#အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆုိသည္မွာ (၁)” #Burma’s #MYANMAR #religious #conversion #law 2014 (draft)

“အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆုိသည္မွာ (၁)”
=======================
အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဟူသည္ လုံၿခဳံေရးဥပေဒပင္ျဖစ္သည္။ တစ္မ်ဳိးသားလုံး လုံၿခဳံေရး၊ တစ္သာသနာလုံး လုံၿခဳံေရး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လုံၿခဳံေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေနေသာ ဥပေဒႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာလုံၿခဳံေရး၊ ဗမာလူမ်ဳိးလုံၿခဳံေရး တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္စရာ ရွိသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဘာသာမ်ဳိးစုံ လုံၿခဳံေရး၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ လုံၿခဳံေရးပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ဘာသာအားလုံး၊ လူမ်ဳိးအားလုံး အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ရရွိ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးႀကီး ဘာသာႀကီးက လူမ်ဳိးငယ္ ဘာသာငယ္မ်ားကုိ အႏုိင္က်င့္၍ မရႏုိင္သလုိ လူမ်ဳိးငယ္ ဘာသာငယ္တစ္ခုခုကလည္း လူမ်ဳိးႀကီး ဘာသာႀကီးကုိ ျပစ္မွားေစာ္ကား၍ မရႏုိင္ေတာ့ေပ။ ဘာသာလူမ်ဳိးအားလုံး သူ႔စည္းႏွင့္သူ ကုိယ္စည္းႏွင့္ကုိယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္စည္းေနထုိင္ႏုိင္ေရးကုိ ေရွးရႈ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၌
(က) ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ
(ခ) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ
(ဂ) တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သုံးေရး ဥပေဒ
(ဃ) လူဦးေရ ထိန္းညွိျခင္းဥပေဒဟူ၍ ဥပေဒခြဲေလးရပ္ရွိေပသည္။ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဟူသည္ ထုိဥပေဒခြဲ ေလးရပ္လုံးကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ ေခၚဆုိထားေသာအမည္ပင္ျဖစ္ေလသည္။
(က) ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ အဘယ့္ေၾကာင့္လုိအပ္သနည္းဆုိလွ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ လာေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
မိန္းကေလးဆႏၵမပါဘဲ လင္ျဖစ္သူႏွင့္ လင္ျဖစ္သူ၏ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မိခင္ဘာသာ တရားကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရသည့္ အႏၲရာယ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ေလသည္။ မိန္းကေလးက ေက်နပ္လွ်င္ ကိစၥမရွိေသာ္လည္း မိန္းကေလးက မိခင္ဘာသာကုိ မစြန္႔လႊတ္ဘဲ တင္းခံေနလွ်င္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မိခင္ဘာသာကုိ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္၍ လင္မသိေအာင္ ခုိးေၾကာင္ ခုိးဝွက္ က်င့္သုံးေနလွ်င္ ျပႆနာရွိလာေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိန္းကေလးဆႏၵပါသည့္တုိင္ ထုိမိန္းကေလး၏ မိဘ အုပ္ထိန္းသူမ်ား မသိလုိက္ရဘဲ လူမသိ သူမသိ တိတ္တိတ္ပုန္း ဘာသာကူးေျပာင္းလုိက္ရျခင္းသည္ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒလုိအပ္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ဥပမာ-လင္ကုိေၾကာက္၍ အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ရေသာ မဝါဝါျမင့္ ဗုဒၶဘာသာဓေလ့ ထုံးစံအတုိင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြား၍ ဥပုသ္ေစာင့္သည္ကုိ လင္ျဖစ္သူ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ရန္မဇန္း သိသြားေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ေျခာက္လ ပ်က္က်သည္အထိ ရုိက္ႏွက္ႏွိပ္စက္မႈကုိ ခံခဲ့ရေပသည္။
မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမဳိ႕နယ္မွ မဇင္ႏြယ္ဝင္းလည္း လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင့္ျပဳမည္ဟူေသာ ကတိစကား ေၾကာင့္ လင္ျဖစ္သူေနာက္လုိက္သြားခဲ့သည္။ ကုိယ္ဝန္ရသည့္အခါမွ အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္း လုိက္ရသည္။ ေခါင္းၿမီးၿခဳံလုိက္ရသည္။
ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕မွ သူနာျပဳဆရာမေလး မဂၤလာဦးညမွာပင္ လားရႈိးဗလီထဲ၌ ေနကာဟ္ဖတ္မႈ ခံယူလုိက္ရသည္။ မိခင္ေက်ာင္းဆရာမႀကီး လုိက္လာသည့္အခါ သမီးျဖစ္သူကလည္း ထြက္မေတြ႕။ ဗလီထဲလည္း ဝင္ခြင့္မရ။ ဗလီဆရာႀကီး ျပေသာ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ကုိ ၾကည့္လုိက္သည့္အခါ သမီးျဖစ္သူသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္သြားခဲ့ေလၿပီတည္း။ ထုိသုိ႔ သတုိ႔သမီးျဖစ္သူ အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္း သြားသည္ကုိ မိဘမ်ား လုံးဝမသိရွိလုိက္ရပါ။ ေမာင္ညီမမ်ား လုံးဝမသိရွိလုိက္ရပါ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အိမ္နီးခ်င္းမ်ား မဆုိထားဘိ မိန္းကေလးဘက္မွ အေဖာ္သက္ေသဟူ၍ တစ္ေယာက္တေလမွ်ပင္ မရွိပါ။ ထုိမိန္းကေလး၏ မိသားစု အဘယ္သုိ႔ ခံစားရပါမည္နည္း? ဤျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကုိ အျခား ဘာသာမ်ားျဖစ္သည့္ ခရဇ္ယန္ႏွင့္ ဟိႏၵဴမ်ားလည္း ေတြ႕ႀကဳံေနရေလသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ဳိး က်ေရာက္ လာေသာေၾကာင့္ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ လုိအပ္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒေပၚေပါက္လာလွ်င္ မိန္းကေလးမ်ား ထုိသုိ႔ အႏုိင္က်င့္မခံရ ေတာ့ေပ။ မိန္းကေလးက ေျပာင္းခ်င္လွ်င္လည္း လြတ္လပ္စြာကူးေျပာင္းခြင့္ ရွိပါသည္။
မိေကာင္းဖခင္သားသမီးပီသစြာ၊ လူမႈေရးအသိရွိသူမ်ားပီသစြာ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပီး တရားဝင္ကူးေျပာင္းဖုိ႔သာ လုိအပ္ပါသည္။ ဘာသာတစ္ခုမွ အျခားဘာသာတစ္ခုသုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း လုံးဝမရွိပါ။ လြတ္လပ္စြာ ကူးေျပာင္းခြင့္ရွိပါသည္။
အမ်ဳိးသားက အမ်ဳိးသမီးကုိ ဖိအားေပး ကူးေျပာင္းခိုင္းျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးက အမ်ဳိးသားကုိ အၾကပ္ကုိင္ ကူးေျပာင္းခုိင္းျခင္း၊ ခ်မ္းသာသူက ဆင္းရဲသူကုိ လာဘ္လာဘျဖင့္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းျခင္း၊ အားႀကီးသူက အားနည္းသူကုိ အင္အားသုံး အႏုိင္က်င့္၍ ဘာသာကူးေျပာင္းခိုင္းျခင္းတုိ႔သည္ အဓမၼနည္းျဖင့္ ထူေထာင္ရာ ေရာက္ပါသည္။
ဘာသာတရားဟူသည္ စိတ္ျပ႒ာန္းေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ သဒၶါတရားသာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတရာ ဖိအားေပးအခံရ၍ မိခင္ဘာသာကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရျခင္းအတြက္ ကာယကံရွင္မွာ ထိခုိက္နစ္နာမႈ မ်ားျပားတတ္ပါသည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အကာအကြယ္မဲ့ေနေသာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသူ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒေပၚေပါက္လာလွ်င္ တုိင္းရင္းသူ တုိင္းရင္းသားမ်ားသာမကဘဲ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတုိင္းပါ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာ မည္သည့္လူမ်ဳိးကုိမွ် အခြင့္အေရး ပုိေပးထားျခင္းမရွိပါ။ အားလုံး တန္းတူ ခံစားခြင့္ ရရွိမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ဝီရသူ(မစုိးရိမ္)
27.11.2014 CR. U WIRATHU

541584_564592730350906_2445177598125643385_n10440250_564592747017571_8751884806583344592_n10433217_564592780350901_8527973919629560235_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s