#คำสั่ง #คสช. #77#78 #79 #2557

update

โดยคำสั่งที่ 77/2557 ให้

– พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
-นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด
-นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
-นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
-พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
-นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยคำสั่งที่ 77/2557 ให้

 

 

คำสั่ง คสช.77/2557 การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

10502066_283985761780369_8503865902415381250_n

 

 

1) ตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล)
ในกระทรวง – พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก

2) ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นตำแหน่งข้าราชการอัยการชั้น 8 เทียบเท่าอัยการสูงสุด – อรรถพล ใหญ่สว่าง

กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ ในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ตำแหน่ง (พวกที่หลุดจากตำแหน่ง)
1) ธาริต เพ็งดิษฐ์,
2) ธงทอง จันทรางศุ
3) สุรชัย ศรีสารคาม
4) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
5) สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย

(คนที่มารับตำแหน่งแทน)
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นางเมธินี เทพมณี ปลัด ICT
นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขา ศอ.บต.
นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ,
ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้
——————————————————————————————
คำสั่ง คสช.78/2557 การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสำนักนายกรัฐมนตรี
– นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ

ที่ปรึกษาในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
– พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข

ผู้ตรวจการในสำนักปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
– นายราฆพ ศรีศุภอรรถ

-นางชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
-นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

-นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร
-นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
——————————————————————————————
คำสั่่ง คสช.79/2557 การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง
-นายปรีชา กันธิยะ
-นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
-นายทศพร ศิริสัมพันธ์
-นายอภิชาติ จีระวุฒิ
-นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
-นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน
-นายกำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน cr. ต่อต้านคนโกง ขจัดขบวนการคอรัปชั่นให้หมดชาติ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s