#แชร์ #ความคิด #เห็นส่วนตัว #ของ #ผม

Major General Rienthong Nanna , M.D. Chief Executive Officer Mongkutwattana Public Co. Ltd.
Major General Rienthong Nanna , M.D.
Chief Executive Officer
Mongkutwattana Public Co. Ltd.

1 มิ.ย.57 ได้โปรดแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวของผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งเพื่อการปฏิรูปประเทศด้วยครับ…ผมเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่แต่เดิมมีอำนาจเพียง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายที่ 1 ฝ่ายบริหาร , ฝ่ายที่ 2 ฝ่ายนิติบัญญัติ และ ฝ่ายที่ 3 ฝ่ายตุลาการ นั้น ไม่เพียงพอต่อการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ … ผมเห็นว่าหากจะมีการปฏิรูปแล้ว ควรปฏิรูปให้มี ’ฝ่ายที่ 4’ ขึ้น คือ ‘ฝ่ายความมั่นคง’… อันหมายถึงการปฏิรูปโดยแยกกองทัพไทยออกจาก ‘ฝ่ายบริหาร’ เสีย… ทั้งนี้เพื่อให้กองทัพไทยมี ’เอกภาพ’ ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองทัพไทยจะเป็นกองทัพแห่งองค์จอมทัพไทยที่สมบูรณ์ ปราศจากการคั่น หรือขวางกั้นของ ‘ฝ่ายบริหาร’ ดังเช่นที่ผ่านมา …ด้วยอำนาจทั้ง 4 ฝ่ายที่ผมเห็นควรปฏิรูปขึ้นนี้ จะเกื้อกูลต่อระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข…ความคิดส่วนตัวนี้ เป็นแนวความคิดที่ต้องการให้กองทัพไทยมีเอกภาพในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาเอกราชอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยโดยปราศจากอิทธิพลทางการเมือง และ/หรือฝ่ายต่างๆดังเช่นวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา …ความคิดนี้ ไม่ใช่เผด็จการณ์ทหได้โปรดแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวของผมารครับ
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

One thought on “#แชร์ #ความคิด #เห็นส่วนตัว #ของ #ผม

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s