ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေပးမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၂/၂၀၁၄)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေပးမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၂/၂၀၁၄)

ေန႔စြဲ – ၂၃ ဇြန္လ ၂၀၁၄

===========

10410627_809566349062941_5566833566756299106_n

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔စြဲပါ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး အမိန္႔အမွတ္ (၁၃/၂၀၁၄) အရ ဦးလွေမာင္တင္အား ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးေနရာမွ ၄င္း၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးလွေမာင္တင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၁) မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူ၍ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခံရေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆံုးရထားသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ အမ်ိဳးသားပါတီ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ လစ္လပ္သြားေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးေနရာအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

၁။ အသစ္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ရမည္။

၂။ အသစ္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွသာလွ်င္ ျဖစ္ရမည္။

၃။ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ က်င့္သံုးမည္ ဆိုပါက ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆံုးရရွိထားသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခန္႔အပ္သင့္သည္။
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s