#ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี #ratchakitcha.soc. #คสช.

โผทหาร ยุค คสช. คลอดแล้ง 1,092 นาย!คลอดแล้ว ประกาศใน ราชกิจจาฯ นายพลใหม่ อื้อ ตามคาด “พล.ร.อ.ไกรสร” ผบทร. พล อ อุดมเดช ผบทบ. พล อ ศิริชัย ปลัดกห. พล.อ. วรพงษ์ ผบ.สส. พล อ อ ตรีทศ ผบ.ทอ.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๒. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๓. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๔. พลเรือเอก ทวีวุฒ ิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๕. พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๖. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก

๗. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

๘. พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

๙. พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

๑๐. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑

๑๑ .พลตรี ธวัช สุกปลั่ง รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๒

๑๒. พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๓

๑๓. พลตรี ปราการ ชลยุทธ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๔

๑๔. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

๑๕. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

๑๖. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

๑๗. พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ลิงค์ฉบับเต็ม

 

 

Click to access 1.PDF

10653846_793110967399579_5395505046345310625_n

 Cr. ภาพ – พลังประชาชน โค่นล้มระบบทักษิณ

10659376_633476086765865_7800071961159369004_n

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s