พล.อ. #ประยุทธ์ #ประมาณจำนวน #5,900 #ล้านบาท #เพื่อช่วยเหลือชาว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุมัติงบ
ประมาณจำนวน 5,900 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาว
สวนยางและแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตํ่าในขณะนี้

คสช.มีมติให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบราคายางพาราตกต่ำ โดยเตรียมแผนให้การช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวแบบครอบคลุม ให้งบเกือบ 6,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันได้อนุมัติงบสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 8,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น แต่ห้ามนำเงินส่วนนี้ไปต่างประเทศ

พ.อ.วินธัย สุวารี พร้อมทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงว่าที่ประชุม คสช. ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. เป็นประธาน มีมติในหลายเรื่อง พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังแสดงความเป็นห่วงเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือ ทั้งอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้ป่วย ตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ ทั้งนี้สามารถของบประมาณได้ตามความจำเป็น

นอกจากนี้ที่ประชุม คสช.ยังมีมติแก้ไขปัญหาราคายางทั้งระบบ ครอบคลุม 10 ปี กรอบวงเงินกว่า 5,900 ล้านบาท โดยปีแรกเป็นงบกลาง ปี 2557 จำนวน 977 ล้านบาท สนับสนุนการพัฒนายาง 3 แนวทาง คือ การยกระดับราคา เพิ่มสภาพคล่องในตลาด และเพิ่มมูลค่ายางพาราและผลผลิต รวมทั้งสนับสนุนเรื่องสินเชื่อให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้วย

ขณะเดียวกัน คสช. ยังเห็นชอบจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปปี 2557 จำนวน 8,500 ล้านบาท ตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศในการกระจายอำนาจ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน แบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลือให้จัดสรรเพื่อนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถาวร พัฒนาชีวิตของประชาชน ส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยวในท้องถิ่น และห้ามไม่ให้ อปท.นำเงินไปใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน

นอกจากนี้ยังเห็นชอบยุบทุนหมุนเวียน 3 รายการ ประกอบด้วย เงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์ และเงินทุนหมุนเงียนดำเนินการโครงการผลิตถ่านหินเป็นพลังงานทดแทนภายในปีงบประมาณ 2557 พร้อมให้มีการช่วยเหลือบุคลากรของเงินทุน

1555525_786278584749484_8033635026437552911_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s