Skip to content

#BURMA #ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ #ANP# ညီလာခံ (သံတြဲ) သို႔ ပီးပို႔အပ္ေသာ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ

September 26, 2014

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္
ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ညီလာခံ (သံတြဲ) သို႔ ပီးပို႔အပ္ေသာ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ
ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီညီလာခံကိုက်င္းပျပဳလုပ္ႏိူင္သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ ဤညီလာခံသည္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားရီး လႈပ္ယွားမႈသမိုင္းသစ္၏ ထူးျခားေသာ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အတြက္ေမာ္ကြန္းဝင္မည့္ မွတ္တိုင္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လာကတ္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအနီျဖင့္ အမ်ိဳးသားရီးအတြက္အရီးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏူိင္ ကတ္ပါစီေၾကာင္း ဆုမြန္ ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။
ႏိူင္ငံရီးပါတီတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ကို သာမန္ႏိူင္ငံရီးပါတီဟူ၍ မယူဆပါ။ သူ႔ေခတ္သူ႔ အခါ အေလ်ာက္ ေအာင္ပြဲခံခကတ္ေသာ အထင္ကရအမ်ိဳးသား ရီးပါတီ ႏွစ္ခုသည္ တိုင္းျပည္ တာဝန္ကို စုစည္းညီညြတ္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိူင္ရန္ ပူးေပါင္းခကတ္ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ေလးနက္လွေပသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိ႐ို႕ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီအေပၚတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာထားဟိေၾကာင္းကို သိဟိစီလိုပါသည္။
ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယခင္ထက္ပို၍ႀကီးမားေသာ အမ်ိဳးသားရီးစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ နိစဥ္ႏွင့္အမွ် အႏႈတ္လကၡဏာျပကာဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာနီေသာ အၿခီအနီမ်ားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနီကတ္ရေပသည္။ ဤ အနီအထားမ်ား ကို အဖတ္ဆယ္ကာ မိမိ႐ို႕၏ လက္ဟိအၿခီအနီႏွင့္အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖယွင္းရန္ အတြက္ စုစည္းက်စ္လ်စ္ေသာ ပါတီတစ္ခုကို ဒုကၡႏံြတြင္းထဲေရာက္ရခိုင္လူထုႏွင့္ ပစၥကၡရခိုင့္အေမွာင္သမိုင္းက ေတာင္းဆိုလွ်က္ ဟိနီပါသည္။
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအၿခီခံဥပေဒကို မေထာက္ခံေသာ္လည္း မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာ့ ႏိူင္ငံရီးအခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ မိမိ႐ို႕ရခိုင္လူမႈဘဝ၏ အခက္အခဲမ်ားကိုဆက္စပ္ကာ အေကာင္းဆံုးအၿခီအနီ မ်ားကိုသံုးသပ္ရွာဖြီျပဳလုပ္ လွ်က္ဟိနီပါသည္။ လက္ဟိျမန္မာ့ႏိူင္ငံရီး အလားအလာမ်ားက အလြန္တရာ ဝိေရာဓိျဖစ္စရာေကာင္းေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ခရီး ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းနီ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပနီသည္ကိုတြိျမင္ရပါသည္။
ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံကိုတည္ေဆာက္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္နီေသာ္လည္း အဆက္မျပတ္ႏိူင္ေသာ ကိုလိုနီျပဳမႈမ်ားႏွင့္ သိမ္ေမြ႕စြာေရာျပြမ္းလွ်က္ဟိနီသည္ကို ထင္ထင္ယွားယွားျမင္တြိႏိူင္ကတ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ဟူေသာ စကားလံုးကိုေတာင္မွ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ၊ လိုလိုလားလား လက္သင့္ခံႏိူင္သည့္ အနီအထားသို႔ပင္ မေရာက္သိသည္ကို သတိမူသင့္ေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားအၿခီခံ မိမိ႐ို႕ျပည္နယ္မ်ား သည္ ဤျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္လူမ်ိဳးစုႀကီးတစ္ခု၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ လက္ေဝခံမဟုတ္ေၾကာင္းကို ယွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအယူအဆကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္တိုင္ သေဘာေပါက္လက္ခံလာရန္လိုအပ္ေပသည္။
ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ရီးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မည္၊ မေအာင္ျမင္မည္ကို အထူးတလည္မေျပာ လိုပါ။ သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္မွ်ေသာပြင့္လင္းမႈကိုအသံုးခ်ကာ မိမိ႐ို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးတစ္စံု တစ္ရာကို မရမကေဆာင္ၾကဥ္းပီးရမည္မွာ ကၽြႏူ္ပ္႐ို႕၏ အဓိကက်ေသာတာဝန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပြင့္လင္း သေယာင္ ႏွင့္ ယႈပ္ထြီးလာနီသည့္ အနီအထား၏မေရရာမႈမ်ားကို ကၽြႏူ္ပ္႐ို႕အတြိအႀကံဳအရ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ အဆိုးဆံုးအတြက္ျပင္ဆင္ကာ ခရီးဆက္ကတ္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပုဂၢိဳလ္ရီးအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္စီ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္စီ၊ လက္ခံသည္ျဖစ္စီ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္စီ လက္ဟိဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒေအာက္မွ ဂနိႏိူင္ငံရီး အခင္းအက်င္းတြင္ မိမိ႐ို႕ရခိုင့္ အမ်ိဳးသားရီး ၊ ႏိုင္ငံရီးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္က အေကာင္းဆံုး ေဆာင္႐ြက္ကတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ပြင့္လင္းလာေသာ အနီအထားတစ္ရပ္ကို တိုင္းျပည္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အမိအရ ရယူလုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္းစုစည္းညီညႊတ္စြာျဖင့္ နည္းလမ္းတက်ေဆာင္႐ြက္ႏိူင္ပါက ကၽြႏူ္ပ္႐ို႕၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္နည္းဗ်ဴဟာ ခရီးတစ္ေထာက္ပင္ျဖစ္လာႏိူင္သည္ကို အထူးသတိျပဳအပ္ေပ သည္။ ဤသို႔ေသာ အၿခီအနီေကာင္းမ်ားကိုဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိူင္မႈမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားရီး အၿခီခံအုတ္ျမစ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို စနစ္တက် အစီအစဥ္ခ်အားသစ္ေလာင္း၍ ရခိုင့္အိမ္မက္၊ ရကၡိတ ရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ အနာဂတ္ခရီးကိုဆက္ကတ္ရေပမည္။
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ ရကၡိတလမ္းစဥ္ကို ခိုင္မာပီျပင္စြာ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အျဖစ္ တာဝန္ယူလွ်က္ ခရီးဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းနီပါသည္။ မိမိ႐ို႕၏ အမ်ိဳးသားရီးယံုၾကည္ခ်က္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲဆုပ္ကိုင္ကာ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္လားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားရီး ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ဟိႏိူင္ရီး အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္း လက္တြဲလားမည္ျဖစ္ပါသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာလိုသည္မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားရီးစိတ္ဓာတ္ႏိူးၾကားမႈ အားေကာင္းနီေသာ္လည္း မွန္ကန္ယွင္းလင္း ေသာ ႏိူးၾကားမႈမ်ိဳးျဖစ္စီလိုပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တင္းမာစြာ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း ၊ မိမိယံုၾကည္ရာကို သာ အလြန္အမင္း႐ွိတန္း တင္ကာ ေျပာဆို
ေဆြးေႏြးျခင္းစသည့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အရီးမ်ားကို ဇက္ကုန္ဖြင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခ်ိန္အခါႏွင့္ အၿခီအနီမက်ေရာက္သိပါ။ ညီညြတ္ရီးသည္သာ ပဓာနက်ေၾကာင္းကို အထူး တလည္ အေလးထား ကတ္စီလိုပါသည္။ ပါတီ၏ဂုဏ္ျဒပ္ကို အသံုးခ်လို၍ ညီညြတ္ရီးကိုခုတံုးလုပ္ကာ အမ်ိဳးသားရီးအရီၿခံဳ အေခ်ာင္ခိုသမားမ်ားႏွင့္ သစၥာေဖာက္မ်ားဝင္မပါလာမိစီရန္ သတိျပဳကတ္စီ လိုပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ အမ်ိဳးသားရီးရပ္တည္မႈမွသည္ အမ်ိဳးသားရီးေအာင္ပြဲသို႔တိုင္ ညီညီညာညာခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိူင္ကတ္ပါစီဟု ဆႏၵျပဳလွ်က္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီညီလာခံ (သံတြဲ) ကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
တပ္မႉးခ်ဳပ္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္။ cr.Nyo Twan Awng

10712827_583992061705912_3148506160879942713_n10533326_583992041705914_2722148861726368360_n

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: