#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #121 #119#82#85 #86 #87#88#89#9#92#94 #97#99 #100 #101#102#103#104 #105 #106 #107#111#114#115 #116/2557

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 121

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคณะ ประกอบด้วยบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านต่างๆ ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
ด้านการเมือง
(1) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)
(2) นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
(อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(3) นายนรนิติ เศรษฐบุตร
(อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(4) นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
(อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)
(5) นายสุจิต บุญบงการ
(อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง)
(6) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , กรรมการเนติบัณฑิตยสภา)
(7) นายสุรพล นิติไกรพจน์
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(1) นายวิษณุ เครืองาม
(อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
(2) นายติน ปรัชญพฤทธิ์
(ศาสตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
(3) นายทศพร ศิริสัมพันธ์
(อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
(4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
(เลขาธิการกคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
(5) นายมีชัย ฤชุพันธุ์
(อดีตประธานวุมิสภา)
(6) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
(อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
(7) นายสีมา สีมานันท์
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(1) นายพรเพชร วิชิตชลชัย
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ผู้ตรวจการแผ่นดิน)
(2) นายประสพสุข บุญเดช
(อดีตประธานวุฒิสภา , อดีตประธานศาลอุทธรณ์)
(3) นายวิเชียร ชุบไธสง
(อุปนายกสภาทนายความ)
(4) พลตรี วิระ โรจนวาศ
(ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก)
(5) นายสมชัย วัฒนการุณ
(อดีตอัยการ ตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุด)
(6) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
(รองปลัดกระทรวงยุติธรรม)
(7) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
(รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
ด้านการปกครองท้องถิ่น
(1) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
(อดีตผู้บัญชาการทหารบก)
(2) นายจาดุร อภิชาตบุตร
(อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
(3) นายธวัชชัย ฟักอังกูร
(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด)
(4) นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
(คณะกรรมการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(5) นายวสันต์ วรรณวโรทร
(อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
(6) นายสมพร ใข้บางยาง
(อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)
(7) นายศิวะ แสงมณี
(อดีตอธิบดีกรมการปกครอง)
ด้านการศึกษา
(1) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(2) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
(อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
(3) คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
(4) นายพรชัย มาตังคสมบัติ
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)
(5) นายวรากรณ์ สามโกเศศ
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
(6) นายสมชอบ ไชยเวช
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
(7) คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ
(ประธานกรรมการอุดมศึกษา , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
ด้านเศรษฐกิจ
(1) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(2) นายจีรเดช อู่สวัสดิ์
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
(3) นายโชคชัย อักษรนันท์
(อดีตประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
(4) นายนพพร เทพสิทธา
(ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)
(5) นายปราโมทย์ วิทยาสุข
(อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
(6) นายวิศาล บุปผเวส
(อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
(7) นายอภิรดี ตันตราภรณ์
(อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) ณ นครเจนีวา)
ด้านพลังงาน
(1) หม่อมราชวงศ์ ปรีติยาธร เทวกุล
(อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)
(2) นายการุณ กิตติสถาพร
(อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์)
(3) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
(อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
(4) นายบรรพต หงส์ทอง
(อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
(5) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(6) นายพละ สุขเวช
(อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย)
(7) นายวิเศษ จูภิบาล
(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(1) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(2) นางกอบกุล รายะนาคร
(อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
(3) นายเจตน์ ศิรธานนท์
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(4) นางนิศากร โฆษิตรัตน์
(อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
(5) นางเรณู เวชรัชต์พิมล
(รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
(6) นายวิจารย์ สิมาฉายา
(อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)
(7) นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
(เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ)
ด้านสื่อสารมวลชน
(1) พลเอก นภดล อินทปัญญา
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(2) นางจำนรรจ์ ศิริตัน
(นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
(3) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
(เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
(4) นางพิรงรอง รามสูต
(
อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(5) นางวรรณี รัตนพล
(นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประทศไทย (MAAT)
(6) นายสำเริง คำพะอุ
(นักหนังสือพิมพ์อาวุโส)
(7) นายอรุณ งามดี
(อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์)
ด้านสังคม
(1) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
(2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
(อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์)
(3) นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
(อดีตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชน)
(4) นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
(รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(5) นายมงคล ณ สงขลา
(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
(6) นายสมพล เกียรติ
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(7) คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์
(นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ด้านอื่นๆ
(1) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
(อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก)
(2) นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(3) นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
(กรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,กรรมการจริยธรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)
(4) หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
(รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,ประธานมูลนิธิกรมสมเด็จฯ พระยาดำรงราชานุภาพ)
(5) นายวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ
(กรรมการและรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์)
(6) นายเศรษฐา ศิระฉายา
(ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส , คณะกรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
(7) นายอณัส อมาตยกุล
(กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย)
ข้อ 3 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการสรรหาด้านต่างๆ ตามข้อ 2 รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 116

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 116</a

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 115
115

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 114
bragaat

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 111
ประกาศ คสช._ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 111_การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 107/2557
เรื่อง ให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ้นสุดลง

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 107_
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 107/2557

( 23.35 น. )
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 106/2557
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยป่าไม้

10362846_606887022758105_7394597987989246285_n10489816_606887159424758_9221626126958782971_n
( 23.27 น. )
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 105/2557
เรือง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
994111_606885819424892_5397454660409549527_n10559684_606885896091551_4182206339997843761_n

( 23.20 น. )
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557
เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

10559856_606882879425186_7946392568015488781_n10523917_606882939425180_8827090132604457989_n#104
( 23.15 น.)
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 103/2557
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557
10501962_606881876091953_1242071405022261137_n

จบละคร..เด๋วมีประกาศคำสั่งเด้งอีก 1 ฉบับ และประกาศอีก 4 ฉบับนะ-จะประกาศตอนนัยอ่ะ งง!! ข่าวมาแร้ว น่าจะแทรกนะ – คำสั่ง 1 ฉบับ และประกาศ 4 ฉบับ -CATHAY MEE

( 20.55 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 102/2557
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องถิ่น

10487566_606818626098278_3191694589738642007_n

( 20.52 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 101/2557
เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช.ฉบับที่ 71/2557

10552648_606817932765014_4157230058742781198_n

( 20.45 น. )21/7/2557
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 100/2557
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ

10423898_606815766098564_1900803435252066410_n10501619_606815786098562_8602603997302700527_n

( 20.43 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 99/2557
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมรัฐวิสาหกิจและขนาดกลางและขนาดย่อม

10422093_606816899431784_8712843745944255478_n

Published on 18 Jul 2014
ประการ คสช. ฉบับทีึ่ 97 เรื่อง สื่อทุกชนิดรวมทั้งสื่อออนไลน์ มีข้อห้ามหลายข้อ แต่ที่เกี่ยวข้องกับโลกโซเชียล คือ… ห้ามวิจารณ์ ตำหนิการทำงานของ คสช……เอามาเตือน…ใครที่จะแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับ คสช.ระวังกันด้วย…ไม่งั้น ท่านต้องรับผิดชอบความคิดเห็นที่แสดงออกผ่านสื่อ

10559906_605628896217251_9090033545661572209_n

 

18/7/2557 ประกาศ คสช.ฉบับที่ 94/2557
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม …

10525762_605123339601140_1507655968991866502_n-1

17/7/2557 (20.40 น)
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 92/2557
เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อนๆ กรุณาอ่านดูเองนะครับ!!

10563176_604771932969614_5777434766245908128_n

update 15/7/2557 คืนนี้ … ( คสช. )
หลังข่าวราชสำนัก จะออกคำสั่ง 1 ฉบับและประกาศ 2 ฉบับ
หลังจากจบละคร ให้ออกประกาศ 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ
รวมทั้งหมดคำสั่งและประกาศคืนนี้มี 14 หน้า

( 23.18 น. )
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 91/2557
เรื่อง การก่อสร้างอาคารตาม “โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค” คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
( รวม 2 หน้า ) เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ !!!

10487344_603800106400130_3857019274937595108_n10559674_603800159733458_4001049338967031634_n #

( 23.10 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 86/2557
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพฯ และสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว
( รวม 3 หน้า ) เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ !!!

10540835_603796826400458_1088858473129048872_n10551077_603796886400452_6721245611942618270_n

10354731_603796959733778_961370193284152929_n

( 20.40 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ !!!

10330305_603723609741113_6966469311184177140_n10394626_603723686407772_5353852613439895463_n10561750_603723783074429_2358982187750181863_n10364030_603723819741092_5901579965991462685_n

( 20.30 น. )
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 82/2557
เรื่อง เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม พศ.2557
เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ กำลังประกาศทีวี.อยู่ตอนนี้!!! Continue reading “#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #121 #119#82#85 #86 #87#88#89#9#92#94 #97#99 #100 #101#102#103#104 #105 #106 #107#111#114#115 #116/2557”

#Burma #myanmar #Journalists and #protestors #charged with #Section #18

july13-silent1

Over 50 journalists who staged a silent protest during President Thein Sein’s visit to the Myanmar Peace Center on Saturday have been charged for protesting without permission, according to senior police sources.
The journalists sat outside the center wearing black tape across their mouths and T-shirts saying: “Stop Killing the Press” as the president was meeting with artists in the morning. They were joined by residents from Michaungkan who have been waging a year-long protest to claim their confiscated lands back.
“All journalists and Michaungkan residents who participated in the protest have been charged with Section 18 [of the Peace Assembly and Procession Law] because they did not apply for permission and held an illegal protest. They will be investigated through photo records. They may be released on bail after they have been arrested,” said a senior police official on condition of anonymity.
The protests came in response to the recent sentencing of four journalists and the chief executive of the now defunct Unity Journal with ten years hard labour for an investigative report on the existence of a secret weapons factory.
The interim press council held a meeting on Saturday and issued a statement condemning the ten-year sentence of the Unity five and requested a meeting with the President. They also forwarded a motion saying they would resign and dissolve the council if their request was not met.
“The press council will request a meeting with the President. If the government fails to give their response, there is no reason for me to stay in this organisation if we cannot protect and represent journalists. In my personal view, we are ready to resign if the president does not respond to our demands,” said Chit Win Maung, a member of the interim Myanmar Press Council.
International journalist associations and human rights groups have criticised the recent media crackdown saying as a repression of civil liberties and press freedom.
Ei Mon Kyaw, the executive editor of Doe Taung Thu journal, published by People Power Media, heard that she may be one of the ones charged under Section 18 for attending the protest.
“I’m sad after hearing that I’m included among those who have been charged. If I’ve been really charged, I will face the case bravely,” she said.
Others who participated in the protest had not been officially informed yet but were ready to face any charges.
“The police station did not inform me officially, but I’ve learnt from my sources that I’m included in the list of journalists that will be charged. As I’ve done what I should have done, I’m ready to face it,” said Aung Thura, chief reporter of the 7 Day daily newspaper.

#Myanmar #Peace #Center the #new #Military #Intelligence?

MYANMAR PEACE CENTER1660685_380197695457921_1772855273_n

 

(1)
The former military intelligence led by former General Khin Nyunt had fallen down in 2004. During 16 years period from 1988 to 2004, every person was tremblingly afraid to the military intelligence. Those from various sectors including political, media, business, social organizations and artists were scared the intelligence and although they didn’t want to associate with [Military Intelligence] but they failed. The military intelligence had handled those persons.
Due to the interference of the military intelligence, they [politicians, journalists ….] had lived under the threatening and black shadows.
In 2004, at the time of the military intelligence fell down, member of State Peace and Development Council General Thura Shwe Mann currently who is also a parliament speaker, Prime Minister Lt-Gen Soe Win (passed away) and Secretary-1 Lt-Gen Thein Sein (incumbent president] clarified concerning the Mlitary Intelligence.
At that time, a word “There is no military intelligence above the law” said by Thura Shwe Mann.
At present, the dealings concerning the military intelligence are full of memorable things.
The news are now spreading as in the past the people were afraid of upsetting Military Intelligence so also there are many people now afraid the President’s Office and Myanmar Peace Centre (MPC).
It is learnt that the residents in some regions have to be scared a person saying that he or she came from the MPC or President’s Office like to be afraid of upsetting the Military Intelligence in the past.
The incidents already occurred in a last few days made the memorable for black shadow of the military intelligence.
(2)
The journalists were filed under Section 18 because they staged silent protest without chanting slogans and marching in front of MPC on July 12.
Actually, they [journalists] aimed not to occur to arrest and interrogate the reporters who were sentenced under unfair imprisonment and the arrest and interrogation are out of the law.
The journalists had to carry out the tasks according to a citizen’s rights that include in the 2008 constitution.
But, they have already been filed under Section 18. Behind the incident, the rumours spread out saying that some directors from MPC are now concerning the opening of the file.
(3)
A meeting between the President and artistes was held on July 12. Since July 11, the journalists already had an arrangement to express their wish for enabling the President to know while covering news at MPC. Continue reading “#Myanmar #Peace #Center the #new #Military #Intelligence?”

#update #crime #ศาลอนุมัติหมายจับแล้ว!! #มือยิง #M79 #BigC #ราชดำริ

update 16/7/

ภายหลังที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีคำสั่งให้เร่งปราบปราม จับกุมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย วันนี้ที่ ตำรวจภูธร ภาค 1 พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค1 ร่วมกันแถลงการตรวจยึดอาวุธปืนและวัตถุระเบิดจำนวน 9 รายการ ประกอบด้วย อาวุธปืน M 16 A 1 จำนวน1กระบอก ปืนไรเฟิล 1กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิด M 79 1 กระบอก ลูกระเบิดขนาด 40มม. 25 ลูก กระสุนขนาด 5.56 มม. 70นัด ลูกระเบิดขว้าง V 40 2ลูก ลูกระเบิดขว้าง M 26 1ลูก ลูกระเบิดขว้าง MK 2 2ลูก และแมกกาซีนปืน HK 1 อัน โดยเป็นการขยายผลจากคำให้การรับสารภาพของ นาย ชัชวาล ปราบบำรุง ผู้ต้องหาคดียิงอาวุธปืน M 79 ที่หน้าห้าง บิ๊กซี ราชดำริ ที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ พล.ต.อ. สมยศ เปิดเผยว่า อาวุธปืนและระเบิดจำนวนมากนี้ ตรวจยึดได้จากบริเวณพงหญ้าข้างถนน ปากทางเข้าหมู่บ้านพฤกษา บี จ.ปทุมธานี โดยสภาพอยู่ในลักษณะมีถุงครอบไว้ จากการสืบสวน มีข้อมูลเชื่อได้ว่า อาวุธปืนและวัตถุระเบิดที่ยึดได้ เชื่อมโยงกับคดีต่างๆ และหมุนเวียนใช้ก่อเหตุหลายพื้นที่ เเต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นพื้นที่ใดและคดีใดบ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะขยายผลเชื่อมโยงโดยเร็ว และเมื่อมีหลักฐานพอจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยในตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะหลักฐานยังไม่แน่นหนาพอ พล.ต.อ. สมยศ กล่าวว่า อาวุธดังกล่าวมีผู้อยู่เบื้องหลังคอยจัดหาให้ และเชื่อว่ามีการทำงานอย่างเป็นเครือข่าย ส่วนข่าวลือการเสียชีวิตของ ตั้ง อาชีวะ พล.ต.อ.สมยศ กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด ต้องตรวจสอบข้อมูลmuj=yfg0o อีกครั้ง js100

15dbd1c4d4011d9871d7a3cd8b4e792a

ที่จริงตำรวจก็รู้ว่าใครอยุ่เบื้องหลัง แต่โดนเงินปิดหูปิดตา ถ้าทหารไม่ออกมาก็ไม่มีใครกล้าจับหรอกพวกเดียวกันทั้งนั้น
In fact, the police would know who close behind, but had been closed eyes. If the military does not come out, no one is willing to arrest them all and wanted the same.

รับยิงขณะรถวิ่งบนสะพานแยกประตูน้ำ! ตร. แถลงจับ 4 ไอ้ชั่วถล่ม M79 ใส่ กปปส.หน้าบิ๊กซี ราชดำริ
Cr:ผู้จัดการ

10534760_527778207368501_4347860241372683285_n10561577_777832488934212_7445695065259636755_n10527287_527776487368673_8234808842797474108_n10513370_527775707368751_7932961493512902956_n10505458_527775400702115_203619787461598757_n10304344_527777094035279_3257207053567197138_n10440653_760499180667218_545971912589491435_n10487405_760499000667236_4342128019620399751_n

เวลา 15.55 น. – ผู้ต้องหายิง M79 ฆ่าเด็กหน้าห้างสรรพสินค้า Big C ราชประสงค์ ‘ยืนยัน’ ทีมงานของแกนนำคนเสื้อแดงที่ื่ชื่อ ‘อารีย์ ไกรนรา’ อดีตผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคเพื่อไทย เป็นผู้จ้างวาน !!! (ที่มา @NaewnaOnline )

10437762_319155911575872_3483942902377781361_n

จับกุมผู้ต้องหายิง M79 ใส่ที่ชุมนุม กปปส.หน้าห้างบิ๊กซีราชดำริ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3ราย

จากกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เร่งรัดติดตามคดีสำคัญในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม และคดีที่มีการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้น
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 16.50 น. ได้มีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดใช้เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร (M 79) ยิงเข้าใส่บริเวณพื้นที่ชุมนุมของกลุ่ม กปปส. หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ราชดำริ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ใกล้กับเวทีราชประสงค์ ทำให้มีเสียชีวิต 3 ราย (น.ส.ฐิพาพรรณ สุวรรณมณี อายุ 59 ปี ,ด.ญ.พัชรากร ยศอุบล อายุ 6 ปี, ด.ช.กรวิชญ์ ยศอุบล อายุ 4 ปี) ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 21 ราย

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาต/วันที่ 15 ก.ค. 57 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสานราชกิจ รรท.ผบ.ตร. , พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.ผบช.น., พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รอง ผบช.ศ.ปฎิบัติราชการ บช.น. , พล.ต.ต.ชยุต ธนทวีรัชต์, พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช, พล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญโญ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สืบศักดิ์ พันธุ์สุระ ผบก.น.5 , พ.ต.อ.ไชยา คงทรัพย์ ผกก.สน.ลุมพินี เร่งรัดติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ให้ได้โดยเร็ว

พล.ต.อ.ดร.วัชรพล กล่าวเปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายในการปราบปรามอาวุธสงคราม อย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมาได้มีการจับกุมเกี่ยวกับอาวุธสงคราม เครื่องกระสุนและยุทธภัณฑ์ เป็นจำนวนมาก จากการขยายผลทำให้ทราบถึงกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุความไม่สงบในการชุมนุมต่างๆ ที่ผ่านมา รวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ราขดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ด้วย เมื่อประกอบกับพยานหลักฐานที่ สน.ลุมพินี ได้สืบสวนสอบสวนรวบรวมไว้ ปรากฏว่ามีความสอดคล้องต้องกันทางคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว เป็นคนร้ายที่ได้ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้จริง จึงได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับ
1.นายทวีชัย หรือ วี วิชาคำ อายุ 39 ปี
ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ 412/2557 ลง 13 กรกฎาคม 2557
2.นายสุนทร หรือ ทร ผิผ่วนนอก อายุ 49 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ 411/2557 ลง 13 กรกฎาคม 2557
3. นายสมศรี หรือ เยอะ มาฤทธิ์ อายุ 40 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ 409/2557 ลง 13 กรกฎาคม 2557
4.นายชัชวาล หรือ ชัช ปราบบำรุง อายุ 45 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ 406/2557 ลง 13 กรกฎาคม 2557
5.นายสุขสันต์ หรือ ต๊ะ ล้อมวงศ์ อายุ 32 ปี (หลบหนี)
ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ 410/2557 ลง 13 กรกฎาคม 2557
6.นางกรรณิการณ์ หรือ แม้ว วงศ์ตัว อายุ 38 ปี (หลบหนี)
ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ 408/2557 ลง 13 กรกฎาคม 2557
7. นายวิเชียร หรือ เชียร สุขภิรมย์ อายุ 45 ปี (หลบหนี)
ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ 407/2557 ลง 13 กรกฎาคม 2557
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน , ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน , ร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น , มีและใช้วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้มีและใช้ ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย , มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , พาอาวุธปืนและวัตถุระเบิดติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็นแร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ , ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือ ที่ชุมนุมชน และ ฝ่าฝืนประกาศ ข้อกำหนด ที่ห้ามนำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดออกนอกเคหะสถาน ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551”

สอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ของกลางที่ตรวจยึดได้ รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า วีโก้ สีทอง หมายเลขทะเบียน ศธ 8739 กรุงเทพ
รถยนต์ยี่ห้ออีซูสุ รุ่นมิวเซเว่น สีดำ หมายเลขทะเบียน ศย 8904 กรุงเทพ
รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีดำ หมายเลขทะเบียน ฒษ 4664 กรุงเทพ
เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ M 79 รหัส 105294 จำนวน 1 เครื่อง
ลูกกระสุนชนิด 40 มม. (M 79) จำนวน 25 ลูก อาวุธปืนสงคราม ชนิด M16 จำนวน 1 กระบอก ลูกกระสุนขนาด .576 (M 16) จำนวน70นัดอาวุธปืนไรเฟิล จำนวน1กระบอกลูกระเบิดชนิดขว้างสังหาร จำนวน 5 ลูก ( V 40 จำนวน 2 ลูก , MK 2 จำนวน 2 ลูก , M26 จำนวน 1 ลูก)ซึ่งของกลางทั้งหมดอยู่ในสภาพใช้งานได้ สามารถใช้ยิงทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินได้ polices spokes man

10372541_810297605660797_2322513951753879368_n10514620_810297678994123_9173431431146403263_n10538595_272972942891038_8572694331197149069_n

 

รายชื่อ 7 ผู้ต้องหายิง M79 ใส่ กปปส.ราชดำริ
ด้านตำรวจมั่นใจรวบตัวได้หมดภายใน 1-2 วัน
เครดิตภาพ ทวิตเตอร์ RUJ NewsCenter @RujTH
10559963_492717620831007_3199954065140156005_n

ศาลอนุมัติหมายจับแล้ว!! มือยิง M79 Big C ราชดำริ

วันนี้ 14 ก.ค.57 เวลาประมาณ 14.00 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับ 7 ผู้ต้องหา ยิง M79 ใส่บิ๊กซีราชดำริเมื่อ 23 ก.พ. 57 ที่ผ่านมา

10351668_272424769612522_8942487245946358824_n

10489637_492680480834721_8189415710578713740_n

*ออกหมายจับ 7 คนร้ายก่อเหตุยิงกปปส.หน้าBig C ทำเด็กตาย*
js100.com

ความคืบหน้า เหตุ คนร้ายใช้เครื่องยิงลูกระเบิด M 79 ใส่กลุ่มกปปส. บริเวณห้างบิ๊กซีราชดำริ ทำให้ มีเด็กเสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจำนวนมาก พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง กล่าวว่า ได้ขยายผลการสืบสวนมาจากคดีของ นาย ณรงค์ศักดิ์ พลายอร่าม ผู้ต้องหาคดีใช้เครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม 79 ยิงใส่กลุ่ม กปปส. บริเวณ ถนน สวรรคโลก เลียบทางรถไฟ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 และได้ขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ ออกหมายจับ ผู้ต้องหาอีก 7 คน เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2557 เป็นพลเรือนทั้งหมด ล่าสุด ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในข้อหาต่างๆรวมกัน 8 ข้อหา

da965fd49a29f488aecf4925f01e39d5

พล.ต.อ. สมยศ เปิดเผยว่า จากการสืบสวน ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถคลี่คลายคดีต่างๆได้มากขึ้น และในปัจจุบันรู้ตัวผู้อยู่เบื้องหลังที่เป็นผู้ให้อาวุธและจ้างวานผู้ต้องหาคดีต่างๆแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นความลับทางราชการ โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งจับกุมผู้กระทำผิดโดยเร็ว และจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมเชื่อว่าหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้แน่นหนาพอที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้ โดยพล.ต.อ. สมยศ กล่าวว่า คดีที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม กปปส. ตอนนี้ มีถึง 46 คดี และมีการกระทำเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย

21.05น.รวบแล้ว 3 ผู้ต้องหา ยิงM79 ใส่ กปปส. บิ๊กซี ราชดำริ js100

หลังจากศาลอาญากรุงเทพใต้ได้อนุมัติหมายจับ 7 ผู้ต้องหา ประกอบด้วย นายทวีศักดิ์ วิชาคำ นายสุนทร ผิผวนนอก นายสุขสันต์ ล้อมวงศ์ นายสมศรี มาฤทธิ์ นายชัชวาล ปราบบำรุง นางกรรณิการ์ วงศ์ตัว และนายวิเชียร สุขภิรมณ์ ตามที่พนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี ยื่นหลักฐานต่อศาล เนื่องจากการสืบสวนพบว่า บุคคลดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเหตุยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชดำริ

 

ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุได้แล้ว 3 คน แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่า จับได้ที่ใด และกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มใด โดยเฉพาะการจับกุมอาวุธสงคราม โดยในวันพรุ่งนี้(15 ก.ค.) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.วัชรพล ประสาราชกิจ รรท.ผบ.ตร. จะแถลงผลการจับกุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตัวเอง โดยภายหลังการแถลงข่าวแล้วเสร็จ พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพทันที

 

ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง รองผบ.ตร. เปิดเผย การขออนุมัติหมายจับดังกล่าวสืบเนื่องจาก พล.ต.อ.สมยศสั่งให้เจ้าหน้าที่ขยายผลการสืบสวนมาจากคดีของ นายณรงค์ศักดิ์ พลายอร่าม ผู้ต้องหาคดีใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 ยิงใส่กลุ่ม กปปส.บริเวณถนนสวรรคโลก เลียบทางรถไฟ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 จนพบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนร้ายที่ถูกออกหมายจับ