#ด่วน!! #รายชื่อ #200 #สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Paisal Puechmongkol
ได้ สนช แล้ว 200คน
เปิดสภา7สิงหา เลือกประธานและรอง
จากนั้นเลือกนายก
คาดว่าจะได้นายกราว15สิงหาครับ
สภานิติบัญญัติชุดนี้จะเป็นเอกภาพมาก
น่าสังเกตว่าไม่มีนายมีชัย วิษณุ บวรศักดิ์ แต่มีคนใกล้ชิดอยู่บ้าง
ขอแสดงความยินดีกับ สนช ทุกคน ขออวยพรให้แบกรับภาระกิจอันยิ่งใหญ่โดยถือชาติ ประชาชน เป็นที่ตั้งด้วยความราบรื่นเทอญ
####

พระราชกฤษฏีกา เรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง สนช. 200 คนแล้ว / พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ วันที่ 31 กรกฏาคม 2557

๑. นายกรรณภว์ ธนพรรคภวิน
๒. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช
๓. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
๔. นายกล้านรงค์ จันทิก
๕. นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
๖. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
๗. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
๘. พลเรือเอก กําธร พุ่มหิรัญ
๙. นายกิตติ วะสีนนท์
๑๐. พลโท กิตติ อินทสร
๑๑. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
๑๒. พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
๑๓. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
๑๔. พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา
๑๕. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
๑๖. พลเอก คณิต สาพิทักษ์
๑๗. พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง
๑๘. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ

๑๙. พลตํารวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา
๒๐. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
๒๑. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
๒๒. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
๒๓. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
๒๔. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
๒๕. พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
๒๖. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
๒๗. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท
๒๘. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
๒๙. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
๓๐. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
๓๑. พลตํารวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์
๓๒. นายชัชวาล อภิบาลศรี
๓๓. พลตรี ชัยยุทธ พร้อมสุข
๓๔. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
๓๕. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
๓๖. นายชาญวิทย์ วสยางกูร
๓๗. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ
๓๘. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
๓๙. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
๔๐. พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน
๔๑. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
๔๒. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
๔๓. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
๔๔. นายดิสทัต โหตระกิตย์
๔๕. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
๔๖. นายตวง อันทะไชย
๔๗. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน
๔๘. พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์
๔๙. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
๕๐. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

๕๑. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
๕๒. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
๕๓. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
๕๔. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
๕๕. พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
๕๖. พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ
๕๗. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
๕๘. นายธานี อ่อนละเอียด
๕๙. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
๖๐. นายธํารง ทศนาญชล ั ี
๖๑. พลโท ธีรชัย นาควานิช
๖๒. พลเอก ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ
๖๓. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
๖๔. พลเอก นพดล อินทปัญญา
๖๕. พลเรือเอก นพดล โชคระดา
๖๖. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
๖๗. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
๖๘. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
๖๙. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
๗๐. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
๗๑. พลโท นิวัติ ศรีเพ็ญ
๗๒. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
๗๓. นายนิเวศน์ นันทจิต
๗๔. นายบุญชัย โชควัฒนา
๗๕. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
๗๖. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
๗๗. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
๗๘. พลตํารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์
๗๙. นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์
๘๐. นายประมุท สูตะบตรุ
๘๑. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
๘๒. พลโท ปรีชา จันทร์โอชา

๘๓. นายปรีชา วัชราภัย
๘๔. พันตํารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
๘๕. ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
๘๖. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
๘๗. พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
๘๘. คุณพรทิพย์ จาละ
๘๙. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
๙๐. นายพรศักดิ์ เจียรณัย
๙๑. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม
๙๒. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร
๙๓. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
๙๔. พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง
๙๕. พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร
๙๖. นายพีระศักดิ์ พอจิต
๙๗. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
๙๘. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
๙๙. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
๑๐๐. พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร
๑๐๑. พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง
๑๐๒. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
๑๐๓. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
๑๐๔. นายภาณุ อุทัยรัตน์
๑๐๕. พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์
๑๐๖. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล
๑๐๗. นายมณเฑียร บุญตัน
๑๐๘. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด
๑๐๙. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
๑๑๐. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
๑๑๑. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
๑๑๒. นายยุทธนา ทัพเจริญ
๑๑๓. พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
๑๑๔. พลเอก ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา

๑๑๕. นายรัชตะ รัชตะนาวิน
๑๑๖. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
๑๑๗. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
๑๑๘. พลโท วลิต โรจนภักดี
๑๑๙. พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
๑๒๐. นายวันชัย ศารทูลทัต
๑๒๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๑๒๒. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
๑๒๓. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๑๒๔. พลเอก วชิิต ศรีประเสริฐ
๑๒๕. นายวิทยา ฉายสุวรรณ
๑๒๖. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
๑๒๗. พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
๑๒๘. พลเอก วิลาศ อรุณศรี
๑๒๙. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน
๑๓๐. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
๑๓๑. พลโท วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
๑๓๒. นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์
๑๓๓. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจรญทร ิ ัพย์
๑๓๔. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
๑๓๕. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
๑๓๖. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
๑๓๗. นายศิระชัย โชติรัตน์
๑๓๘. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
๑๓๙. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
๑๔๐. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๑๔๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
๑๔๒. พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร
๑๔๓. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
๑๔๔. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
๑๔๕. นายสถิตย์ สวินทร
๑๔๖. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา

๑๔๗. นายสนิท อักษรแก้ว
๑๔๘. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
๑๔๙. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
๑๕๐. นายสมชาย แสวงการ
๑๕๑. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
๑๕๒. นายสมพร เทพสิทธา
๑๕๓. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
๑๕๔. นายสมพล พันธุ์มณี
๑๕๕. พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
๑๕๖. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๑๕๗. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
๑๕๘. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
๑๕๙. พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว
๑๖๐. นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
๑๖๑. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
๑๖๒. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
๑๖๓. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
๑๖๔. นายสีมา สีมานันท์
๑๖๕. พลโท สุชาติ หนองบัว
๑๖๖. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
๑๖๗. นายสุธรรม พันธุศักดิ์
๑๖๘. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
๑๖๙. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๑๗๐. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๑๗๑. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
๑๗๒. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
๑๗๓. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
๑๗๔. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
๑๗๕. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
๑๗๖. พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
๑๗๗. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช
๑๗๘. นางเสาวณี สุวรรณชีพ

๑๗๙. พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์
๑๘๐. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
๑๘๑. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
๑๘๒. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๑๘๓. พลโท อดุลยเดช อินทะพงษ์
๑๘๔. พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์
๑๘๕. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
๑๘๖. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
๑๘๗. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
๑๘๘. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
๑๘๙. พลเอก อักษรา เกิดผล
๑๙๐. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ
๑๙๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
๑๙๒. พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
๑๙๓. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
๑๙๔. นายอําพน กิตติอําพน
๑๙๕. พลโท อําพล ชูประทุม
๑๙๖. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
๑๙๗. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
๑๙๘. นายอิสระ ว่องกศลก ุ ิจ
๑๙๙. พลเอก อู้ด เบื้องบน
๒๐๐. พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท

10455450_611966988916775_4618895267876130303_n
10435679_712576578809384_8664939040487749483_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s