-၂၀၁၅ ေန႔ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ )

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s