#UNFC #ပထမအႀကိမ္ကြန္ဂရက္ #F.U.A ၏ အထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ၂၈.၁၁.၂၀၁၄ မွ ၂၉.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး

ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ စစ္ဆင္မႈမ်ား ရန္လိုမႈမ်ားကို ခြ်င္းခ်က္မ႐ွိ ရပ္ဆိုင္းရန္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ (F.U.A) စစ္ဦးစီးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမွ ေတာင္းဆို
=======================================

UNFC ပထမအႀကိမ္ကြန္ဂရက္ F.U.A ၏ အထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ၂၈.၁၁.၂၀၁၄ မွ ၂၉.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး UNFC ၏ကာကြယ္ေရးတာဝန္ခံ ၊ ဒုတာဝန္ခံတို႔၏ ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၁) ဦး အႀကံေပးႏွင့္ ေလ့လာသူအပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၁၅) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ တစံုတရာ နီးစပ္မႈ႐ွိလာခ့ဲေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလ ညိွႏိႈင္းပြဲတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အဆုိျပဳခ်က္မ်ား အတင္းအၾကပ္တင္သြင္းလာျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မူ(၆)ခ်က္ကို အခုိင္အမာထပ္မံတင္ျပလာျခင္း …

မန္ကိန္း

10371992_742383745815296_4449995160595872972_n

10801573_900596283298693_9011122570911262672_n

#အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆုိသည္မွာ (၁)” #Burma’s #MYANMAR #religious #conversion #law 2014 (draft)

“အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆုိသည္မွာ (၁)”
=======================
အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဟူသည္ လုံၿခဳံေရးဥပေဒပင္ျဖစ္သည္။ တစ္မ်ဳိးသားလုံး လုံၿခဳံေရး၊ တစ္သာသနာလုံး လုံၿခဳံေရး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လုံၿခဳံေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေနေသာ ဥပေဒႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာလုံၿခဳံေရး၊ ဗမာလူမ်ဳိးလုံၿခဳံေရး တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္စရာ ရွိသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဘာသာမ်ဳိးစုံ လုံၿခဳံေရး၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ လုံၿခဳံေရးပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ဘာသာအားလုံး၊ လူမ်ဳိးအားလုံး အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ရရွိ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးႀကီး ဘာသာႀကီးက လူမ်ဳိးငယ္ ဘာသာငယ္မ်ားကုိ အႏုိင္က်င့္၍ မရႏုိင္သလုိ လူမ်ဳိးငယ္ ဘာသာငယ္တစ္ခုခုကလည္း လူမ်ဳိးႀကီး ဘာသာႀကီးကုိ ျပစ္မွားေစာ္ကား၍ မရႏုိင္ေတာ့ေပ။ ဘာသာလူမ်ဳိးအားလုံး သူ႔စည္းႏွင့္သူ ကုိယ္စည္းႏွင့္ကုိယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္စည္းေနထုိင္ႏုိင္ေရးကုိ ေရွးရႈ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၌
(က) ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ
(ခ) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ
(ဂ) တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သုံးေရး ဥပေဒ
(ဃ) လူဦးေရ ထိန္းညွိျခင္းဥပေဒဟူ၍ ဥပေဒခြဲေလးရပ္ရွိေပသည္။ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဟူသည္ ထုိဥပေဒခြဲ ေလးရပ္လုံးကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ ေခၚဆုိထားေသာအမည္ပင္ျဖစ္ေလသည္။
(က) ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ အဘယ့္ေၾကာင့္လုိအပ္သနည္းဆုိလွ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ လာေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
မိန္းကေလးဆႏၵမပါဘဲ လင္ျဖစ္သူႏွင့္ လင္ျဖစ္သူ၏ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မိခင္ဘာသာ တရားကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရသည့္ အႏၲရာယ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ေလသည္။ မိန္းကေလးက ေက်နပ္လွ်င္ ကိစၥမရွိေသာ္လည္း မိန္းကေလးက မိခင္ဘာသာကုိ မစြန္႔လႊတ္ဘဲ တင္းခံေနလွ်င္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မိခင္ဘာသာကုိ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္၍ လင္မသိေအာင္ ခုိးေၾကာင္ ခုိးဝွက္ က်င့္သုံးေနလွ်င္ ျပႆနာရွိလာေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိန္းကေလးဆႏၵပါသည့္တုိင္ ထုိမိန္းကေလး၏ မိဘ အုပ္ထိန္းသူမ်ား မသိလုိက္ရဘဲ လူမသိ သူမသိ တိတ္တိတ္ပုန္း ဘာသာကူးေျပာင္းလုိက္ရျခင္းသည္ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒလုိအပ္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္။ Continue reading “#အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆုိသည္မွာ (၁)” #Burma’s #MYANMAR #religious #conversion #law 2014 (draft)”

#THAILAND #LONG #LIVE #YOUR #ROYAL #HIGHNESS #OUR #GREAT #KING.

LONG LIVE THE KING OF THAILAND

5dec_

ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORDS. ALL EYES CAN SEE THE LOYALTY AND DEDICATION OF K. PRAYUTH TO PUT THIS NATION BACK INTO THE RIGHT DIRECTION WITHOUT ANY MORE DEVIATION.

10454446_851591191551556_8676280271969794004_n-1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จไปทุกหนแห่งไม่ว่าจะขึ้นเขา ลงห้วย หรือจะดินแดนแห่งนั้นจะทุรกันดารเพียงใด ไม่ว่าใกล้ไกลแค่ไหน พระองค์จัดทำโครงการพัฒนาชนบท ตาม แนวพระราชดำริควบคู่ไปในทุกๆ ด้าน ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง พระองค์มีจุดประสงค์เดียวคือ เพื่อ ขจัดความทุกข์ยากของชาวชนบทและสนับสนุนส่งเสริม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาสังคมเมืองให้ดีขึ้น โดยจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริ หลายโครงการที่เกิดขึ้น จากความรับผิดชอบ ของ หน่วยงานต่างๆ

10406453_851595218217820_3549593614185254926_n

#THAILAND #Thomas #Andrew #Ericson, #US #rape #suspect #ARRESTED

Concerns are being aired about hiring private English teachers and how the decision to send your children to private language schools can put them in dangers since the arrest of Thomas Andrew Ericson, a US rape suspect who fled to Thailand where he worked as an English language instructor.

Andew-Erikson

The man was arrested last Wednesday night at the Moo Ban Klang Muang in Samut Prakan’s Muang district. The Crime Suppression Division wanted parents and school administrators to take this as a warning. According to reports he man from the USA was using a fake UK passport to apply for teaching jobs in the area, all the time he was on the run from rape charges in his home country.

The CSD were contacted by the US embassy on the 15th of September when they were asked to search for a dangerous person wanted by the authority in Denton Country and Harris County Texas. The 47 year old is considered dangerous due to the nature of his crimes, and due to mental illness. It is thought the man is suffering from bipolar disorder. The illness could be responsible for his ability to pass off as a reliable English teacher on the one hand and a sexual predator on the other.

It has been reported that the man has also committed crimes in the nation’s capital Bangkok. He has been accused of raping and injuring a Thai woman in a jewellery shop in Bangkok in 2011 and is wanted by the Hua Mak police who were granted a warrant for his arrest by the Criminal Court. Continue reading “#THAILAND #Thomas #Andrew #Ericson, #US #rape #suspect #ARRESTED”

#MALAYSIA #BURMA #MYANMAR #23 #BUDDHISTS #KILLING #SOLVED

A police source who disclosed these details said a special task force from Bukit Aman managed to piece together the story after picking up a key suspect, a Muslim from the Arakan district in Myanmar, last week. The suspect reportedly led police to six other suspects who were also detained to assist in the probe into the killings of the 23 Myanmar nationals.

—–

 AUNG GYI(GSC) KILLED IN MALAYSIA
AUNG GYI(GSC) KILLED IN MALAYSIA

984050_669637449720092_1934921732_n

 

 

GEORGE TOWN: Police have concluded that the savage killings of 23 Myanmar nationals, males aged between 20 and 40, in Penang recently were linked to ethnic tensions between Buddhists and Muslims in Myanmar.
A police source who disclosed these details said a special task force from Bukit Aman managed to piece together the story after picking up a key suspect, a Muslim from the Arakan district in Myanmar, last week. The suspect reportedly led police to six other suspects who were also detained to assist in the probe into the killings of the 23 Myanmar nationals.
The main suspect has since confessed, according to the source, that he had a hand in the killings.
“The main suspect said six of his family members were killed during communal clashes in his home state a year ago. We are now piecing the connection between all 23 cases to see if they were linked,” the source said.
“The root of the killings has been identified and we hope to wrap up investigations in the next few weeks.”
Penang police chief Abdul Rahim Hanafi, in a brief statement, confirmed that seven Myanmar nationals had been detained following the recent rise in the number of foreigners killed in the state.
“So far, they have been very cooperative. We have had some developments regarding the suspects,” he said in advising the public not to speculate.

http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2014/12/01/penang-police-solve-23-myanmar-killings/

#အိႏိၵယႏိုင္ငံ #ဘာဒြမ္ေပါက္ကဲြမႈႏွင့္ #ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာ ၃ ဦးကို #ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲဖမ္းဆီး

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဘာဒြမ္ေပါက္ကဲြမႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာ ၃ ဦးကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲဖမ္းဆီး
Tuesday, December 2, 2014

1513750_728885247180225_61452395645775641_n

အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့
ဘာဒြမ္ေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ ၃ ေယာက္ကို
ဖမ္းဆီးရမိထားၿပီလို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က
သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အဲဒီ ၃ ေယာက္ဟာ
ရိုဟင္ဂ်ာ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔
RSO နဲ႔ျမန္မာအေျခစိုက္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြက
အဖြဲ႕၀င္ေတြျဖစ္တယ္လို႔
ဒါကၠာရဲတပ္ဖြဲ႔ ဒုတိယရဲမင္းႀကီး ခရစ္ရွနာ ပါဒါ ရြိဳင္က
ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။

အိႏၵိယနဲ႔ ဘဂၤလားအစိုးရတို႔ဟာ အဲဒီအမႈမွာ
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူေတြကို အရွိန္ျမႇင့္ ဖမ္းဆီးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာမွာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္က မတရားသင္း ေၾကညာထားတဲ့
JMB စစ္ေသြးႂကြအေယာက္ ၁၀၀ ေလာက္ကို
ဖမ္းဆီးႏိုင္ဖို႔ ၾကဳိးပမ္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Continue reading “#အိႏိၵယႏိုင္ငံ #ဘာဒြမ္ေပါက္ကဲြမႈႏွင့္ #ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာ ၃ ဦးကို #ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲဖမ္းဆီး”

!! “ROHINGYAS” #ISLAM #TERRORISTS #ARRESTED #NGO,S #UNIVERSITIES

Dhaka Metropolitan Police Deputy Commissioner Krishnapada Roy said they arrested the ‘Rohingya militants’ from Lalbagh’s Etimkhana Mor around 9:30pm Sunday.

The men arrested were identified as Nur Hossain aka Rafikul Islam, 26, Yasir Arafat, 22, and Omar Karim, 25.

They were caught with five detonators, two gel explosives and several bomb-making ingredients, said Additional Deputy Commissioner of Detective Branch, Saidur Rahman.

“They are Rohingya militants, They have links to Rohingya Soliditary Organisation (RSO), Arakan Rohingya Union (ARU) and Netherlands-based NGO Global Rohingya Center (GRC).”

Two suspected militants were killed at Burwan town on Oct 2 in explosions at a house that had been turned into a bomb-making facility. India’s National Investigation Agency said the house was being used by militants belonging to the JMB, a banned extremist group from Bangladesh.

Sheikh Rahmatullah Sajid, said to be the head of JMB’s module in the town, was arrested in Kolkata. Detectives believe he is known as Masum in his home town at Narayanganj’s Farazikanda.

Another Rohingya man Khalid Mohammad had been arrested from Hyderabad in connection with the incident.

1./12/2014

1513750_728885247180225_61452395645775641_n

 

 

SO CALLED ROHINGYA

Sunday night at 0925 and 013 in the last 30-11 DMP and aparadhatathya category Lalbagh Police Station raided the orphanage crossing area 3 militants were arrested . Noor Hossain Mohammad Rafiqul Islam was arrested ( 6 ) , Yasser Arafat ( X ) and Omar Karim ( 5 ). Detanetara 05 of their custody , 02 bombs and 100 grams of white and orange T- gel explosive material was recovered . The RS, jiarasi and earaiu ‘s-

After the blast of transnational terrorist networks seeking Burdwan khagaraghare Bangladesh and India on the basis of exchange of information between intelligence agencies in different parts of Dhaka Metropolitan Police continued . Subsequently were arrested in the raid .
Police said that the preliminary interrogation , Burdwan stateless citizen Khaled Mohammad alias Abdul nurake explosion involving their ideological guru thinks . The RSO,GRC,ARO ROHINGA UNITS VOICE FOR HUMAN RIGHTS

Active members and all citizens of Myanmar . They are illegal in Bangladesh anuprebesa attended madrassas behind several different radical militant organizations has been conducted . Chittagong , Cox’s Bazar and the hilly areas of different NGOs , orphanages , and the University has been conducted behind the militant organizations . Lalbagh police against those arrested under anti-terror laws and explosives.

Today at a press briefing at the Media Centre of DMP DMP and aparadhatathya deputy commissioner of police in terms of Krishna Roy said. DMP Media Centre at the deputy commissioner Rahman were present .
Deputy Police Commissioner Ray ppm terms dibira Krishna ‘s guidance , Additional Deputy Police Commissioner Mohamed Hussein chanoyara ppm ( bars ) of the unit under the supervision of Assistant Police Commissioner Mohammed Rahmat Ullah Chowdhury disapojala bomb led.

http://dmpnews.org/view/news/5201

CR. U Htay Tint

 

 

#CRIME #รือเสาะ #นราธิวาส #ว. #24นี้ #ปะทะบริเวณเดิมครับ

(2 ธค.) ‪#‎เพิ่มเติม‬ ภาพที่ อ.รือเสาะ นราธิวาส – จนท.ได้ข้าตรวจค้น พบเป็นฐานที่พบมีคนร้ายอยู่อย่างนัอย 6-7 คน แน่นอน ล้วนเป็นพวกวินัยจัด ..และพบถังแก๊สใช้ประกอบระเบิด เป็นอุปกรณ์ต่างๆจำนวนมาก cathaymee

10838153_679364602177013_8878562798010172294_o10635698_679364568843683_124496979669847254_n10682266_679364725510334_8782313196825053935_o

ว.24นี้ ปะทะบริเวณเดิมครับ อ.รือเสาะ – 15.20 น.

ตะกี้ปะทะกันเองครับ เคลียร์ จนท.จับมือกันได้เร็ว เหตุเข้าใจผิดชุดลาดตะเวร อ.รือเสาะ 15.45 น.

1519109_679364815510325_7253356106723692736_o10694360_679364882176985_2370691080695517415_o1794749_679364848843655_2179040551767774975_n885970_679364672177006_371885526298033764_o1271937_679364585510348_4451512687117196048_o1272421_679364768843663_8398210164124625823_o1403156_679364742176999_4856873714904924649_o1506782_679364865510320_9018105859799898261_n10749900_679364645510342_3239654388819982806_o10750145_679364792176994_157593922005424489_o1890577_679364698843670_1588176018587872845_o

ปิดล้อมตรวจค้น ต.อัยเยอร์เวงฯ เบตง ยะลา!
.
(2 ธค.) เมื่อช่วงสายวันนึ้ – ร.ต.อุดม ดำรงวิทย์ ผ.บ.ร้อย.ฉก.ทพ.3305 ร่วมกับ จนท.3 ฝ่าย โดยมี พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุขภา ผู้การฯ สภ.จว.ยะลา , สนธิกำลัง จนท.ฯ
.
ได้ปิดล้อม เข้าตรวจสอบพื้นที่ซุกซ่อนอาวุธสงคราม พบอาวุธชนิด AK47 พร้อมซองกระสุน 1 ซอง (ไม่มีกระสุน) ยังไม่พบผู้ต้องสงสัย บริเวณพื้นที่ ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา.. รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป ครับ  cathaymee

988430_679326382180835_2394395629535511716_n10348210_679326472180826_8459004241690752402_n10420178_679326438847496_7707082544854362597_n