အေမရိကန္မွာ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာနိုင္ငံမွ ရဲအရာ႐ိွျဖစ္လာတဲ့ စိန္ေပါလ္ အကယ္ဒမီရဲအရာ႐ိွ သင္တန္းဆင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားျဖစ္သူ ေစာလယ္ထူး!

အေမရိကန္မွာ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာနိုင္ငံမွ ရဲအရာ႐ိွျဖစ္လာတဲ့ စိန္ေပါလ္ အကယ္ဒမီရဲအရာ႐ိွ သင္တန္းဆင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားျဖစ္သူ ေစာလယ္ထူး!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s